Velikdenj u Stár Bišnov

0
189

Velikdene, praznika kojtu, na idnaž sas négu, hubankata natura puržuveji, ij náj-gulemija čarkovin práznić zaradi tuj, či pu tozi práznić náruda dubáve svetlustta, nadeždete, za idin nov žuvot, kojtu gu dubáve naidnaž sas udskrasnénjétu na Spásitela – Guspudin Isukrast.

Praznika na Isukrastovotu uzkrasnénji u Stár Bišnov ij bil pusretin sas rádust ud vernicite, ij bil mlogu čekan i tuj neštu se-j dusvedočilu još ud vremeto na Gulemija Post, vreme u kujetu vernicite sa bili se po-mlogjije na nedelnite sveti misi, idnaž sas ugrevanjétu na vremeto. Tuj smi ji videli i na Vrabnica, kugá čarkvata ij bilá palna sas vernici, ama i napreć sas idin denj, katu udgore 50 mumičita ublekani u banátska balgarska nusija sa dusvedočili rádusnu, či ištat da káret na dálja nášte običáje.


U Gulemata nedele čarkvata ud Stár Bišnov ij bilá naćičina i preprávina za gulemija práznic na Uzkrasnénjétu na Guspudina Isukrasta pu tuj, či horata, osubitu žinite, za dunéli mlogjije hubanći cvećá sas kujatu ij bilá naćičina celata čarkva, ama osubitu groba na Gusludina Isukrasta.
Na Velik petak i na Velika sabuta groba na Guspudina Isukrasta ij bil pázin ud mládite ministránte, mončita ublekani sas nárudna nusija. Na pubožnustta ud na Velik petak, kujatu ij bilá udslužina ud Guspudin parok Pérku Velčov, se spumenémi za makata i smraćta na Guspudina Isukrasta; na tozi denj ij bilá izpena, pu običája i „Makata na náša Utkupitelj, Guspudin Isukrast“ ud guspudáre kántur Pérku Velčov, kulturnija referent Páli Velčov i profesora Šebi Kukov.
Na Velika sabuta večera napreć Vigilijata („Vigilia Pascalis“) vernicite sa imáli prelegata da se raztušat sas dubrite glásve na kora „Jáku Ronkov“ rakovodin ud dirigentkata Elena Dojčeva-Drágomir.
Vigilijata, kujatu u Stár Bišnov ij bilá u 21:00 saháte ij bilá udslužina ud guspudina parok Pérku Velčov i guspudina Jáni Vasilčin.

Na krája na tazi ceremonija vernicite, u prucision, sa ubidili čarkvata taj kaćétu seku gudina.

U nedele, na Velikdenj, u sreć svetite misi, idin hubanći artističin prográm predstávin ud dicáta mámini ud kulturnija referent Páli Velčov, ij zarádval horata prebráni za tozi práznić. U vremeto na gulemata sveta misa po- manenite mumičita sa služili vaz ćipa na Majća Božija i taj, pu običaja, sled svetata misa sa ubidili ultáre.

Pu náša običáj i tazi gudina „se-j hodilu sas konkata“, dáklem u nedele sutrenjta sled „Zdráva Marija“, vernicite sa se prebráli u čarkvata na bláguslova na konkata.


U vremeto na práznicite, kaćetu i u seku vreme, vernicite sa bili mámini u pesmite ud guspudáre kántur Pérku Velčov, kojtu ij zarádval vernicite sas négva dubar glás i tija sa peli zájdnu sas négu, taj u vremeto na svetite misi, kaćetu u na Velikdenskotu ubidvanji.

Rául ČOKANJ