Milata predeleva

0
152

Gulemata nedele ij náj-svetata nedele ud celata čarkovna gudina, zaštotu u tazi nedele se prumilsivami varhu náj-svetite tájnusti na náštu spasénji: pátenjétu, smraćta i uzkrasnénjétu na Isusa. Sigá ij náj-dubrotu vreme da se prumislimi varhu smraćta na Isusa, za da razberémi po-dalboku kaćé Toj, Isus, Kojtu ij u saštnust bikrájna i savaršéna mila, ij predelel smraćta, umrázata i greha.

Na Velić petak sutirnata, Sotun se-j sabudil sas idna zla usmivka. Tozi denj toj udkole vreme gu-j čekal da dodi. Na tozi denj smraćta – dešterete na Sotuna – slédva da izpalni kolku skoru udkole čekanotu udtušvanji: Pravédnija i Bizgrešnija za umré u maći u zasramén.
Sotun se-j rádval, zaštotu satu ij bilo dubre preprávinu. Négvite pumagáče sa razsejali véć semetu na nirazbirenjétu usreć gulemášete na izraelcete i sa nji zadušili sarcáta sas žélbata da se useštet u sigurnust: „Po-dubre ij da umré sámu idin čeleć za náruda“ (Iván 18, 14). Pétar véć si-j namuskuril dušata katu ij zatájal Isusa napreć da zapejé pitéla: „Ni Gu puznávam Tozi čeleć“. Drugjijete učenici sa se razbegali i tija. Sled gá samni, mložstvotu hora, na kujatu Isus ij právil tolkusi pate dubro, slédva da nakáre strašlivija i máludušnija Pilát da Gu udsadi na smrać: „Prupni Gu! Prupni Gu!“.

„O, sládku udtušvanji! – se-j mislil Sotun. – Isus, Kojtu ne puznával greha, sigá za gu puznáji, makár či sámu prez négvite sledi: zlobnustta na horata i, na krája, smraćta“.
Kulu pládne tamninata, kujatu ij predvistevala smraćta, ij ubigarnala Golgota, kadetu se-j namervalu smetištetu na Jerusálema. Ničistija ne imál više mira, ij bil niiztarpliv da ubij Isusa i da predeleji Boga sas Négvata sobstvena uružija. Uružijata na Boga ij bilá Sina, ama tozi Sin, ublekan u čelešku telu slédva da badi čufulisam i ubit. Tozi ij slédvalu da badi náj- gulemija i náj-žélinija pudárak pukraj drébnite oferti, kujatu Sotun – baštata na lažite – gji-j delil na horata.

Tri dalgji, mlogu dalgji, bizkrájnu dalgji saháte ij trájala borbata. Nivinnija, Svetija, Bizgešnija ij bil propnat i ij visil usreć nebeto i zemete, katu ij probal, ij štel, ij žélil da gji dubliži idno du drugu, da gji uidini. I taj kaćétu žuvota se- j izciždel ud négu, sas gulema maka za još idno udišenji, Isus ij kázal: „Žina, etu toja sin“. I Sotun ij izbuhnal u smej: „Há-há-hááá…! Da misliš, či idna májća moži da mené taj lésnu prez momenta na smraćta, na groznata smrać na tejna sin, aku dubávi idin zamestnić na sina u sétnija moment! Há-há- hááá…!“
„Se-j svaršilu!“ – ij izviknal Isus i Si-j izdahnal dušata. „Istena ij, se-j svaršilu“ – ij putvardil sas gulema rádust Sotun. Ama napreć da svári da si utori ustáta za da izvikni ud rádust, zemete se-j zarasila taj jáku, či dzidvete na stáništetu na martavite, kujatu Sotun gji-j gradil sas zlobnust gudina sled gudina, sa se srušili. I dušite ud stáništetu na martavite sa izlezali sate za da si pusretat Spásitela. Isus ij predelel! Toj ij pobeditela!

„Kaćé ij možnu takozi neštu?!“ – se-j zapital jáku saštisan Sotun. Kaćé ij možnu slabustta da predeleji silata? Dubrotu da predeleji zlojtu? I dabe tugáz Sotun si-j spumenal unazi hurta, kujatu toj ne mogal nikade da ja razberé i da ja prejémi: MILA. Propnatija Pobeditel ij bil u saštnust báš milata. Tám, na križa ud na Golgota, milata ij predelelea. Bog, u Négvata bizkrájna mudrust, ij znájal da mu pudari náj-gulemija pudárak – da Se dari Samičeć Sébe –, zaštotu mu milva sas Négvata bizkrájna mila. Zaštotu nitu bičuvanjétu, nitu gvozdejete, nitu tranevata kruna, nitu niizkázanite maći i bulevi pretarpeni ud Isusa ne mu istrili nášte grehve, negu Négvata mila, pu kujatu Toj ij prejal pátenjétu zaradi námu.

I ud tugáz, ud ondzi Sveti Petak, i nija možim da predelejimi smraćta, greha i nášta slábust i možim da ričémi zájdnu sas svetija Pável seku denj:

„Nija imami tuj blágu u zemevi granci za, pu tozi náčin, tazi izvanrednu gulema sila da badi ud Boga i ne ud námu. Smi pretisnati ud nakáze ud sate starni, ama ni smi smácani; smi žálni, ama ni smi pádnali u biznadeždnust; smi prugonvani ami ni smi parastisani, smi biknati i pruvaléni, ama ni smi ubiti. Redum nosimi u nášte telá smraćta na Isusa, za taj da se pukáži i žuvota na Isusa u nášte telá“ (2 Korint. 4, 7 – 10).

Navistevanjétu na Isusvotu pátenji ima za cél ne da sabudi u námu nekakvi useštbi ud prázna mila i nitu na žélbata za udtušvanji, taj kaćétu ij bil izviknal Clovis, krále na fránkvete, tugáz katu ij bil čul za paruv pać za Isusvata smrać: „Aku bij bil áz tám sas mojte katáni (sas moje fránkve), ni bija propnali tija Isusa!“ Čatenjétu na Evangjélitu napisanu ud Matija, u kujétu se predstáve pátenjétu na Isusa, imá sámu idna cél: da navisteva milata na Boga i prejémenjétu na križa i na milata u náša žuvot. Tuj se dupáde da ji naprávimi u Gulemata nedele…

U parvata puluvina na XIX-ja vek u katedrálata Notre Dame ud Paris idin biskup taj sarcátu ij predikuval, či sas névite hurti ij umeknival sarcáta i na unezi, kujatu ne vervali ali kujatu ne máreli. Tozi biskup ij prekázval, či sas mlogu gudini napreć da stáni biskup, napreć katedrálata ij dvádel idin mladok, kojtu ij navikval sekakvi hargjevi hurti na vernicite, katu nji-j dumal, či verata ij idna prustija i još drugjije mlogjije niprelični hurti. Idin denj idin misnić ij izlezal vaz négu i ij probal da gu stampari. Ama mladoka ij počnal da navikva i na misnika. Tugáz misnika mu-j rékal: „Viž kako, hájda vatre u čarkvata i ubadi tuj neštu právu na Boga. Vikni sas sate tojte sili, či Isus ij umrel na križa zaradi méne i na méne báš nikak ne mi brigata“.

Mladoka ij flezal i ij izviknal sas sata sila: „Isus ij umrel na križa zaradi méne i na méne báš nikak ne mi brigata“. „Tvade dubre – mu-j rékal misnika.

– Sigá vikni još idnaž“. I mladoka ij izviknal nanovu, sámu či sigá sas idin po-meći i málku raztripérin glás. Misnika gu-j dekal: „Máj, či si svaršil véć. Já izvikni još idnaž, za sétin pać“. Ama mladoka, kojtu u satu tuj vreme ij gladel u križa, više ne mogal da ričé nitu idna hurta.
I biskupa ij sklučil sas slédnite hurti: „Tozi mladok sam bil báš áz, napreć sas 30 gudini… Isus ij umrel na križa zaradi méne i na méne báš nikak ne mi bilo briga“. Tájnustta na križa ij preubarnala tozi mladok, kojtu ij stánal misnić i posle biskup.

U tazi Sveta Nedele, kugá se prumislivami varhu pátenjétu na Isusa, da kážimi i nija, či Isus ij umrel na križa zaradi méne i na méne mi-j briga. Milata na Isusa treba da mu umené žuvota. Isus Si-j izpalnal dlažnustta: tám na Golgota i napalnal Božija nárud (Čarkvata) sas božánsći žuvot, ama nija treba da udstarnimi prečulćata, za božánsćija žuvot da moži da tičé u námu. Isus ij ugudil temele (fundaménta), a nija treba da gradimi na tozi fundamént. Isus stujé na vratáta i lopa, a nija treba da Mu utorimi. Isus mu-j dál milata, a nija treba da ja prejémim i da žuvejimi sas néja i u néja.

U tazi Sveta Nedele da se molimi i nija: „Isuse, Ti si umrel na križa ud mila zaradi méne. Dáj Tujata mila da mi umené žuvota, za da bada zámanj sas Tébe. Ámen“.