Križnija pać

0
77

Križnija pać ij idno prumislevanji varhu maćite i patméža na Guspudina Isukrasta, Kojtu ij izvarvál Križnija pać natuvárin sas nášte grehve, sas grehvete na celija svet, na sate hora, kujatu sa žuveli , kujatu žuvejat dnés i kujatu slédva da žuvejat čać du krája na sveta i, pu tozi náčin, pukázva i mu spumenuva milata kujatu Toj ja ima kantu námu horata.

Križnija pać, tozi pać, kojtu mu pukázva pate izvarván ud Isusa ud katu ij bil udsadin na smrać ud Pontijsćija Pilát, du groba, ij bil oficiálnu imenuvan prez XVI-ja vek „Via Dolorosa“ (Pate na maćite). Via Dolorosa ij idna ulica u stárija Jerusálem, pu kujatu se duma, či ij menal natuvárin sas tažćija križ Guspudin Isukrast kantu mestutu kadetu ij bil propnat, kantu Golgota. Pápa Inokentij XI-ja, prez 1686 g., spured či u unuj vreme málku hora sa mogali da patuvat du Svetata Zeme, ij dupusnal da se ugudat u sate frančiskánsći čarkvi stajališta. Prez 1731 g., Pápa Klement XII-ja ij dupusnal da se ugudat 14 svetici (kartini) u sate čarkvi, a Pápa Benedikt XIV-ja ij iziskal sate misnici da si ubugatejat čarkvite sas tezi 14 svetici.

Sigá u seku katoličánska čarkva na stenite ima zakáčini 14 kartini, kujatu predstávet Križnija pać na Guspudina Isukrasta. Tezi kartini gji puznávami sas imetu „stajališta“ (stáciji): I. Isus ij udsadin na smrać ud Piláta; II. Isus

prejeme na Sébe križa; III. Parvotu pádenji na Isusa s križa; IV. Isus Se sreti sas nágvata žálna májća; V. Simon ud Cirene pumogni na Isusa da nosi križa; VI. Veronika si pudadé pišćire na Isusa da Si utriji ubraza; VII. Drugotu pádenji na Isusa sas križa; VIII. Isus raztuši žinite kujatu pláčat;
IX. Tréćotu pádenji na Isusa s križa; X. Isus sablekan ud drejite i napujén sas gurčivust; XI. Isusa Gu propnat na križa; XII. Isus umré na križa; XIII. Isusa gu snejat ud križa; XIV. Isusa Gu ugudat u groba. U nekuja čarkvi ima i 15-tu stajališti, kujétu predstáve slávnotu uzkrasnénji na Isukrasta.

Molenjétu na Križnija pać u postnotu vreme ij idno patuvanji, kujétu mu mámi du Isusa. Tuj ij idno patuvanji, kujétu ij právimi zágjnu s Isusa. Da patuvaš zágjnu s nekugu ij po-lésnu, ud kaćétu da patuvaš samičeć.
Postnotu vreme ij vremeto kugá treba da se prumislimi na sami sébe, na nášte grehve i na milustta Božija, na našta slábust i na Négvata možnust, a s post, mulitvi i dubri právbi možim da si pukážimi verata, nadeždete i milata kantu Boga. Postnotu vreme ij idin period u kojtu treba da se preprávimi po- dubre za da praznikuvami Velikdene – Isukrastovotu uzkrasnénji, náj- gulemata čudésa i temele (usnovata) na nášta vera.

Tuši PETKOV-ŠEHABI