Na hurta sas idin vredin bréšćánin

0
146

Banátsćite balgare zámanj sa bili vredini i rabutlivi hora. Još ud katu sa se zadumili u Banáta, prez 1738 gudina, sa se zanimávali sas zemedeljetu, sa utránvali žitni rastenija, zelenčuci, oška darvá i lojzi. Za vu zapuznája sas idin ud vrednite i rabutlivite banátsći balgare, 62 gudišnija Jozu Fránjov ud Bréšća, kojtu mlogu si ubiče zemete, si ubiče rabotata kujatu mu dáva gulemu zaduvolstvu i se rádva ud své sarci na satu détu zeleneji i cafti na okulu négu.
Rep. Báču Jozu, imati idna hubanka, remniva i mlogu nacaftena gradina sas darvá oška – liváda. Ud gá se zanimávati sas tazi rabota i ud di vu-j dušlá idejata, ud di sti kupili dravčetata?
Jozu Frániov. U 2000 gudina, sam videli u Sarbija hubanći livádi i tugáz homa sam se udlačil i sami nabol 100 darvá oška. Puluvina ud tej sa izsahnali, puluvina sa se uluváli. Sigá na 25 ára u idnata gradina imam 200 darvá. Sate darvá sa dunésini ud Sarbija. U dvete gradini imam 400 darvá: 100 čereši, 100 prisadi (kruši), 100 slivi i još 100 darvá izmešeni: jábalći, mušmule, vreji, práskule, duli, a usreć darváta imam nabodini jágude. Na 20 ára imam nabodini 2500 gnezdá jágude.
Rep. Mačnu li-j da se rábuti, da se puddarže satu tuj?
J.F. Na méne ne mi mačnu. Imam moturčeta – kultivatore, i tuj mi pumága jáku. Negu satu treba naprávinu na vreme.
Rep. Sled kolku vreme ráždet, dávat oška, nabodnite drávčeta? Kuja darvá sa po-manáti? Sti se dokumentirali seku darvu oška kaćé treba da ji briguvati? I dali stućta kujatu tezi deni ninadéznu ij dušlá, gij-j naškodila?
J.F. Na 5-6 gudini sled gá se nabudat, darváta počnat da ráždet. Ama mlogjije sa bili izsahnali i ij trebalu da nabuda drugjije umestu tej. Sigá znája satu za darváta oška na pámeć! Sámu da vida kako ima na darvotu i znája véć kakva bolest ima. Dulite i prisadite sa po-manáti, a náj-pretenciozni sa dzárdzalite, či gji uluvi monilozata – idna bolest détu izsuši darvotu. Špricvam, no treba na vreme, či drugji fel vidiš kaćé se suši darvotu. Tugázi gji udreža, pa nabuda čereši. Stućta kujatu ij bilá, málku ij naškodila cveta na dulite i na jábalćite. Du –2 gráda izdaržet. Na dzárdzalite i na slivite sam imál sréća, za ima rićija. Áz samičeć ja vara, málku za méne, drugotu za prodanji. 200 litera rićija ud slivi sam imál i 20 litera ud dzárdzali i sata sam ja purdál.
Rep. Za da dávat taj dubra rožba, kaćé briguvati darváta prez zimata, gá ij studénu ali ij džér?

J.F. Prez zimata gji špricvam. Ima neštu kača antifriz, kača na mašinite.
Špricvam i 15 dene darváta sa prepázini, nisa naškodini na stuć du –5 gráda. Naprimer sigá sam špricval i u tezi 15 dene aku stućta, džéra ne dušal, špricvam još idnaž za 15 dene. Nitu nijé skapu tuj, na idin hektár, idin liter. Sam špricval ij jágudite i prez nedele, sled 1 máj treba véć da imam jágudi, treba da uzrejat.
Rep. Vida darváta oška sa hubanći purezani, sate sa idnakvu gulemi, ni mlogu visoći i sa uvarosani. Sti se dokumentirali seku darvu oška kaćé treba se briguva?
J.F. Dá, znája véć satu na pámeć. Gij ustávem po-nisći, po ud dole, ne sámu zaštotu po-lésnu se berat, negu ij po-dubre i gá ima hála, ali vežulija, vetara néma silata da smakni darvotu. Aku darvotu ij po-visoku, vežulijata moži da ji sabori, moži da ji izčupi ali izkrati ud zemete. Gá téraka ij gore moži da ji sabori vežulijata. I za špricvanji ij po-lésnu gá nijé taj visoku. Kám 4 métera sa visoći, ama krénvat ud puluvina méter ud dole. Imam kulu 50 kg oška na idno darvu. Ud 100 darvá sa 5000 kg. A ud idno gnezdu jágudi imam kulu 800 gráma jágudi. Ama i 50 gráma da imam, pá ij neštu. Ud dvete gradini sa 1000 kg. Imam i idna manena sera sas staklo, u kujatu imam málku rásad patladžánj za méne i za prodanji.
Rep. Da bi trebalu sigá da počniti satu ud novu, pá taj li bijti naprávili?
J.F. Sigá bij nabol sámu darvá čereši i jágude. Du 10 mája ima čereš i jágude zreli. Gji uberiš, gji zaneséš na pijác i zémiš lijčitata. Sas málku rabota hubeve zaslužiš. Gá si orgániziran, sas kultivatore, za idin denj néma kako da práviš u gradinata. I rabuta samičeć, ni zemem hora. Tazi gudina prisadi, slivi i čereši za imam u Bréšća zaduvolnu.

Reporter: Tuši PETKOV-ŠEHABI