„Brašancé“ u Bréšća

0
234

Na Praznika „Presvetotu Telu i Krav Isukrastovi“ – „Brašancé“, Isus mu spumeneva za véčnija žuvot i za náčina pu kojtu možim da stignimi vaz Négu. Toj zámanj ij blizu du námu i mu dáva nadežde.
Praznika „Presvetotu Telu i Krav Isukrastovi“ – „Brašancé“ se-j daržál u Bréšća na 15 juni posle pládne ud 6 saháte. Za tozi práznić, brešćánete sa naprávili hubanći kaštičeta-ultárčita naćičini sas mlogu cveći, sas cveći naplétinu na kruna ali na vinčeta i sas pubožni svetici. Sassém, čitiri kaštičeta, kujé ud kujé po-hubanći naćičini.

Sled svetata misa se-j izlezalu s prucision ud čarkvata i se-j hodilu vaz seku kaštiče-ultárče ud dvora na čarkvata. Manenite mumičitata, ublekani u beli sukančeta i sas košinčeta, u kujatu sa imáli lističita ud trandáfere, sa gji pusipvali napreć Svetija Sakraménat, nosin ud guspudina parok Noviţa Drăghia, pud pukritu nebu. Se-j zastánvalu napreć sate čitirite ultárčita kadetu se-j molilu i pelu.

Svetija Sakraménat gá izlezi ud čarkvata s prucision i meneva prez Božija nárud, ij kača idin simbol na Isukrasta, Kojtu mámi Négva nárud kantu véčnotu spasénji.

Na krája na pubožnustta sekuj si-j zanél u négvite dumá cveći ud ultárčitata ali uplétinu vinče za zdrávi i cer, zaštotu horata vervat, či tezi cvećá bránat i pázat kaštata i familijata.
Pubožnustta s prucision dáva vazmožnust na čeleka da razberé, či ni jé izustávin, negu ij puddaržen ud Isukrasta. Satu tuj, naćičinite ultárčita, prucisione, čarkovnite pesmi, mulitvite, mu svedočat, či Isus ij sas námu i za ustáni sas námu u svetotu Prečistinjé. Čarkovnite puglaváre hurtuvat za Euharistijata, či ij idna gulema tájna, kujatu biz vera i mila ni možim da ja razberémi, zaštotu Euharistijata ij idna tájna na milata.

Tuši PETKOV-ŠEHABI