Sveta ud pukraj námu, VII

0
142

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (www.starbisnov.blogspot.com) ud dr. Miki Márkov.
Pregleda ud tozi numer na nuvinata – materiále (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog:
1.ud drugjija del na 2009 gudina: vu predlágam da razgladeti postirvanjétata ud meseca juli du meseca december (uklučitelnu), sétnija post. s nr. 489/31 december badejći: „Idin sétin pudárak ud 2009 gudina – tom 2 ud «Banátsći balgarsći prikazći»“;
2.ud parvija del na 2010 gudina:
– u meseca január: parvija pudárak ud novata gudina – Katoličánsćija kalindár za 2010 g.; idna státija za Dragomirovo – Balgárija, ud nuvinata Borba, br. 5/8 január 2010 g., sas zaglávietu: Кмет, фелдшер и свещеник – Това е Христо Йорданов за Драгомирово (post. 492); idna státija za námu, uzaglavéna Datini şi obiceiuri de Crăciun la bulgarii bănăţeni ud broja 27 na nuvinata Actualitatea de Vinga (post. 493); post. 494 – Náj- jákata šalna!; post. 496 i 497 – zapuvedajti i gu razgladejti – videozapisvanjéta ud Miki Stepanov i emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; post. 498 uzaglavén Nekolkus dokumente, kujatu sam gji nameril iz mojta arhiva (na bloggera Nick – dr. Miki Márkov) sadaržejći interesni pismeni materiále; saštu, vu predlágam da razgladeti post. 499 i vu prepuračvam da prelistvati post. 502;
–u meseca február: pukána za upisvanji na idin nov sájt na banátsćite balgare imenuvan Stár Bišnov (post. 504); pismenija materiál: Za banátsćite balgare ud Ukrájna (Fragmente ud «Drugjija diktándur» na Bratilov Gj. Jánoš, rudén u gudinata 1902, IV, 23, post. 506); emisijata na balgarsći- palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 507); predstávenji na parvija tom na Antologija na banátskata balgarska literatura (imajći katu trudbáš: Miki Márkov, post. 508); post. 509 – idin broj ud nuvinata Náša glás;
–u meseca márt: predstávenji na „Kataloga na hudožnika Jáni Vasilčin sas izložbata pu piktura ud 2009 g., ud Stár Bišnov i Timišvár“; emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás (post. 511, 514 i 519); post. 512 – pismenu prumislevanji sas zaglávietu Zašto krištimi idin na drugji?; predstávenji „on-lájn“ na Náša glás (post. 513 & 520); puzvanji za „migve za prumislivanji“ ud tvorčestvotu na Stépanku Velčov – Tesnata putéka, tom I (post. 515); u rámkite na post. 516 – audiovideo, foto i pismeni miselji za hudožnika Jáni Vasilčin: Náša piktor Jáni Vasilčin sas izložba u Právec (audiovideo), balgarsći státiji (tekstve sas svetičita) za tozi hudožnik; broja 1-2/2010 g. na kulturnotu spisánji Literaturna miselj (post. 520);
–u meseca april: vu predlágam post. 521, kojtu ij sas slédnata zabeležka:
„Ud Nick Stepanov sam dubávil slédnija link sas idna interesna státija za Bardársći gerán, u kujatu se prekázva za trima rumance i idin nemic, kujatu sa utišli tám da trasat švábi.“; vu prepuračvam idna státija na balgarsći jazić za Bardársći gerán, báš za Velikdenj, uzaglavéna ȿɞɢн ɪаɡɥɢɱен Веɥɢɤɞен (post. 522); vu pukánvam da pregladeti post. 523 sas zaglávietu: Májstursći torti, sas slédnotu predstávenji ud starnata na bloggera Nick: „Lel to gá si májstur, pa si májstur, ne sámu u idno neštu, a u po-više neštá! Marijka Hajlemás ne sámu či znáji da pejé hubanćite palćensći pesmi, remnivu da ćiči nášta nárudna nusija ali da právi izvanredni emisiji pu TV Arád, negu tá ij májsturća i u tortite i testáta. Ni sam gji kuštuval, ama sam cigurin, či ni sa sámu hubanći, negu sa i hubavi! Mmmm!“; predstávenji na 3-ja tom ud trilogijata (du sigá) Ugledálu za dušata sastávina ud Miki Márkov, sas zabležkata či „U tuj knigče sa sabráni materiále publikuvani u bloga «Sveta ud pukraj námu prez 2009 g.»“; vu puzvevam da razgladeti post. 524 – duhovnata hrana Katuličánsku mulitvenu knigče. Različni pubožnusti i devetnici. izdádinu prez 2006 g. ud guspudin Vasilčin Jáni; predstávenji
„on-lájn“ na Náša glás (post. 527 & 531); u post. 528 ima idno videozapisvanji s Teo (Máći Katarov) na TV Antena 2 imajći slédnotu zabelezvanji ud starnata na bloggera Nick: „Na 15 april 2010 g., Teo Katarov sas négvata formácija sa učástvali u emisijata «Răi, da’ buni» ud na Antena 2.“; u slédvaštija post. 529 se iznamerva idno drugu interesnu videozapisvanji – emisijata Prim plan regional na TVR Timišvár, ud 2 april 2010 g., imajći katu pukánata Marijka Hajlemás; emisijata na balgarsći- palćensći jazić na TV Arád, realizirana ud Marijka Hajlemás (post. 530);
–u meseca máj: predstávenji „on-lájn“ na nuvinata Náša glás i na kulturnotu spisánji Literaturna miselji (post. 532 i 536); post. 533 i 534 – emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád, realizirani ud Marijka Hajlemás; post. 535 – Marijka Hajlemás i Teo Band na TVR 3;
u meseca juni: izvanredni interesni materiále, kujatu vu pukánvam/ puzvevam da gji pregladeti/razgladeti… ud sate tezi vu predlágam/ prepuračvam, zasigá, predstávenjétu na knigata Svetlustta na milata sastávina ud Elena Kelčov