Festivála-konkurs „Lada cu zestre“

0
113

Banáta ij oblastta détu se sreštet raznoobrázietu ud kulturi, se umenevat ideji i opit i se ucenevat tradicijite na etničesći grupi, kujatu žuvejat tuka (rumance, banátsći balgare, germánce, ungárce, sarbi, rromi i drugjije).

Organiziran ud Okražnija savet Timiš, Okražnija centar za kultura i izkustvo, sas pumuštta na Obštinata ud Deta, na 12 márt sas počnivanji ud 2 saháte posle pládne, se-j daržálu u Kulturnija centar ud grada Deta XI-tu izdánji na festivála-konkurs megju obštini – „Lada cu zestre“.


Na tozi hubanćija folklorin konkurs sa zali del učástnici, folklorni grupi, folklorni ansámbli, horove, individuálni izpalnitele ud po-više mestá: ud Voiteg, Ghilad, Gătaia, Ciacova, Livezile, Birda, Deta i sa se izprevárvali u pesmi, igri, svirni, deklamirvanji na poeziji, u kulinárnu izkustvu i izložbi sas staréšći ali po-novi nárudni raboti račnu izrabotini. Pukraj malcinstváta kujatu sa zali del na tozi konkurs, ij bil i ansámbala „Vinče“ na B.D.B.-R filiálata Deta, kojtu, pud upatvanjétu na Ána-Marijka Tapanov, sa pukázali idna hubanka sjuita ud banátsći-balgarsći igri, kujatu sa harésvali i na  publikata i na žuritu i taj sa se klasirali za slédnija etáp – okražnija, kojtu za se darži prez meseca máj u Timišvár.

Ud grada Deta sa učástvali u tozi konkurs sas nárudni rumansći igri i nárudni igri na máj sate malcinstvá (madžere, nemce, sarbi, banátsći balgare), kujatu žuvejat tuka zájdnu u dubro razbirenji i harmonija i sate sa se klasirali za u slédnija etáp. Smesnija hor (Corul mixt) na Kulturnata kašta ud grada, kojtu ij sastávin ud mažje i žini ud Deta i Dénta, i u kojtu pejat i tri banátsći balgarći (Ána-Marijka Bánga, Mariška Mitran i Juci Gergulov) se-j klasiral i toj za u slédnija etáp.


Čestitam sate učástnici za dubrojtu predstávenji i nji žélimi uspeh za u slédnija etáp.
Dupáde se tuka da pudbeleža, či u folklornite ansámbli na madžerete, na sarbite i na nemcete učástvat i banátsći balgarsći dicá, kujatu žuvejat u Deta. Udevan tej, taj kaćétu véć sam spumenala i u Smesnija hor pejat trite banátsći balgarći po-gore spumenati. Gji čestitami i tej i nji žélimi uspeh u tazi hubanka rabota, kujatu putvardeva tuj, či u Banáta kraluva dubrotu razbirenji i harmonijata megju sate narodnusti.

Tuši PETKOV-ŠEHABI