Sreštenjétu sas Uzkrasnatija Isukrast

0
76

Skoru, mlogu skoru za se razširi pu celata zeme rádusnotu navišténji na uzkrasnénjétu na Guspudina Isukrasta i u sate kastijánsći čarkvi za se pejé slávnata Áleluja. Ud veličánstvenata basilika „Sveti Pétar“ ud Rim, du katedrálite na gulemite váruše ud celija svet, ud sélsćite čarkvi pa du manenite kapéli izdignati ud sarcáti misionáre, za se razčuji tuj vikanji, tazi pesenj na radustta: Isukrast ij uzkrasnal. Áleluja!

„Tozi ij dene, kojtu Guspudin mu gu-j dál; da se rádvami i da se veselimi u négu“ (Psálm 117, 24).

Pobedata na Boga varhu smraćta, novija žuvot – etu kako praznikuvami na Velikdenj! Isus ij menal ud smraćta u žuvota, Toj ij razprasnal tamninata na greha i ij izkacal važáta na smraćta.

Isus, Kogutu smi Gu videli na Velik petak sas telotu smácanu, propnat na križa, ij uzkrasnal na tréćija denj. U álduva ud na križa i u Négvotu Uzkrasnénji se kriji neštu izvanrednu skapu: ij hurtata za upruštinje, za pumirevanji sas Boga, zájdnu sas nadeždete na uzkrasnjénjétu i na véčnija žuvot.

Uzkrasnjénjétu na Isukrasta ij idna takvazi tájnust, ud kujatu i dnés još se izlivat kantu námu mluštinjé milusti, kujatu sa mu nužni za da možim da predelejimi nášte sobstveni kalváre.

1. Da begami pu dubrija pać
Sutirnata ránu u dene na uzkrasnénjétu, aku puglademi u gradinata détu ij bil Isukrastova grob, kako možim da sapćásami? Leli tuj, či mestutu ij stánalu idin mravunják ud hora, kujatu sa begali nasám-natáta.

„Sled katu ij menala sabutata, na parvija denj ud nedelete sutrenjta, Marija Mandalina i unazi drugata Marija sa utišli da vidat groba“ – mu ubážde Evangjélitu pu Matija. Ama tija tám sa namerili kámaka pruvalén, groba prázin i idna uprasna vest: Ij uzkrasnal! I ud saštija mig ij počnalu idno takozi beganji, kujétu ne mogalu da badi zastávinu.
„Utideti barži i ubadeti na Négvite učenici…“

Žinite begat ud vaz groba. „Sas stráh i sas gulema rádust“, tija begat da navistat učenicite.
Pétar i Iván sa krénali i tija da begat kantu gradinata. „Begali sa i dvámata zájdnu, no drugjija učenić ij begal po-barži ud Pétara i ij stignal paruv vaz groba“.
Begat i stražárete kantu grada, za da izprekážat na „čarkovnite puglaváre kako se-j dugudilu“.

Uzkrasnjénjétu ij razvalnuvalu, ij raznimirilu sveta. Uskrasnénjétu ij ubarkalu, ij usukalu reda, taj kaćétu toj ij bil ustanuvén. Se dugážde idno preubráštenji, preubikanji na reda na sveta. Horata sa počnali da begat koj na kade.

Groba ni jé krája, ni jé svaršánjétu i nitu idno zaklučénji. Groba ij idno ráždenji, idno počnivanji. Isukrast ij žuv.

Sas drugjije hurti kázanu, Velikdene ij idna pukána da begami, ama sámu pu právija pać, za taj da Gu sretimi Négu, Uzkrasnatija Isukrast. Nija mlogu begami, osubitu u dnéšnotu vreme, kujétu tvarde barži menuva. Mlogjije pate nitu ni znájimi na kade begami! Ud sutirna ránu pa du véčar kasnu sé právim pu neštu, sas kujétu se nadevami, da si izpalnimi žuvota. No Velikdene varvi da mu spumené tuj, či za sretimi Isukrasta sámu aku begami pu právija pać. Za Gu sretimi gá hodimi na misa, gá molimi i gá četémi i se prumislivami varhu Svetotu Pismu. „Či aku vija ustániti u Méne i aku ustánat u vás Mujate hurti, tugáz kako god za ištiti za vu se dadé“ (Iván 15, 7). Ali drugjijáče ubádinu, sámu aku četéš redovnu Svetotu Pismu (toest Božijata Hurta) za tá da ustáni u tébe, sámu tugáz mulitvite za ti badat uslušeni. I još možim da sretimi Isusa, gá begami da dadémi pomušt na nášte bližnici,
kujatu sa u nužda…

Tuj beganji iziskva ud čeleka toj da se umené, pu kaćétu ij kázal apostola Pável: „Taj dára, aku sti uzkrasnali zájdnu s Isukrasta, tugáz traseti sas gurašta žélba nebésćite raboti, tám kadetu Isukrast sedi na desnicata na Boga“. I tuj (u)menuvanji zaistu ij nužnu, zaštotu Velikdene zlamenuva menuvanji: menuvanji ud smraćta u žuvota, ud greha u milustta, ud žálust u rádust.

Da sretiš žuvija Isukrast i da begaš kantu tujate brájće, na kujatu da nji navistiš radustta na tuj menuvanji, zlamenuva da stániš svedok, taj kaćétu ubážde apostola Pável: „Nija smi svedoci za satu kakotu se-j naprávilu u Judeja i u Jerusálem; tija sa Gu ubili, katu sa Gu propnali na darvenija križ. Ama Bog Gu-j uzkrasnal na tréćija denj“.

2. Uzkrasnénjétu – Božijata možnust
Lésnu možim da si dadémi isáp, či uzkrasnénjétu ij Božija možnust. Isukrast sas Négvata smrać ij predelel smraćta i taj ij daril žuvot na martavite. U celata Čarkva se navisteva tuj, či Toj ij žuv i udtáta smraćta i či ij Guspudár na žuvite i na martavite.

Razbiremi saštisvanjétu na učenicite i báš i tejnotu niuvervanji katu sa čuli, či groba ij prázin.Ama Uzkrasnatija ne bável da nji Se javi i taj tija sa razbráli istenata. Sa videli i sa vervali! I dnés, sled dve hiljadi gudini, možim da usetimi izvanrednata emocija kujatu ij putupila učenicite, katu sa čuli, či Isus ij uzkrasnal i sled málku sa čuli i pozdrava na tejna Učitelj: „Mir sas vás“… Pukraj Isusva grob namervami Božijata možnust.

Se prekázva za idna žina, kujatu ne vervala u Isukrastovotu uzkrasnénji. Tejnata sétna žélba ij bilá tejna grob da badi zalupin sas idin tažak kámak, na kojtu da se napiši: „Néma uzkrasnénji“. Sled mlogu gudini, ud kámaka ij izniknala idna manena i tanka rástba, kujatu léku-puléku si-j naprávila mestu i du na sétne ij puknala kámaka. Tuj manenu rástbiče ij stánalu idno hubanku darvu.

Možimi li da si predstávimi kaćé tuj manenu i tanku rástbiče ij predelelu kámaka? Aku možnustta na idna rástba predeleva kámaka, tugáz sas tolkusi po-više razbiremi, či Božijata možnust predeleva smraćta i nivernustta ud dušite na horata.

Spured, či Isus ij prečupil možnustta na smraćta i ja-j predelel, groba ni moži više da mu darži zatorini. Spured, či Isus ij flezal ud smraćta u žuvota, praznika na Uzkrasnénjétu zlamenuva i za námu flezvanjétu u idin nov žuvot. Uzkrasnénjétu na Isusa zlamenuva žuvot za pukojnite, uproška za grešnicite i sláva sa svetcite. Zájdnu sas Isukrasta za uskrasnimi i nija i za predelejimi tamninata na smraćta: tazi ij nadeždete na krastijánete.

Velikdenj. Isukrast ij žuv. Da se sdružimi i nija sas Marija Mandalina, sas Ivána i sas Pétara i da begami da se sretimi sas Žuvija Isukrast. Da si upálimi nadeždete u dušite i da naprávimi ud Négu centara na náša žuvot i céla kantu kojtu begami. Néka Tozi, Kojtu ij predelel greha i smraćta da mu dadé na sincata rádust i nadežde!
Isukrast ij uzkrasnal!

Pu www.catholica.ro