EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA

0
109

Sas bubonći, šárini cvećá, listčita i slanci, biz da se mači mlogu, pá ij dušlá prulećta. Sekuj, sas idna gudina po-više, taj kaćé toj znáji i moži, si glada rabotata. I rabota ima i za više. Etu tuka ij véć VELIKDENE, u meseca máj za badi SPÁSUVDENJ, u juni – DUHVETE i sled idna nedele – SVETOTU TROJSTVU. U Vinga, na dene na SVETOTU TROJSTVU ij gulem práznić. Ij praznika na čarkvata.

Tazi gudina, na SVETOTU TROJSTVU vingánskata čarkva za badi preprávina za po-gulem práznić ud kaćé u drugjije gudini. Nášta čarkva za navarši 125 gudini. Za idna čarkva 125 gudini ni sa mlogu. Čarkvite i pámetnicite ustánvat ud idno pukulénji du drugu, prez tej vremeto tičé na drugji náčin. Pukulénjétata menuvat, se izriždet, a čarkvite i pámetnicite ustánvat. Čarkvata i verata sa simvole na trajnustta. Tuj dáva ličnustta na horata.

Vingánskata čarkva u saštotu vreme ij i pámetnić, tá ij stánala simvola na sélutu ama i falušijata na nášte balgare-palćene vingáne. Poklun na nášte dedve, či sa mu ustávili takvazi hubust. Da badimi dustojni za néja. Ama za tuj imami i dlažnusti. Tazi gudina – mlogu.

Sas rádust i nadeždi čekami tozi práznić. Práznić, détu se ispáde da stigni belega u istorijata na čarkvata i na nášte málku ustánatite palćene. Mislim i bijmi šteli da badim dosta dustojni za da naprávimi ud tozi práznić hubanći belegj. Čarkvata i spomena na nášte milni dedve zavredvat tuj neštu. Ništu bi ni trebalu da badi mlogu ali tažku. Da mu badi praznika svetliv za da se rádva i slancitu. Sigá ij dubra prelega da pukážim, či smi umni i pušténi i osobenu, či treba da badim uidinati. Témelnite raboti se právat sas maka i žertvi (álduve). Ama ništu nijé tvarde mlogu ali tažku aku imaš vera. Treba da badiš uverén u verata ti, tazi ij náj-jákata krepost. Bog mu ubiče izvanrednu, ama ni mu uripva, mu ustáve da si izberémi sekuj svoja pać. Kade dubro ali kade zlo. Mu glada zámanj i mu ustáve da si nosimi križa. Toj ni moži da badi prevárin. Mu vidi kaćé se razkacvami i Gu buli i mu uprášte. Už za kako znájimi za Kájin i Ábel? Ud redum treba da namerimi nauk, učenji. Ne idnaž živinite sa mu pukázali, či možat da badat po-umni ud kaćé nija, horata…

Kána horata, vingáne, ud sélutu ali dušli ud drugjije mestá, prijátele, da badim uidinati. Už ni li piši pud balgarsćija gerb: „Saedinenito právi silata“? Bi imálu mlogu za rabota, za da badi praznika izvanredin. Tám détu ima mlogu hora, tám ima i mlogu mnenija. Puznávam hora tvardi i opaći, ud tej me-j stráh. Ama i tija sa nášte. Ni treba lárma ali mlogu jasćé. Treba iztarplénji i umnust.

Čarkvata se prepráve, se prepráve i filiálata na Balgarskotu Družstvu ud Vinga. Da badim sincata taj kaćé se ispáde. Vu čekami i nadažduvami, či za badimi mlogjije, dubri, rádusni i zaduvolini.

Gladajti po-častu kade čarkvata, ne sámu sas učite, negu sas dušata. Aku usešteti, či neštu bakti, tugáz ij dubre. Tuj ij prelega za rádust. Radustta se deli i sas drugjije hora. Badeti sigurni, či imam dubri želánija i se preprávem za náša gulemija práznić. Na gulemija jubileum na 100 gudini, nisam mogal da bada tuka. Tuj za méne za badi gulem i izvanredin pudárak i tuj vu žéla i na vámu sincata. Hubanći piši u čarkvata, gá fleziš, udgore ultáre, na latinsći: „AD MAIORE DEI GLORIAM“. A gá se ubarniš za da izleziš, pud kora (jorganete), piši na náša májćin jazić: „NA PO- GULEMA SLÁVA BOŽIJA“.

—————

*Ego sum, Via, Veritas et Vita (latinsći) = Áz sam Pate, Istenata i Žuvota
(Iván 14, 6).

Boris GROŠKVA 849