Purudénjétu na svetija Iván Kraštitelj (24 juni)

0
187

Iván, puznát sas imetu
„Kraštitelj“, ij sin na Zaharija i na Elisabeta. I dváta mu rodnici sa bili ud misnićsćija rod na izbránija nárud. Puznávami ud hurtite na
ángjela Gábriel, či Iván, čijétu ime zlamenuva „Bog ij milustiv“, se-j rudil kača pudárak zaradi mulitvite na négvite ustareli rodnici. Svetotu Pismu još u Stárija Zákun hurtuva za idin prurok, kojtu za preprávi i urámni pate na Mesija. Vaz Ivána namervami energičnija harákter na Ilija. Négvata misija ij prelična „u duh i u jákust“, sas misijata na pruroka Ilija. Iván ij izprátin da preprávi
„idin savaršén nárud“ za prestiganjétu na Mesija. Još napreć da se rudi, Iván useti tukašnustta na Isusa i „trepti ud rádust“ u telotu na négvata májća, katu Blažénata Divica Marija ij puhodila tejnata bratovčedka Elisabeta.
Izprátin ud Boga da „uprávi i urámni Guspudinuvite patišta“, Iván ij napalnat sas Božija milust još napreć négvite oči da se utvorat kantu svetlustta na slancitu. Elisabeta, „napalnata sas Duha Svetija“, duma na Marija: „Etu, dabe toja glás ij duprel du mujate uši i ditetu véć ij trepnalu ud rádust u mujétu telu“.
Pu pusočinata ud ángjela Gábriel hronologija, („tozi ij šéstija mesec za Elisabeta“), purudénjétu na tozi, kojtu ij uprávil pate na Mesija, ij bilo naredénu ud Čarkvata na tri meseca sled Navišténjétu na Blažénata Divica Marija (Blágovešténji) i na šést meseca napreć praznika na Isusvotu Purudénji (Kolada). Praznika na purudénjétu na Ivána Kraštitelj, udvan práznicite na Isusvotu Purudénji i na purudénjétu na Blažénata Divica Marija, ustánva idinstvenija liturgičin práznić, kojtu Čarkvata gu pukluneva na purudénjétu na idin svetéc. Sveti Iván Kraštitelj ij parvija svetéc pučitvan ud celata Čarkva sas idno speciálnu liturgičnu praznikuvanji, još ud náj-stárite vremená. Sveti Augustin ubážde, či svetija Iván Kraštitelj ij pučitvan ud Čarkvata ud Áfrika na 24 juni.
Pá taj stáru ij i praznikuvanjétu na predvečera na tozi práznić na purudénjétu na svetija Iván Kraštitelj. No tuj praznikuvanji ne bilo zapázinu u novija kalendár. Treba pudbelezanu, či u seku vreme Čarkvata ij prujavevala gulem interes kantu tozi prurok, kojtu ij bil sprudin i ostar sas samičeć sébe i kojtu tolkusi mlogu ij bil cenén ud Isukrasta, Kojtu gu-j naričel: „náj-gulem ud sate, kujatu sa rudéni ud žina“.
U istorijata na utkupénjétu, Iván Kraštitelj ij idna ud náj-gulemite i náj- vidnite ličnusti: toj ij sétnija prurok i parvija apostol, zaštotu napreć i sled stiganjétu na Mesija, toj ij nosil svedučánstvu za Négu. Isus kázva, či Iván
„ij po-više ud kaćétu idin prurok. Toj ij ondzi, za kogutu sa pisali: etu, Áz práštem Moja ángjel napreć Tujétu lici, za da preprávi pate napreć Tébe“.
Spured či ij bičuval bizmilnu licemerstvotu i pukvárata, Iván plášte sas mačeničeska smrać négvata udlačba da bráni morálnustta, biz da udstapi niti makár napreć smraćta. Na 29 august Čarkvata se spumenuva sas drugji práznić za mačeničeskata smrać na Ivána Kraštitelj, kojtu ij primer za pustinjácite i za misionerete.
Vaz nekuja nárudi imetu Iván Kraštitelj ij uputrebuvanu sas dváta mu termina. Primernu vaz francuzete se srešte ličnotu ime Jean Baptiste, du katu vaz italiánete ij puznátu imetu Giovanni Battista (kade Baptiste i Battista zlamenuvat Kraštitelj). Interesnu ij i imetu s kujétu ij puznátu tankotu plátnu ud len – batist ali batista; tuj zaštotu parvija fabrikánt na tuj lenenu plátnu ij nosil imetu Baptiste i ij žuvel u Cambrai (XIII-ja vek). Vaz námu tuj ime se srešte pud slédnite formi: Iván, Ivána, Ivánka, Vánju, Vanjuka, Vánču, Ivánču, Ján i t.d.
Evrejskata (to jest originálnata) forma na tuj ime ij JOHANÁN.
Ama udtáta makár kuja lingvističesći formi i motivi, prelikata na Ivána Kraštitelj u dušata na seku krastijánin ij nirazdeléna ud verata u Isukrasta, zaštotu tazi prelika na Ivána mu spumenuva niprekasnatu, či krastijánina ni treba da se kláti kača trastigata, kujatu ja duji vetara.