Dubrovolin trud (Voluntariat)

0
103

Idna ud po-novite hurti, kujatu smi ja čuli sekuj idin ud námu makár idnaž ij hurtata „voluntariat / voluntar“ (na latinsći – „voluntarium / voluntarius“, a na náša jazić – „dubrovolin trud / dubrovolec“). Tazi hurta ij sé po-haznuvana osubitu megju námu, mládotu pukulénji, pu tuj či mlogjije mládi trasat da právat tazi rabota dubrovolnu („sas drága ole“) ali baš i za tuj, či u sétnotu vreme se-j udlačilu, či idin doguvor za dubrovolin trud (contract de voluntariat) moži da se preračuni kača idna gudina rabota.

Na sekakaj náčin aku trasimi pu interneta ali na drugjije mestá, za namerimi u svazka sas tazi tema mlogjije starni, dubri ali kritikuvani. Da právimi dubrovolin trud zlamenuva da varšimi raboti, dubri raboti, haznuviti, nužni, varšini sas drága ole i ninamoreni ud nikugu, raboti kujatu sa za pomušt na drugjijete hora, za dubrostánjétu na tej i tuj biz da čekami ud tej ali ud drugji nekuj niti kakva plaća, bilá tá materiálna ali drugji fel, i nitu fála ud nikakva starna. Pu tozi náčin u západnite daržávi dicáta i/ali mládite du 18 gudini sa dekani ud zákunete, ud vlástite i ud rodnicite i bližnite da varšat takvizi raboti, kujatu tija si gji žélat, za taj da dustignat da usaznájat kako nji harésva za da možat nadálja pu tuj da učát i da-j karet u žuvota. Tezi raboti možat da badat obštestveni (sociálni), vazpitátelni (educative), religiozni, naučni, kulturni, za pomušt na obštnustta u kujatu žuvejimi i još drugjije mlogjije raboti. Bij štel tuka da spumena idin specifičin proekt za dubrovolin trud sazdádin ud sistrite kalugjerici, kujatu se taglat ud Stár Bišnov i kujatu sa organizirvali gudini na red letni lágere za dicá u paraćijata ud Stár Bišnov, rabota prez kujatu sa dáli vazmožnust na mládite ud unuj vreme da naučat po-više raboti svarzani s dubrovolnija trud i osubitu s verata i pá prez tozi proekt nija dicáta ud unuj vreme smi imáli prelegata da naučimi dubri i novi raboti za verata, za žuvota i drugjije mlogjije. Rabotata na tezi mládi dubrovolce u tezi proekte možim ričémi, či ij i religioznu misionerstvu.

Idna druga starna na dubrovolnija trud moži da badi tozi za pumáganjétu na stárite, na sirumásete, na bizdomnite, i tuj moži da se právi u paruv red sas pumuštta na Centrite za stári ali Sociálnite kantini, Centri za nuštuvanji na sirumásete (tuka spumenuvam takvizi organizáciji, kujatu rábutat sámu za tuj neštu, biz da imat duhodak, organizáciji kujatu gji ima i u Timišvar). Po- više raboti možim da právim dubrovilnu ali da právim dubrovolin trud tugaz gá smi stávve na nekuja specifični organizáciji, kujátu rábutat biz duhodak – taj zvánite „ONG“ ali nipravitelstveni organizáciji). Idin purčut proekt, u kojtu ij hurtata za dubrovolin trud i u kojtu možim da se uklučim i nija ij nacionálnija prográm „Let’s do it Romania“, kojtu uidinva horata, za u idin dádin denj da učistat smetite ud idno dádinu mestu.
Žéla prez tuj da pudbeleža, či ij mlogu glávnu za námu da varšimi dubri raboti za pomušt na drugjijete, osubitu nakažisani, bulnávi i mlogjije drugjije hora, biz da mu káre nekuj i biz da čekami materiálna pláća. Pláćata ij náštu duševnu zaduvolstvu.

Na krája, ama ne na sétne, bij štel da spumena, či tezi raboti možat da badat i u pumuštta na zapázvanjétu na nášta vera i na náša banátsći balgarsći rod.

Student Rául ČOKANJ