Umájani u mája

0
155

Prepuznávam, či u vingánskata čarkva imam niučekvani udahnuvénjéta i razkritija. Taj kaćé idna letna ćiša. Gulema rádust. Ama sled gá izleza, dubar del ud tej gji zabráva. Šteta, či ni svára da si gji zabeleža i da vu gji prekázvam. Izlezan ud čarkvata se sreštem sas različni hora i sas idnija stuja na „málku“ hurta. Taj se ispáde i sas tazi prelega možiš da znáš satu. Sled tezi srešti mujéte miselji se májat i se svivat ali gji zabráva. Krivicata ij u méne i u horata. Ud méne némam kaćé da se utarva, smi zámanj zájdnu. Ama misla, či dubre bi bilo da nisam puznál idnija hora. Slušam mlogu hora, ama misla, či ima i takvizi, détu sápat, či sam po-gjénkul ud kaćé izgladvam. Ustávem sekugu da ima svojite mnenija ama bij bil po-rádusin da bada i áz ustáven sas mujéte. Ali da mi se svedoči, či sam grešil. Nisam ćorav i aku ni vida satu, ama nitu gluh sassém. Ni pámta i nitu ni znája da sam škodil nekugu. Vida i čuja mlogu, aku bij pošnal da prekázvam, mlogu hora bi se razkacali. Smešnu mi-j gá vida hora, kujatu nitu tija ni znájat kako iskat. Sa zámanj protiv, niuverni u ništu i rádusni da rušat. Ni razbiret, či skoru za stignat da badat i protiv sébe. Del ud tezi hora se prečistvat. Už za kako u tezi hora tozi álduv se izfirjásva taj lésnu?
Vida hora na kujatu nji harésva da kupájat. Ud tolkusi obič sa stignali da se kupájat megju tej. Ni svári nekuj da stroji neštu, či véć se ostrat ášuvete. E, po-novu, se trasat i budácite (tarnikope).
U Vinga se prepráve Jubileuma na čarkvata. Tuj détu sam ji pisal po- gore ni jé slučájnu.

Znája i vida, či ni mi četat státijata. Nisam sardit! Istenata ima pričini. Gá i gá nekuj mi naviknuva, či ni piša jásnu. Nitu tuj ni me škodi, me utvardeva. Ni mi dáva mira glupustta i zlobnustta. Ama i tezi raboti sekuj gji vidi sas svoite oči. Za to ni se razbiret horata. Tozi prekrásin jazić, náša jazić zavredva da badi puznát. Dá, ima balgare-palćene détu ni máj hurtuvat májćina jazić, biz da sa bili nužni da naprávat tuj neštu. Tuj áz ni moža da ji razbera. Za méne tozi jazić ij idna hárizma. Stárite rimljáne sa kázvali: „Verba volant, scripta manent“ (Hurtata izfrakni, a napisanotu ustánva). Áz piša sas maka ama i sas rádust. Nisam zaduvolin sas izkustvenustta na unuj détu piša, ama ni se ustávem. Useštem, či aku ni bij pisal, bi ne me imálu. Nija smi još tuka spured borbite i žertvite na nášte dedve. Da javimi, či i nija smi na tozi svet.

Da javimi na májćin jazić, za da se čudat i drugjije i da mu puštuvat.

Ud idno vreme nasám sam stignal da si zabelezvam mislite i mnenijata na banátsći balgarsći jazić. Nisam pisal du sigá na drugjije jazici. Nisam pisátel. Sam imál idno otkritie, či tuj treba da práva. Sam máj ubádil, u Vinga se malči na balgarsći-palćensći. Varnat u rodnotu mi sélu sléd puluvina vek, trasa udkolešni mestá i hora. Už za kako trasa? Magijata na ditinstvotu ni se izgube. Za méne tá ij bilá na balgarsći-palćensći. Glávnite muja spomene sa na balgarsći-palćensći. „Baštá náš…“ sam naučil na balgarsći- palćensći. Nisam dupalnu balgarin-palćenin, ama u dumá se-j hurtuvalu na balgarsći-palćensći. Májćinite mi rodnici, bába i dedu, sa bili palćene. Tejna duh gu páza zámanj kaćé sakrovište (blágu). Pámtiti li kaćé se pázi u katánite známetu? Balgarsćija-palćensći jazić mi ugreva i mi umekniva dušata.
Sámu idna mažka raka sam celuval, na Tunča Groškva, moja dedu. Stár balkánsći običáj. Toj ij bil za méne žuvija geroj. Žuv ij utarvál Parvija svetovin boj, za bedevá ij utišal u Ámerika, ama náj-gulemotu négvu zlo sa bili komunistete. Tija sa mu bili vragovete, zato toj častu gji-j puparžel. Ják i rabutliv čeleć, drágu mu-j bilo dubrojtu družstvu. Harésvali sa mu vinutu i rićijata, pa tugáz da vidiš i da čuš! Ij znájal da prekázva i da se šáli, zato mlogjije sa gu ubičeli. Gá-j migal na kasu, ij javeval, či prikazkata se leska u fantastičnija svet. Si-j usetil sétnija mig sas idin denj napreć da mu napusni. Sigá ij tám, détu sa náj-mlogjijete balgare-palćene. Ij bil gulem balgarin- palćenin biz da znáji tuj neštu. Toj, Tunču Groškva – Rusinov.
Áz sam sámu puluvina. Za spomen, obič i pučitvanji kantu négu, pudpisvam „Grošku“. Za kako „Boris“? Tuj ij hubanku balgarsćku ime i to zvuči valnuvaštu osobenu za balgarete. Redum pu di sam bil sa me znájali za „balgarina“. Boris ij bil krastitela na balgarete i pá Boris ij bil sétnija tejin cár. Stotni hiljadi nipuznáti „Boris“ sa imáli balgarete. E za kako pudpisvam
„Boriš Groškva“. Za méne tuj ij znák za gordust po-gulema ud kaćé da bij bil gráf.

Izpráštem rakupise na redákcijata na „Náša glás“. Znája, či haznuvam i nitréfini dumi. Ne mi léku da piša. Mlogu pate ni svára da namera točnata uma, sam nužin da umenuvam i gá pošna još idnaž, mi izlezi sassém drugu neštu. Čudna maka, ama ni moža da ja napusna. Ni áz treba da svedoča, či tozi ij idin izvanredin jazić. Biz mlogu dumi, ima izkrájni vazmožnusti. Tuj me-j purobilu. Sámu del ud čudésnite mujé balgarsći-palćensći spomene svára da gji zabeleža. Gá mi usetat perotu, farkat. Málku ud tej gji zadaržem.

Pišeti, brájće, durkatu nijé kasnu! Sam mámil hora i mladéž. Za bedevá!
Šteta! Sas tezi dumi možiš da sleziš du sredata na sveta ama i da farkaš du udtáta nebeto. Tozi jazić ne si pukázal sate négvi vazmožnusti. Spured tej, mlogu pate némam san.
Iskam da zafálem, osobenu na unezi, détu mi četat parvi státijite. Léku nijé. Ama vida, či mi uprávet tuk-tám, tuj détu áz ni sam ji napisal dustojnu.
Áz i taj nisam zaduvolin za iskustvenustta na unuj, détu piša. Ni moža po- mlogu. Taj misla, či mlogu treba da zafálem na gusp. Stépanka Velčov, kojtu se máji sas mujétu pismu. Sam gu sretil u sedálišetu na B.D.B. – R. i smi svárili da prekázvami mlogu. Mlogu ij bilo interesnu i nadažduvam da imami i drugjije srešti. Još idnaž zafálem, Stépanko! Ubićávam se, či homa kaćé vida, či idin mlád za piši, za si zakluča perotu u idno sandače. Bi bilo griftá (grehota) da ji hvarla, spured, či to mé-j pumognalu da si beleža mlogu
nispukojni miselji.

Dnés, 1 Máj. Némam hubanći spomene. Na méne ne mi harésvalu na
„defiláre“. I niti mlogjijete hora uidno na bere ali „kebábčita“. Taj, či áz stuja spukojnu u dumá. „Zelénata treva ud dumá“ – udkolešna pesma. Čekam drugáre. Slancitu greji, te umekniva, vreme za marzelj. Néma gá. Mlogu zelénu svetlivu, veronsći zelénu, ama i rabci. Besnejat ud dubre. Ni moža da gji tarpa. Sa tvarde mrasni, lármevi i se vidi di imat gnezdáta. Se krijat pud kapčuga i ni moža da se utarva ud tej. Još néma guláčita.
Idna bere sled pladninata, málku na hurta na senćata ud dvora. Hurtuvami, prekázvami spomene i niuvervanji u badeštetu. Prez pate, hora po-véseli, gji
čujimni i nija. Se mačat sas „kebábčita“ na „skara“, svirat i pejat. Po-deléku drugjije, se čuji du dumá. Leli ij 1 Máj. „Nihil novi sub sole“ (Ništu novu pud slancitu).

Del ud komiteta na filiálata Vinga na B.D.B. – R. sa rešili u nedele sléd pládne, taj udidnaž, da kánat horata u Durin. Ne sas prucision, sas remorkata! Sa se izbráli hora. Mestutu ij uredénu, ama málku remont treba sé furt. Dubro mestu i za picnic. Da žuveji 1 Máj!

Napreć jorganete ud čarkvata ima idin kor. Dubar kor. Različni hora, biz muzikálni škuli, pejat izvanrednu. Se čuji dubre. Verata udahnuveva i dáva čudésni sili. Poklun pred vámu, anonimni pejáče! Imati hubanći glásve. Či imami izvanredni jorgane, znája udkole. Ama i sas kora misliš, či ij po-palna čarkvata.

Nadažduvam i áz da izlezi dubre na praznika na čarkvata, na „Svetotu Trojstvu“. Tazi gudina ij Jubileum. Bi se ispádelu tozi práznić da badi poklun i álduv na nášte dedve. Mlogu mnenija. Už sate li sa dubri? Šteta, ima hora, détu ni razmevat, či ni se razmevat. Me-j stráh, da ni svárim da se upačisami idin na drugji. Za takozi neštu mlogu se razmevat. Za bedevá skáčeš i krištiš, pamećta sé tolkusi ustánva. Bi trebalu da razberémi, či ij možnu tozi da badi sétnija Jubilej. Ondzi, détu za dodi sled négu za moži da se darži u sakristijata (sakrištitu). Ali, pazi, Bože, da ni já treba da molimi imáma za da badi saglásin. Treba da badim umni. Dáj, Bože!

I áz ubičem mlogu šalnata. Vu prepuračvam tuj svetiče. To treba da badi gladeni dvojnu. Nitu áz ni hurtuvam anglijsći, ama se razbire. Bi bilo dubre.

„Useštejti se zámanj dubre“. Ne sámu u mája.

Boris GROŠKVA 849