Sveta ud pukraj námu, VI

0
141

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (ééé.starbisnov.blogspot.com) ud dr. Miki Márkov.
Etu, pregleda ud tozi numer na nuvinata – materiále (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog, ud parvija del na 2009 gudina:
–u meseca január: nekolku šalnivi mudri hurti i karikaturi svarzani s rabotata; u Sveta na Rázkazete: „Nekolkus prikazći na palćensći jazić, prepisani ud nuvinata «Banátsći balgarsći glásni滓 – s guraština i mila kantu náša jazić vu predlágam/prepuračvam da razgledeti tezi pismeni materiále i, razbire se, svetičitata, pridružávašti tezi prikázći; audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás);
–u meseca február: još nekolku prikazći…; predstávenji na knigjite: 1. Българите в Румъния (XVII – XX век), Документи и материали, Академично издателство „Марин Дринов“, 1994 i 2. Vinga, 250 gudini, napisana ud inž. Iván Ránkov, pud ubránbata na: „Balgarskotu Družstvu ud Banáta, filijálata Vinga“, Timišvár, 1991; izglede (kunčita i rakupisa Spomene ud Rim) uvidéni u post. nr. 392/15 február s imenuvanjétu: „Dve izvanredni neštá dubávini ud gusp. FERMENDŽIN PéRKU ud Timišvár…“; nekolku svetičita ud arhiva na IvÁnKa i na Fermendžin Perku; audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás); interesin ij i post. 395/23 február; saštu, pregladejti, osubitu, post. 396/28 február – bloggera Nick (dr. Miki Márkov) mu ij uvél u materiála u tozi post. sas slédnite pismeni miselji: „Za nášta kolekcija sas dokumente za banátsćite balgare idin po-stár posting ud bloga na Ioan T. Morar, žurnalist u «Caţavencu». Ij idna státija za Vinga, u kujatu toj spumenuva pručutite bonbone i katedrálata, a u komentárete nekuja ni sa saglásni sas tuj, či tazi čarkva da ja zvat «katedrála», zaštotu Svetite misi ni sa udslužini ud biskup ali protopop…“;
–u meseca márt: kasi pismeni miselji i idin izgled ud Bréšća (štámpan ud Tuši Šehabi) sas zaglávietu „Kokičetu“; audiovideo: emisiji na balgarsći- palćensći jazić na TVArád (realizirani ud Marijka Hajlemás); „Još nekolkus stári kunčita ud Vinga, dubávini ud g. Pérku Fermendžin…“; v. post. 405 – interesnu videozapisvanji za kogutu bloggera Nick ij napisal slédnata predhurta: „Vu predlágam da viditi idin stár film za námu, «Koreni otvad», naprávin ud Televizijata ud Ruse prez 1998 gudina!!! Sam gu nameril na sájta na Batuli…“;
–u meseca april: za kolekcionárete – idna interesna státija sastávina, na madžersći jazić, ud gusp. Ján Vasilčin i publikuvana u spisánjétu „Korunk“ ud január 2005 g., sas zaglávietu A bánsági bolgárokról; audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás); predstávenji na parvija tom ud Banátsći balgarsći prikazći, prebráni i pudredéni ud bloggera Nick – Miki Márkov;
–u meseca máj: idna státija ud spisánjétu Lumea satului, u kujatu se hurtuva za Bréšća, uzaglavéna Printre bulgari, sas zabeležkata naprávina ud bloggera: „u elektronnija formát néma i svetičitu sas balgarkata u nárudna nusija za kujatu se hurtuva u státijata“; pu kaćétu mu pusočva Nick: „idin po-stár posting (ud 23 august 2007) ud sájta «Bulgarian folklor»“ – Песни на банатските българи; audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás); u post. 413/9 máj, Miki Márkov spudile s námu, či: „Na balgarsćija sájt na spisánjétu National Geographic sam nameril idno mlogu interesnu svetiče, ugudinu ud Milena Stambolijska. Etu kako piši za tuj svetiče: «Сватбата на завърналите се
банатски българи: дядо Боно и баба Марийка. Дядо Гъргол (моят прадядо) е девер. Село Гостиля (Плевенско), около 1900 година. (Снимката е само сканирана, не е ретуширана, контраста не е променян.)»“; post. za Srešta u Nemsku – „Brájćete ud Germánija mu naznajevat, či na 13 juni 2009 g. za se darži idna srešta na palćenete zágjnu s balgarete ud Nemsku. Sreštata za se darži u palćensćija restauránt ud Pürten (éaldkraiburg). Sa čekani sas rádust i palćenete ud Rumanija, kaćétu i ud na sate drugjijete mestá ud pu sveta.“ (interesin ij komentára ud na tozi post.;
-u meseca juni: fájani pastri svetičita/kunčita ud praznika na Vinga – Svetotu Trojstvu; audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás).