Velikdenj u Bréšća

0
148

Praznika na Isusovotu uzkrasnénji ij náj-velićija i svedašt ud sate krastijánsći práznici preku gudinata i zaradi tuj négvotu praznikuvanji ij náj- različnu i náj-hubanku. Zaštotu Isus ij pretalpel smraćta i sas Négvotu uzkrasnénji ij dál nadežde za nov žuvot sled smraćta.
Isukrastovotu Uzkrasnénji ij dene na náj-čistata rádust, ij dene kojtu Bog mu gu ij dál za da se rádvami i veselimi.
Tolkusi velik ij tozi denj na Uzkrasnénjétu, či na Velika sabuta večera u 10 saháte, breščánskata čarkva ij bilá palna sas vernici, kujatu sa dušli da čujat, či „Isukrast ij uzkrasnal!“ i da putvardat tazi čudésa:
„Zaistu ij uzkrasnal!“.


Napreć čarkvata, ud Novija blagusluvén oganj se-j zapálila gulemata Velikdenska svešt – simbol na pobedata na žuvota nad smraćta, ud kujatu sate prebránite sa si zapálili svištičitata. S gulem prucision se-j ubidvalu, kača seku gudina, pu glávnata ulica, kadetu ud idnata i drugata starna na pate i na péndžarite na kaštite sa gureli zapálini svešti. Napreć prucisione tri mládi mončita sa nosili križa s ćipa na propnatija Isukrast, Velikdenskata svešt i ćipa sas uzkrasnatija Isukrast. Sled tej sa varváli ministrántete, mumičita ublekani u nárudna nusija kujatu sa nosili ćipa na Božijata Májća, guspudin parok Noviţa Drăghia, kojtu ij nosil Svetija Sakraménat pud „nebeto“ nosinu ud čitiri mládi munci, čarkovnija hor, mažjéte i žinite.
Na vráštenji se-j flezalu u čarkvata, mlogu hubanći naćičina sas mlogu cveći za tozi glávnija práznić, sas zapálinite svešti u rakata,

dzonjitata sa udguveli, jorganete sa zasvirili i sate sa zapeli: „Áleluja, Isukrast ij uzkrasnal!“.
Velikdenskata svetlust smi ja zanéli u nášte kašti, blagusluvili smi konkata i smi se čukali sas čarvéni jajcá – simbol na uzkrasnénjétu, na Isusvata krav, na véčnustta, zaštotu formata na jajcétu néma počnivanji, nitu svaršánji.


U nedele, na Velikdenj, čarkvata ij bilá udnovu palna sas hora, a na okulu ultáre sa bili naredéni mumičita premenati u nášta hubanka nárudna nusija i taj sa ćičili ultáre pu vreme na svetata misa.
Večera, u 7 saháte, u Balgarskata kašta ud Bréšća, idin hubanći velikdensći prográm sa predstávili dicáta ud ansámbala „Brest“ ud Bréšća i tejnite gustene
– ansámbala „Vinče“ ud Deta. Prográma ij započnal sas nekolku puznáti banátsći nárudni pesmi, sas poeziji specifični za tozi gulemija práznić i za prulećta. Brešćánčitata sa izpeli i idna balgarska pesma za idno zájače belu (Зɚйɱеɧɰетɨ ɛялɨ), sled kujatu sa slédvali nárudnite banátsći i balgarsći igri predstávini ud dváta ansámbala: „Brest“ i „Vinče“. Talantlivi banátsći balgarsći dicá ud Bréšća, Dénta i Dédva, pud upatvanjétu na tejna profesor sa se nadprevárvali u svirne na orga i cimbule. Slédvala ij čekanata tombola, ud kujatu nikuj ne si učali u négvite dumá sas prázni race. Nárudnotu vesélji ij bilo usigurénu ud idno talantlivu 12 gudišnu monče ud Bréšća – Antonio

Toma na cimbule, zájdnu sa négva profesor Viorel Neda na orga, máj du sreć nošt, sled kujétu ij slédvalu diskoteka, máj du zura.
Isukrastovotu uzkrasnénji ij uzrok za rádust, zaštotu biz uzkrasnénji satu se svaršva sas smraćta, taj či Velikdensćite práznići sa izmenali u tozi duh, u duha na radustta i na nadevanjétu u idin nov žuvot.

Tuši PETKOV-ŠEHABI