Koncert na Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio u Timišvár i Stár Bišnov

0
162

Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio, rakovodin ud dirigentkata Venecija Karamánova, ij prednél idin koncert u Timišvár na 24 máj, a na 25 máj saštija hor ij prednél koncert u Stár Bišnov. Tezi koncerte na pručutija hor ud Balgárija sa bili puklunéni na Dene na balgarsćija jazić u Rumanija, kojtu se praznikuva oficiálnu na 24 máj i na Dene na Liceja „Sv. sv. Kiril i Metodij“ ud Stár Bišnov i sa bili uklučini u po-šarokata kulturna prujáva imenuvana „Denite na banátskata balgarska kultura“.

 

„Denite na banátskata balgarska kultura“ sa bili organizirani ud Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija i sa počnali u sabuta, 20 máj, u Muzeja na balgarskotu malcinstvo ud Rumanija, kojtu se namerva u Stár Bišnov. Sled tuj, na 21 máj, u Smikluš se-j daržál Dene na banátsćite balgare, kujatu žuvejat u tozi grád. Sledvaštata prujáva se-j dugudila u Timišvár na

24 máj, katu Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio ij prednél idin izvanredin koncert u Sala barocă ud Muzeja na izkustvotu. Na utre, 25 máj
– Spásuvdenj –, Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio ij pel u bišnovskata katoličánska čarkva u vremeto na Svetata Missa i homa sled tuj, ij prednél idin koncert u Kulturnata kašta „Jáku Ronkov“ ud Stár Bišnov

Dupáde se da pudbeležim tuj, či rakovodstvotu na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija ij pukánalu Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio da dodi da prednesé po-više koncerta u Banáta sas prelegata na Dene na balgarsćija jazić u Rumanija i na Dene na bišnovsćija licej „Sv. sv. Kiril i Metodij“. No, za žálust, dirigentkata na hora, gosp. Venecija Karamánova ij utguvorila, či ni možat da stujat po-više ud dvá dni u Rumanija, zaštotu imat drugjije angažimenti. Istenata ij, či nikuj ud rakovodstvotu na B.D.B. –
R.ne se nadeval, či tozi pručut hor za moži da dodi da koncertirva u Banáta, no náj-sétne tuj neštu se-j dugudilu i to ij bilo idna mlogu prijátna iznenáda. Tozi pručut detsći hor ij dušal da zarádva sas négvite hubanći pesmi i sas čudésnite ángjelsći glásve, banátsćite balgare, kaćétu i drugjijete hora, kujatu sa dušli da gu vidat i čujat.

Na 23 máj večera, autobusa sas Detsćija rádiohor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio ij prestignal u Timišvár, kadetu sa bili pusretini ud nášta deputátća – Mihaela Csokany, ud predsedátela na B.D.B. – R. Miki Márkov i ud drugjije členve na rakovodstvotu na Balgarskotu Družstvu. Napreć vičérete, ansámbala „Slávjak“ ud Timišvár ij puzdrável členvete na tozi detsći rádiohor taj kaćétu tija znájat da puzdrávet – sas banátsći i balgarsći nárudni igri. Na tozi gurašt puzdrav, dicáta ud rádiohora sa utguvorili sas idna hubanka balgarska pesma izpalnéna na izvanredin náčin tám, na mestutu, kadetu sa vičéreli.

Možim da ričémi, či tozi ij bil parvija kontákt megju dicáta i mládite balgarčéta ud Banáta i ud Balgárija i tozi kontákt se-j usaštestvil na náj-dubrija náčin, ne prez prázni ali pompozni hurti, négu prez iskreni i gurašti pesmi i tánci, kujatu zasegat i valnuvat báš sarcáta i dušite i kujatu ni možat da lažat. Tuj neštu mu pusočva mlogu jásnu, či u oblastta na muzikata i izobštu na kulturata, néma nužda ud hurti za horata da se dubližat idnija du drugjijete, da se svaržat i da se razbiret megju tej. A po-kasnu, u Stár Bišnov, na razdilenji, báš napreć da se vazkáčat u autobusa za da si tragnat kantu Balgárija, dicáta ud Detsćija rádiohor sa ji izkázali tuj neštu mlogu iskrenu i jásnu, sas čudésnata pesenj, kujatu nosi imetu – „Rodna pesen nás navek ni svarzva!“.
Repertoára na hora uklučva više ud 800 tvorbi ud sate epohi i stilove – ud stárite májsture du savremenni balgarsći i čuždestránni kompozitore, kaćétu i horovi prerabotći na pesmi ud balgarsćija folklor i ud folklorete na drugjije nárudi.

 

Na koncerta ud Timišvár, tozi hor ij izpalnil na izvanredin náčin, vreme ud dvá saháte, horovi tvorbi ud balgarsćija folklor, ud rusći, japonsći, italiánsći, kaćétu i drugjije kompozitore, kaćétu i religiozni horovi tvorbi. Koncerta ij započnal sas himna na Kiril i Metodij – „Varvi, narode vazrodeni…“. Pu vremeto na koncerta, tozi detsći hor ij izpalnil na izvanredin náčin i nacionálnija himn na Balgárija – „Mila Rodino“, a dubre puznátata i mlogu ubičenata balgarska pesenj, „Hubava si, moja goro“ bukválnu ij razvalnuvala publikata. Na krája na koncerta ud Timišvár, detsćija hor ij izdignal na kráka publikata sas dubre puznátata – „Mnogaja letá“.

Dupáde se tuka da spumenémi, či u vremeto na páuzata, u kujatu dicáta ud hora sa si pučinali málku, razvalnuvani i ugrejani duševnu ud izvanrednata hubust na balgarskata pesenj, sate balgare, kujatu sa bili u sálata, dekani ud nášta deputátća, Mihaela Csokany, sa zapeli nášta banátska balgarska pesenj – „Mládi balgare junáci“. Na tuj neštu, členvete na detsćija rádiohor sa se varnali u sálata da slušet kaćé zvučat tezi banátsći balgarsći stihove na dubre puznátata ud tej melodija na balgarskata revoljucionna pesenj – „Tih, bjál Dunav“.

Koncerta ij bil zapisan taj ud gosp. Marijka Hajlemás, kaćétu i ud predstávitele na Rumanskata Televizija, a nekolku delve ud tozi koncert sti imáli prelega da viditi i čujiti na 1 juni, u vremeto na televizionnotu predávanji „Sinca zájdnu“ (Toţi împreună) na tréćija kanál na Nacionálnata Rumanska Televizija – TVR3.

Homa sled koncerta ud Timišvár, Detsćija rádiohor ij utišal u Stár Bišnov, kadetu ij bil pusretin ud deréktura na bišnovskata kulturna kašta, gusp. Páli Velčov i ud členve na ansámbala „Palućenka“. Tuka, tozi véčar, dicáta ud Stár Bišnov i ud Balgárija sa imáli prelega da se sretat, da se zapuznájat, da obštuvat i da se puzdrávet, taj kaćétu tija znájat náj-dubre da ji právat – sas pesmi i nárudni igri.

Na utre, 25 máj, Spásuvdenj, u vremeto na Svetata Missa udslužina ud gusp. Jáni Vasilčin, dicáta ud Detsćija rádiohor sa izpeli u bišnovskata čarkva dve mlogu stári čarkovni balgarsći pesmi. Idnata ud tezi pesmi ij báš Guspudinuvata mulitva – „Baštá náš“, na kirilometodievija stárubalgarsći jazić – „Otče náš“. Ángjelsćite glásve na tezi dicá sa raztripérili i razvalnuvali ne sámu veličánstvenata hubust na bišnovskata čarkva, negu i dušite i sarcáta na sate hora, kujatu sa bili vatre u čarkvata.

Sled Svetata Misa, Detsćija hor ij prednél idin (za žálust) skasén koncert u bišnovskata kulturna kašta, kujatu ij bilá palna sas hora, osubitu mládi i dicá. Dumam „za žálust skasén“, zaštotu vremeto gji-j dekalu i tija ij trebalu

da si krénat kantu Balgárija za da možat da stignat na videlu, otu u Balgárija ima idin ostar zákun, kojtu ni dupušte grupi dicá da patuvat na tamnu. Tozi zákun ij bil prejat ud Narodnotu Sabránie (Parlamenta) na Balgárija sled idna grozna katastrofa, kujatu se-j dugudila nušća i u kujatu sa zagjinali mlogjije dicá kujatu sa patuvali. Taj, či ne nášte žélbi, negu bizmilnotu vreme mu-j razdelilu po-barži ud kaćétu nija bijmi si žélili.

Za koncerta ud Stár Bišnov možim da ričémi, či toja ij bil pusvetén taj za Dene na balgarsćija jazić, kaćétu i za Dene na bišnovsćija licej – „Sv. sv. Kiril i Metodij“. Koncerta ij započnal i tuka sas himna na Kiril i Metodij –
„Varvi, narode vazrodeni“ i se-j sklučil sas pesmata – „Mnogaja letá“. U vremeto na koncerta sa bili izpalnéni pesmi ud balgarsći, rusći, japonsći i italiánsći kompozitore, no spured či u sálata ij imálu mlogjije mladéži, smi imáli prelega da čujimi i tvorbi ud Metallica i ud Michael Jackson – „ée are the éorld, ée are the children“ (Nija smi sveta, nija smi dicáta).

No, taj kaćétu se znáji mlogu dubre, hubavotu i dubrotu málku tráji. Taj i gustuvanjétu u Banáta na nášte skapi gustene i prijátele ud Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio se-j svaršilu naidnaž sas koncerta ud Stár Bišnov. Sled guraštu sboguvanji, dicáta ud detsćija hor, zájdnu sas tejnata dirigentka i sas drugjijete pridružitele sa si tragnali kamtu Balgárija, no sled katu sa se ubićáli, či za daržat vrazćite sas námu i, či sas drugjije prelegji za mu puháždet. Sled tejnotu zaminevanji kamtu Balgárija, nija smi ustánali sas gurašti i milni spomene i, smi sigurni, či i tija pá taj useštet, spured tuj kujétu sa ji postirvali na facebook-a.
Etu, na tozi náčin, tazi gudina, Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija ij utbelezalu Dene na balgarsćija jazić u Rumanija.

 

Nádija ŠEHABI