24 máj – Denj na balgarskata prosveta, nauka i kultura i na slavjánskata pismenust i Denj na balgarsćija jazić u Rumanija

0
53

Na usnova na Zákuna no. 100 ud 7 máj 2015 g. (sazdádin na iniciativa na náša bivš deputát, gusp. Nikola Mirkovič), 24 máj ij izjavén oficiálnu za „Denj na balgasćija jazić u Rumanija“. U Balgárija, na 24 máj se práznikuva Dene na balgarskata prosveta, nauka i kultura i na slávjánskata pismenust. Po-točnu, na tozi denj se utbelezva praznika na svetite brájće Konstantin (Kiril) i Metodij. Aku se putrudimi da se prehvarlimi (mislenu) u epokata na drugata puluvina na IX-ja vek, za namerim tuj, či idna gulema sila i zlaménji ij imála krastijánskata Čarkva, kujatu još ne bilá razdeléna. Situácijata ud Centrálna Europa ij bila dramatična. Nemskotu duhovenstvu se-j bilo raztlálu nasekade u čarkovnija kultus. Liturgijite sa se daržáli na latinsći jazić, a predićite – na nemsći. Tuj neštu ij bilo gulemu zaplášvanji na suvereniteta na manenite slavjánsći knjážestva, zaštotu náruda ne razbirel latinsći a predićite sa imáli za cél punemčevanjétu na slavjánete. Na tazi tendencija se-j prutivil morávsćija knjáz Rostisláv, kojtu se-j ubarnal kantu bizantijsćija imperátor s molba da mu izpráti prepuvednici, kujatu da daržat liturgijite na slavjánsći jazić i da preprávat morávsći misnici. Taj ij svednala dzvezdata na brájćete Konstantin (Kiril) i Metodij.
Treba da se pudbeleži tuj, či tezi dváma brájće sa ud grada Solun, kadetu, u unuj vreme, sa žuveli náj-više balgare (kujatu sa slávjáne). Saštu u unuj vreme utdelnite slavjánsći jazici sa bili mlogu blizći megju tej, čać du tám, či sate slavjáne sa mogali da se razbiret idnija sas drugjijejte, makár či sekuj ij hurtuval na négva rodin jazić.
Pá taj treba da se pudbeleži i tuj, či nitu idin ud slavjánsćite jazici ud unuj vreme ne imál pismenust, ne imalu čarkovni knijgi na slavjánsći jazić, a religioznata dogma ne dupuštela da badi sláven Bog na drugji jazić, udvan na garsći, na latinsći i na evrejsći, toest na jazicite na kujatu ij bil napisan ironičnija nádpis ud na križa na kojtu ij bil propnat Isus (da ni zabrávimi, či u unuj vreme krastijánskata Čarkva ij bilá sámu idna, a Gulemata skizma se-j dugudila dabe u 1054 gudina).
Náj-napreć dvámata brájće počnat da sazdávat nova grafična sistema, kujatu ni puvtáre znácite (sluváta) nitu na garskotu i nitu na latinskotu pisanji. Taj brájćete sa sazdáli pručutata glagolica. Kirilicata ij bilá sazdádina po-kasnu, sled smraćta na dvámata brájće, ud idin tejin učenić, Kliment Ohridski, kojtu ij nazvál tazi pismena sistema kirilica kača pučitvanji na sv. Kiril (Konstantin Filosof). Kirilskata ázbuka u saštnust kopirva glávnite garsći bukvi (sluvá) i varvi pu pate utorin ud glagolicata. Kirilicata prejéme ud glagolicata znáci (bukvi), kujatu fálat ud garskata pismena sistema. Glagolicata ij po-trudna za pisanji, ama ij pudpalnu originálnu, novu i savaršénu pisanji, tvorčestvu na izvanrednu dubre preprávini filolozi, kujatu, u háosa ud stotnite zvukove na ustnata balgarsku-slavjánska reč, ustanuvevat fonemite – glásni i saglásni –, katu sazdávat za tej bukvi.
Istena ij, či glagolicata ij bilá uputrebuvana zadosta málku vreme, no na tazi pismena sistema sa naprávini prevodite ud garsći jazić na dvámata brájće. Interesnu ij tuj, či u nekuja rajone ud Západnite Balkáne tazi ázbuka se-j haznuvala čać du XVIII-ja vek.
U svazka sas nazvánjétu na kirilometodievija jazić, u drugata puluvina na XIX-ja vek europejsćite universiteti, osubitu nemsćite i austrijsćite, sabiret zágjnu autoritetni naučéni hora, kujatu se zanimávat sas kirilometodievistikata. Tám tozi jazić ij naričen stáruslavjánsći ali stáručarkovnuslavjánsći jazić, toest ni se pudbelezva négva balgarsći etničesći proizhod, negu se akcentuirva varhu négvata funkcija. Nemsćija slavist A. Schleicher, katu ij zal u računj naučnite dukazátelstva, ij bil parvija, kojtu ij narékal tozi jazić stárubalgarsći. Málku po-kasnu, nemsćija profesor August Leskien právi zadalbučéna argumentácija na tozi naučnu izdaržán termin u négvata kniga „Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache“ izdádina u éeimar u 1871 gudina. Posle toj izdáva i gramátika sas saštotu ime (stárubalgarsći) na jazika. No sas sate tezi naučni dukazátelstva u drugjijete slavjánsći daržávi i du dnés se uputrebuva nitočnotu ime stáruslavjánsći jazić. Parvite balgarsći profesore filolozi: L. Miletič, B. Conev, Al. T.-Balan putvardevat u balgarskata filologija naučnija termin stárubalgarsći jazić. Aku ni se uputrebuva tuj ime na jazika, balgarskata istorija se ušteteva mlogu, zaštotu ni se pudbelezva, či balgarsćija jazić ij parvija pismen (knižovin) slavjánsći jazić.
U situácijata na niprekasnatu bujuvanji sas nemskotu duhovenstvu dvámata brájće rábutat u Morávija za da si izpalnat tejnata misija (dlažnust). Tija sa ukrivevani i nabedéni, či prepuvedvat na slavjánsći jazić i prestepet čarkovnite dogmi. U gudinata 867 tija utvádet u Venecija, kadetu sa moreni da nosat tažći disputi sas dogmáticite trijazičnici (tezi, kujatu sa puddarželi, či Bog moži da badi sláven sámu na po-gore spumenatite tri jazika). Tuka se prujaveva sas pudpalna sila avtoriteta, logikata i retorikata na Konstantin Filosof. Négvausnovin argu- ment ij tozi, či Bog dareva N é g v i t e m i l u s t i idnákvu na sate nárudi, a tuj neštu nji dáva právu da Gu slávet na tejnite jazici. U guraštata polemika sas bránitelete na trijazičnata d o g m a Konstantin (Kiril) prede- leva i taj stárubal-
garsćija jazić stánva čitvartija sveti jazić.
Sled Venecija dvámata brájće utvádet u Rim, kadetu pápa pusveteva napisanite ud tej slavjánsći i blagusluveva grupata učenici, kujatu tija gji mámat. Sate dubávet duhovni dustujánstva. Konstantin dubáve vosiku monášesku (kalugjersku) dustujánstvu (čin) i imetu Kiril. Tuka toj se razbuleva tažku i u gudinata 869 umire. Borbata za slavjánska prosveta ij pudjata ud Metodij, kojtu si prudalževa dejnustta u Panonija. Nemsćite duhovnici sa namerili uzrok da gu zatorat u tamnicata, no pu nastujevanjétu na pápa toj ij uslubudén i ij naznačén za morávsći árhibiskup. Tám toj rábuti du négvata smrać (gudinata 885) i prepráve mlogjije naslédnici (učenici). Sled tejnata smrać dvámata brájće sa bili kanonizirani za svetci, a po-kasnu, u dnéšnotu vreme, sa bili izjavéni za bránitele na Europa (ud pápa Iván-Pável II-ja).
Dvámata brájće ni sa bili sámu prevodáče, negu tija sa sazdáli i tejni originálni trudove. Taj sv. Kiril ij ávtor na mulitvi, na dialozi i na drugjije pismeni trudove, kaćétu naprimer ij Написание за правата вяра.
Interesnu ij da spumenémi tuka, či kirilicata ij bilá oficiálnata ázbuka na Rumanija čać du gudinata 1861, kugátu, sas dekret, ij bilá umenata sas latinicata.
Na fonda na kirilometodievija jazić i na drugjijete dnéšni slavjánsći jazici balgarsćija jazić izgladva zadosta ekzotičnu. Tuj neštu se dalži na istoričeskata sadba na balgarsćija nárud: bizantijskotu robstvu, kujétu ij dukárelu du silnu vlijánji na garsćija jazić; vlijánjétu na jazicite na másovite hora ud drugjije plemená (kumáne, pečenezi, tatáre i dr.) i bilingvizma ud vremeto na turskotu robstvu. Udvan tuj satu u Osmánskata imperija stánvat vazmožni kontáktite megju balgare, rumance, albánce i garce. U lingvistikata se duma, či megju jazicite na tezi nárudi se-j pujavil idno balkánsku jazikovu sdružénji. Sled sate tezi prutivnusti na sadbata na balgarsćija nárud, dnés naučénite tvardat,
či balgarsćija jazić ij i slavjánsći, i balkánsći.
Pu vremeto na nacionálnotu Vazráždenji, kača del ud borbata za nacionálna slobudnust se izdiga problema za idin nacionálin jazić. Balgarsćija knižovin jazić izrazeva rečta ud Severiiztočna Balgárija, tám kadetu na práktika se-j dugudilu duhovnotu Vazráždenji na balgarsćija nárud. Homa sled Uslubudevanjétu se usešte gulema nužda za idin daržávin jazić, kojtu da sadarže voenna (katánska), juridičeska i administrativnu- kancelárska leksika. U pomušt za sazdávanjétu na takazi jazić, varvat rusćija jazić i češćija jazić, zaštotu i dváta tezi jazika sa slavjánsći i tejnite sastávći mlogu lésnu sa razbráni ud balgarete.
Na krája, kača zaklučénji, možim da ričém, či balgarsćija jazić ij náj- savaršénotu neštu, kujétu ji-j sazdál balgarsćija nárud. A rabotata na svetite brájće Kiril i Metodij, ij pustávila pučélutu na balgarsćija knižovin jazić. Tozi balgarsći jazić ij služil na náruda balgarsćija, kojtu ij prežuvel 7 veka robstvu, biz da se izgubi kača nárud!

 

Beležka. U redaktirvanjétu na tozi materiál sam uputrebuval naučnata státija naučnata státija na Михаил Виденов, „Българският език от времето на светите братя Кирил и Методий до наши дни“, publikuvana u Списание на Българската академия на науките, книжка 3/2016, година CXXIX, с. 3 – 8.

S.V.