Sveta ud pukraj námu, V

0
174

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (www.starbisnov.blogspot.com) ud dr. Miki Márkov.

Etu, pregleda ud tozi numer na nuvinata – materiále (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog, u drugjija del na 2008 gudina:

– u meseca juli: státija uzaglavéna Бърдарски геран – най-голямото и уникално банатско село у нас. Потомците на българите католици от Чипровци свято пазят своята история, pudpisana ud Cvetana Evgenieva i napičetina u nuvinata BG Sever, broj 24/2007, starnata 11, kujatu se razširva u Pleven, Loveč, Gábrovo, Veliko Tarnovo, Vráca, Montána i Vidin – koresin pismen materijál sas svetičita pastri i remnivi za utemelénotu prez 1887 gudina sélu Bardáre; još idna málku „po-stára“/ udkolešna, no interesna státija za Bardárski gerán, na anglušći jazić, sas zaglávietu: Reading room: Maintaining the faith publikuvana u nuvinata The Sofia Echo; audio: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na Rádio Timišvár (realizirani ud Nikoleta Čokanj); audiovideo: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád (realizirani ud Marijka Hajlemás); nekolku delve ud nášta pismena duhovna hrana uklučini u: Virtuálna biblioteka VI (vu pukánvam da pregladeti post. 279/12 juli); nekolku luvdžijsći svetičita ud nekupaćšnija Bišnov (izprátini ud Feri Kástjov); státijata-mozajk Za Ivánovo sadaržejći:
1.idno sassém kasu predstávenji svarzanu s Iván (Uzun?/Gurán?) – usnovátela na Ivánovo, 2. predláganji i minirecenzija na dvujazičnata (srabsći-banátsći balgarsći) kniga sas stihove sazdádini ud Magdalena Vasilčin Doža i uzaglavéna Ako mene još ima/Ak méne još ima , 3. idin klip ud emisijata Panorama na BNT ud 11 juli 2008 g., u kujatu ij hurtata za balgarete-palćene ud Vojvodina, ud sélutu Belo Bláto: Българи далеч от България – Репортаж от Войводина; nekolku pičeta namerini iz Internet svarzani sas Stár Bišnov (1910), Smikluš (1910), Deta (1832 i 1910), Vinga (1910); idin interesin dokument ud 1914 gudina; svetičita predstávejći (banátskata) balgarska i rumanskata nárudna nusija…

–u meseca august: post. 305/19.08. – zabávni materiále (tekst i svetičita), uzaglavéni Teorijata na čardata i 10 hora, kujatu pátat ud unikálni bolesti; idna státija sas zaglávietu Паɜɥɤиɤяɧɫɤи ритɦи, publikuvana u balgarskotu spisánji za balgarete ud čužbina EK, br. 5/1995 g., str. 30–32; audio: emisiji na balgarsći-palćensći jazić ud Rádio Timišvár; dupalnivanji i pudubrevanji na linka sadaržešt: Virtuálna biblioteka;

–u meseca september: remnivi mudri hurti, ud kujatu ud tozi kontekst spumenevam: „Áz imam mlogjije cvećá, ama po-hubanći cvećá ud dicáta néma.“ (Oscar éilde), „Ondzi, kojtu ni četé hubavi knigji ni jé sas ništu po- dubar ud ondzi, kojtu ni znáji da četé.“ (Mark Téain); interesna pastra ćitka ud po-više tvorčestva u stihove: Málku poezija — „Čeleka ima vazrastta na knigjite, kujatu gji-j prečal.“; predstávenji na čitiri knigčita ud vingánina Leopold Kossilkov; mlogu/tvarde interesni prepuračvanjéta – post. 328/ 21.09, post. 331/23.09, post. 332: 10 svetičita ud Bišnov, na sájta na BBC i još drugjije koresni/haznuviti státiji;

–u meseca oktober: idna státija za Telepa, ud sájta na Enciclopedia României uzaglavéna: Satul Colonia Bulgară, Comuna Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş; mudri miselji (tažni): „Aku nija ni znájimi sami da se cenimi, hájda da se purdadémi…“; emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád sas različni temátiki; raznuobrázni klipve ud praznikuvanjétu na „Dene na balgarete-palćene ud Timišvár“;

–u meseca november: emisiji na balgarsći-palćensći jazić na Rádio Timišvár; emisiji na balgarsći-palćensći jazić na TV Arád; idna po-stára státija svarzana sas Popeşti Leordeni: lansirvanjétu na monográfijata „Catolicii din Popeşti Leordeni. Istorie şi credinţă“ i nekolku videoklipa; još idna interesna státija: „Gulem práznić u Popeşti Leordeni“;

u meseca december: hubust i remnivust – hubavilćata i hitrata balgarka- pal(u)ćenka ud stolicata na Banát – Ánka Agneta Petrov; emisiji na balgarsći-palćensći jazić na Rádio Timišvár; pužélvanji za „Sréćna Novata 2009 gudina“ s idin manen pudárak za Novata Gudina: Miki Márkov – Ugledálu za dušata (pu kaćétu spudile s námu ávtora: „dve knigčita u kujatu sam sabrál nekolkus ud tekstvete publikuvani du sigá u bloga“).