Práznić u Smikluš

0
82

Banátsćite balgare kujatu žuvejat u Smikluš, sa si izbráli za tejna práznić da se darži na tréćata nedele ud hubanćija mesec máj.

 

Za da badi praznika po-hubanći, na 21 máj, sa se izprebráli u Smikluš pukánatite gustene ud različnite mestá détu žuvejat banátsći balgare: ud Timišvár, Stár Bišnov, Deta, Dénta, Bréšća, Arád, Vinga za zajdnu da praznikuvat tozi rádustnija denj.

Praznika ij započnal u rimo-katoličánskata čarkva, kujatu ij bilá izgradéna u gudinata 1824 ud grafa (contele) Náko. Svetata misa za zafálnust na Guspudina Boga, či ij dál tazi vazmožnust da se zapázat banátsćite balgare pu tezi mestá, ij bilá udslužina ud guspudin Jáni Vasilčin zájdnu sas guspudin Péri Velčov ud Stár Bišnov i guspudin Dáni Kalapiš ud Arád.

Hubanći naćičinata čarkva ij stánala po-svedašta i po-načičina katu dicá premenati u banátska i balgarska nusija sa flezali, dváma i dváma, u čarkvata.
Čarkovnija hor zájdnu sas vernicite sa peli izvanrednu hubanći pu vreme na svetata misa, a darvete Božij sa bili pudneséni ud dicá, pu idin pár (monče i mumiče) ud seku ansámbal na Balgarskotu Družstvu.

Sled svetata misa, u idna hubanka parádija na nárudnata banátska balgarska nusija sate ansámbli zájdnu sas oficjálnite gustene i sas gázdite, smikluščenete, sa se izprebráli u Kulturnata zála na obštinata ud Smikluš. Tuka predsedátela na filiálata Smikluš na B.D.B.-R., guspudáre Toni Nákov ij puzdrável prebránite i ij pudbelezal, či „za námu, za banátsćite balgare ij mlogu glávnu da si zapázim jazika, verata i nášte običáje“. U négvotu izkázvanji, predsedátela na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, dr. Miki Márkov ij spumenal, či „tuka u Smikluš, u gudinata 1799 ij bilo nameirnu idno sakrovište (blágu) za kujétu mlogjije naučéni izsledovátele tvardat, či ij balgarsku. Tuka u Smikluš čini i parvija misnić na banátsćite balgare, Mihail Mirkovič“. Si-j izkázal ij rádustta, či banátsćite balgare ud Smikluš, kujatu sa kulu 3-4 % ud stanovnicite na grada, sa si zapázili katoličánskata vera, običájete i tradicijite. Nášta deputátća u Rumansćija Parlamént, Miháela

Csokany ij puzdrávela i tá sate prebránite i ij spumenala, či „pukraj dene na banátsćite balgare ud Smikluš, sinca zájdnu banátsći balgare ud nášte selá i gradove za praznikuvami i Dene na balgarsćija jazić u Rumanija, kojtu oficiálnu se praznikuva ud 2015 gudina na 24 máj“. Sa zali hurtata i sa puzdráveli prebránite i zamestnika na birova ud Smikluš, Radu Asaftei i guspudin parok ud Smikluš – Ando Attila.

Kulturnija folklorin prográm predstávin ud sate ansámbli na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija ij stignal du sarcito na prebránite. Prez pesmi, igri, nárudna nusija sa pukázali hubustta na banátsćija i balgarsćija folklor slédnite ansámbli: „Slávjak“ ud Timišvár, „Balgarče“ ud Vinga, „Vinče“ ud Deta, „Brest“ ud Bréšća, „Palućenka“ ud Stár Bišnov i „Karamfilče“ ud Smikluš.

Zájdnu sas ansámbala ud Smikluš na igra sa se uluváli i deputátćata Mihaela Csokany sas presdedátela na filiálata Smikluš, Toni Nákov, sled kujétu seku ansámbal ij bil nagradén ud predsedátela sas pu idna diploma za spomen, a ud starnata na nášta deputátća seku ansámbal ij dubávil pudáraci. Diplomi za spomeni sa dubávili i sate oficiálni gustene, kujatu sa zali del na tozi práznić na banátsćite balgare ud Smikluš.

Folklornija prográm ij zavaršil sas idno balgarsko horo, pu pručutata melodija „Bjála roza“, gore na gulemata scena ud Kulturnata zála na obštinata ud Smikluš, détu sa se uluváli na igra sate ansámbli na náštu družstvu, nášta deputátća i drugjije mládi banátsći balgare.
Dubrajta ole, veséljétu i upuštuvanjétu ij prudalžilu u zámaka Náko, izdignat prez 1864 gudina ud gráfa Náko Kálmár, zámak kojtu sigá ij haznuvan za Kulturna kašta na grada.

Tuši PETKOV-ŠEHABI