Sveta ud pukraj námu, VIII

0
169

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (www.starbisnov.blogspot.com) ud dr. Miki Márkov.

Pregleda ud tozi numer na nuvinata – materiále (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog:

ud drugjija del na 2010 gudina:

–u meseca juli: post. 552 – parvija ud dvumesečnite broja na nuvinata Náša glás; link prepuračen ud Jáni Négjva s nekolku interesni stári svetičita/ kunčita predstávejći Vinga, na štampáre éilly Pragher, kujatu sa datirani s 18 máj 1944 g. (post. 553); emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 554); predláganji na tréćija tom ud Banátsći balgarsći prikazći, kojtu na skoru ij bil izlezal ud pečát (post. 555); a u post. 556 – drugjija broj na publikácijata Náša glás ud meseca juli 2010 g.;

–u meseca august: post. 557 – emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás; post. 558 sadarže idin mlogu interesin materiál, predstávin ud bloggera Nick pu slédnija náčin: „Jáni Négjva mu ij naučil sas hubavi iznenádi. I tozi pać toj ij nameril neštu mlogu interesnu u Internet: spomenete na Anton Lebanov svazani sas uslubudevanjétu na balgarsći plennici ud Timišvár. Pu kaćétu zabelezva i toj, makár či tazi istorija ij zadosta puznáta… to du sigá ni smi znájali, či ima i svetičita ud tazi dugadjája…“: Спомени на Антон Николов Лебанов –
IN MEMORIAM (Елена Булгарчева – Д.А. „Архиви“) & Антон Николов Лебанов – Как бе освободена група българи от Македония и Югославски Банат от германски плен (София, 10 юни 1987 г., А. Лебанов); post. 559 – „Afiša na izložbata ud 1998 g.,На гости у банатските българи. Автори: В. Васева, Е. Кръстева-Благоева и В. Лазаров, na balgarsćija Etnográfsći institut ud pukraj Balgarskata Akademija“; emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 560); post. 561 – nuvinata Náša glás, br.15/ 2010 g.; post. 563: dvá izgleda – Pazár u Stár Bišnov i U Bréšća, nekupać u posta sas zaglávietu Dve stári svetičita;

–u meseca september: post. 564 – br. 16/2010 na nuvinata Náša glás; emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 565); br. 17/2010 na nuvinata Náša glás u post. 566; post. 569 – Dnés, čitiri teksta ud Petar Danov (Учиɬɟɥя Бɟиɧɫɚ Дɭɧɨ); post. 572 – br. 18/2010 na nuvinata Náša glás; emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 573);

–u meseca oktober: post. 574 – emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TVArád, realizirana ud Marijka Hajlemás; Dr. Boris Áugustinov, idin dubar primer za nášta mladina (post. 575); post. 576 i 577 – br. 19 i 20 ud 2010
g. na nuvinata Náša glás; post. 578 – br. 7-8/2010 g. na kulturnotu spisánji
Literaturna miselj;

– u meseca november: post. 580 i 581 – emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás; post. 582: etu kaćé predstáve bloggera Nick Márkov Praznikuvanjétu na Jubileja na dvestotini gudini ud 1938 g. – „Publikuvam po-dole idin tekst napisan još prez 1990
g. i nekolkus svetičita dubávini ud prof. Gjura Telbis ud Arád. Ij hurtata za spomenete na négva baštá, Piću Telbis“; br. 21/2010 na nuvinata Náša glás u post. 583; emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 584); post. 586 – svetiče s teksta:
„December 1954 – Gusp. Kubinger i Lác dáskal megju gudišnite mažje ud Stár Bišnov (zafálem na msgr. Gjuka Áugustinov)“; post. 587 – br. 22/ 2010 na nuvinata Náša glás;

– u meseca december: post. 588 i 589 – emisijata na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás; post. 590 – br. 23 i 24 ud 2010 na nuvinata Náša glás; post. 591 – br. 9-12/2010 g. na kulturnotu spisánji Literaturna miselj.