Gloria in excelsis Deo!

0
236

Hubava i palna sas nadeždi ij tazi proleć, po-hubanka ud menatite. Ali dali sámu na méne mi se právi, či ij taj? Tazi gudina prulećta ij dušlá na vreme, puléku i merna. Dabe smi svárili da sapćásami kaćé kátadenj ima sas idno lističe ali cveći po-mlogu. Taj kaćé u idna redovna proleć. Biz da brojiš slančevite strelći, ud denj za denj ij bilo sé po-guraštu. Sekuj ima neštu da právi za da badi zajat. Možnu ij da ni se rábuti sata zeme, ama birtvete nikade ni sa prázni. Sréća sas nedelite i práznicite.
„Už zašto se-j umenal saháta? Dali se dubližva nov boj?“ Tezi raboti moži da gji čuš gá ištiš da fleziš u neku dugjén, palin sas hora détu razprávet sate raboti, no osobenu nji harésva birata (pivata). Némam ništu protiv tej, i tija sa nášte.

* * *

Krastijánete imat dvá glávni práznika: Koladata i Velikdene. Velikdene ij proletnija práznić, kojtu ni páde káta gudina u idna i saštata dáta. Dátata na Velikdene se izčisleva sled kalindáre i meseca. Spured, či pravoslávnite krastijáne ne umenali kalindáre, tejna Velikdenj mlogjije pate páde po-kasnu ud kaćé náša. Ne bilo taj i tazi gudina. Etu još idna prelega i primer da se mislim na ekumenizma. Udkole čekam dene da vida krastijánsćite čarkvi da se uidinat u idna-idinstevna Isukrastova Čarkva. Už ni smi li brájće? Gordustta, nikajélnustta i glupustta sa razkacali krastijánete preku vremeto. Udkole vreme véć mlogjije tima se mislat na uidinvanji. Náj-zle prepiret ruscete, ama i garcete (nášte „prijatele“!).
Napreć Velikdenj ij Gulemata nedele, kujatu se pošniva sas Vrabnicata. Ne za bedevá se kázva „Gulemata nedele“. Primere i učenji namervami u satu i redum, stiga sámu da gladami i slušami, ama i da iskami da razberémi kako-j sas tozi svet i kuja smi nija na sveta. Gulemata nedele ij idna izvanredna lekcija, idno izvanrednu učenji. Tá ij saštnustta na krastijánskata vera – žuvot, smrać i uzkrasnénji. Gladajti rástbite káta proleć. Ništu nijé léku. Uspeha ij po-gulem aku dustigniš du négu sas maka. Tugáz razbireš i znáš da ceniš unuj détu si-j preigrál.
Osobenu mu-j kánal, u predikata ud Vatikánskata katedrála, na Vrabnica, svetija baštá pápa Frančésku, da se mislimi u Gulemata nedele na „Via Crucis“ (Križnija pać).

* * *

U Vinga ij bilo hubavu vreme i dosta guraštu, taj či Vrabnicata ij bilá hubančeć práznić. Varbite sa bili blagusluvéni na pámetnika na Svetotu Trojstvu ud párka ud napreć čarkvata. Taj ij stárija običáj. Spured, či ij bilo van i horata sa mogali i da se butat, ij imálu i takvizi, détu sa se usešteli izvanrednu dubre, umájani ud hubustta ali mirizmite na trevata i cvećáta. Imálu ij i manáti, détu bi právili na drugji náčin! Tám détu ima mlogu hora, tám ima i mlogu mnenija. Zaduvolstvotu ij redku na zemete.

Smi se varnali sas prucision u čarkvata. Tuka smi sapćásali, či smi mlogu, máj palna čarkva. Još ij dubre. Zlamenuva, či još ima valnuvanji. Náj-gulemata ćičnust na čarkvata sa horata, vernicite. Idna gulema u hubanka čarkva, aku ij prázna, tá sé prázna ustánva. Ama sé neštu ij fálilu – mladéža. Sa málku… Hubustta na vremeto ij naprávilu praznika da badi po-svetliv… Da ni zabrávimi da se mislimi na „Via Crucis“…
VELIKDENJ – gulemija práznić na gudinata. Katoličánete „daržat“ Missata za Uzkrasnénji večar, sled smurdževanji, ne kaćé pravoslávnite, na sreć nošt.
Sas svištite zapálini ud blagusluvénija oganj smi flezali sinca u čarkvata. Sekuj sas svojata svešt. Čarkvata – palna, palna. Sa si dušli i mánatite. Taj se ispáde. U tamninata na čarkvata trasiš, biz da štéš, ultáre. Gu znáš, gu usešteš i, biz da štéš, gu trasiš. Čudnu, misliš či gu néma. Gu znáš, či ij tám, tám ij zámanj négvotu mestu. Učite gu trasat, sa naučéni sas négu. Za bedevá se mačat, toj ij tám i ni gu vidat. Už nijé tuj neštu idin fel tájna nivolnust? U
čarkvata na stulovete svišti i mulitvi. Palna čarkva. Čudésa. Uzkrasnénjétu ij náj-gulemata čudésa.

Na idnaž, kaćé izvanredna bljaskávica i garméž, se usvetli celata čarkva i jorganete zasvirat sas fortissimo: „Gloria in excelsis Deo!“ Bog ni mu napušte. Isusvotu uzkrasnénji uzdarže krastijánskata vera. Už ud di varvi dumata
„krastijánstvu“? Ništu ni ukripeva po-dubre čeleka ud kaćé verata.
Isukrast bi mogal da ni Se ustávi da badi pronat ali da slezi ud na križa. Gulemata Négva mila kantu námu Mu-j dála silata da iztarpi takozi, kakotu
čeleć ni moži.
Dnés ij dene na radustta i na sevtlinata. Verata ij svetlust. Pámtiti li, či ni smi mogali da vidimi ultáre na tamnu? Fiat lux!

* * *

Sutrenjta, zájdnu sas Fráncila, prijatelj ud preku 60 gudini, smi utišli na
čarkva, kaćé u ditinstvu, sas tárele preprávini za bagusluvénji. Sigášnata rádust ij bilá po-gulema ud ditinskata. Néma takazi ubed kaćé na Velikdenskata sutirna. Treba da znájimi da se rádvami.
Isukrast ij uzkrasnal!
Prospera Pascha sit! (latinsći). I pá na latinsći: Gaudite! (= rádvajti se!).

Boris GROŠKVA