Sveta ud pukraj námu, IX

0
214

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (www.starbisnov.blogspot.com) ud dr. Miki Márkov.

Pregleda ud tozi numer na nuvinata – materiále (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog, ud parvija del na 2011 gudina:

– u meseca január: post. 592 sadarže idin interesin materiál, predstávin ud bloggera Nick pu slédnija náčin: „Ud Jáni Négjva sam bil dubávil dvá interesni link-ve i mu zafálem mlogu! Idina ij kantu nuvinata Agenda CJT ud august 2010 g., kadetu ima, na po-više starni, státiji svazani sas námu. š…č Drugjija ij kantu knigata na Adriana Babeţi, Le Banat: un eldorado aux confins, kniga izdádina ne makár di, a u prestižnija Universitet Sorbonne ud Paris prez 2007 g. Tuka se namervat nekolkus neštá svazani sas námu.“; post. 593 ij predložin ud bloggera pu kaćétu slédva: „Ud Uzun Toni (Pelva) sam dubávil idno češku spisánji, kadetu se hurtuva i za námu. Ugvádem tuka státijata kača svetičita. š…č Za kolekcionerete, sam skaniral celotu spisánji.“ Áz bij prepuračela da se prečeté i zabeležkata na bloggera ud (na) krája/svaršánjétu na tozi post., kujatu započniva sas slédnotu izrečenji:

„Kako me preči méne u tazi státija?“ Zaslužva da ja prečetéti!; u post. 594 ij turin broja 1/2011 na nuvinata Náša glás i ij ugudina emisijata na balgarsći- palćensći jazić na TV Arád ud 12 január 2011 g., realizirana ud Marijka Hajlemás; post. 595 – videozapisvanji: „Slávjak na Betlehem u Paraćijata ud Mehála, Timišvár, 24 december 2010 g. (Zafálem na Miki Stepanov.)“; post. 596 – drugu interesnu videozapisvanji: „Prográma za Bábin denj u
čarkvata Sistrite Notre Dame ud Timišvár, 24 december 2010 g. (Zafálem na Miki Stepanov i vu kána s tazi prelega da pusetiti i négva site ud na YouTube: š…č“; post. 597 mu pretagliva sas zaglávietu: „Dve interesni «gjindi» namerini ud Jáni Négjva na idnija madžersći sájtve“. Zavredva da razgladeti „gjindite“ ud tozi post.; post. 598 & 599 – vu pukánvam (makár) da gji pregladeti;

–u meseca február: u post. 600 ij ugudina emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád ud 9 február 2011 g.; zanimlivi dugadjáji razkázani pud zaglávietu Koj ij hitar i koj ij mudar? u post. 601; udahnuvéna ud cenuvitustta na plejádata na korifejete (purčutite predstavitele/ličnusti) ud banátskata balgarska kultura, vu predlágam/prepuračvam da pregladeti/razgladeti post. 603 sadaržejći idnija interesni pismeni materiále, tojest dve naučni státiji za Eusebius Fermendžin ud bloga na istorik dr. Penka Pejkovska: 1.Неизвестен ръкопис на Еузебиус Ферменджин за Чипровското въстание и банатските българи, Пенка Пейковска / 1989 & 2. Еузебиус Ферменджин в унгарската историография, Пенка Пейковска / 2005; post. 605: knigata s tvorčestva u stihove na Magadalena Vasilčin Doža, uzaglavéna Upuznávanji sas stvárnust, Pánčevo, 2010 g.; post. 606 – kulturnata publikácija Literaturna miselj, br. 1/2011 g.; post. 609 – Náša glás, br. 4/2011 g.; u post. 610 ij predstávinu idno stáru svetiče, ud kulu 1910 g., ud ličnija arhiv na IvÁnKa;

– u meseca márt: post. 614 sadarže Faršángji 2011 u Timišvár prez videozapisvanjéta, kujatu sa se putrudili da gji naprávat Šebi Petrov i Miki Stepanov; brojvete na dvumesečnija Náša glás ud márta; dve ud emisijite na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; post. 616 – idno svetiče predstávejći banátsći balgare deportirani u Baragán;

– u meseca april: tri emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; brojvete 7 & 8 na dvumesečnata nuvina Náša glás; kulturnata publikácija Literaturna miselj, br. 2-3/2011 g.; post. 621 – Čudésata ud pukraj Deta, tekst i svetičita: Tuši Petkov-Šehabi;

– u meseca máj: emisiji (tri) na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; brojvete 9 & 10 na dvumesečnata nuvála Náša glás; post. 630 – tekst i svetičita u státijata: Изложба за банатските българи в Плевен, 23.03.2011 / 11:51;

– u meseca juni: čitiri emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; brojvete 11 & 12 na dvumesečnata publikácija Náša glás; post. 633 – sadaržejći slédnotu razjasnenji: „Sam dubávil po-udkole ud Jáni Négjva nekolkus interesni materiále, za kujatu mu zafálem mlogu: š…č“ – svésarcnu vu predlágam/prepuračvam da pregladeti/razgladeti trite pismeni materiále (státijčeta s tekst i svetičita) uklučini/uvidéni u tozi post.