Isus ij postil čitiriset deni i čitiriset nošti

0
159

Evangjélitu: Márku 1, 12 – 15

Tugáz Duha ij zavél (Isusa) u pustinjétu, kadetu Isus ij stujál vreme ud čitiriset deni. Tám Sotun Gu-j izkušuval. Toj tám ij bil zájdnu sas divite živini, a ángjelete sa Mu služili. Sled katu Iván ij bil zatvorin, Isus ij dušal u Galileja, ij predikuval evangjélitu na Boga i ij dumal: „Etu se-j izpalnalu vremeto i Božijtu kraljéstvu ij blizu! Pukájti se i vervajti u evangjélitu“.

Stárija Zákun: Sturénji 9, 8 – 15

I ij hurtuval još Bog sas Noe i sas négvite sinve, kujatu sa bili sas négu, i ij kázal: „Etu Áz vazvam doguvor sas vás, sas vášte naslédnici. I sas seku žuva duša, kujatu ij zájdnu sas vás: sas gadinčetata, sas živinite i sas seku zver ud na zemete, kolkutu sa izlezali ud ladjata; i vazvam tozi doguvor sas vás, či više ništa uništvam sturénjétu sas putop i više ništé ima putop, kojtu da upusteji zemete“. Sled tuj nanovu ij kázal Guspudin Bog na Noe: „Etu, ugvádem Mujata pojasna u oblacite, kača belegj na doguvora, kojtu gu vazvam sas vás i sas seku žuva duša, kujatu ij sas vás ud pukulénji du pukulénji i doveka. Tozi za badi belega na doguvora usreć Méne i zemete. Ga god za dunesa oblaci nad zemete, za se pujavi Mujata pojasna u oblacite i Áz za Si spumena za Moja doguvor, kojtu sam gu vazal sas vás i sas seku žuva duša i sas seku žuvu telu i udata više ništé stáni putop za da uništi satu žuvu sturénji.

Prumislénji: Kako ij dukárelu Isusa da stujé samičeć 40 deni i 40 nošti, u mulitva i postenji, u divotu pustinjé na Judeja? Tuj pustinjé nijé nasélinu sas hora i ij palnu sas opasnusti za makár kogu, kojtu smeji da utidi tám. Tám denja guraštinata ij izvanrednu gulema, a prez nuštta ij gulema stuć. Tám néma uda i nitu jádenji, a skorpionete debnat redum. Za israelcete pustinjétu ij bilo idno mestu za izprobvanji, za sreštenji i za pudnuvevanji. Katu israelcete sa bili uslubudéni ud egipatskotu robstvu, tija sa se lutali 40 gudini iz pustinjétu. Tezi 40 gudini sa zlamenuvali idno vreme na učisténjétu i na preprávénjetu za da stapat na ubićánata zeme. Mojsija se-j pukáčil na planinata Sináj, kadetu ij stujál i se-j molil 40 deni (Izlezvanji 24, 18). Pruroka Ilija ij prekárel 40 deni, katu ij trasil Boga (1 Kraljé 19, 8). Isus ij utišal i Toj u pustinjétu za tám da se preprávi za rabotata, za kujatu Gu-j prátil Baštata.

Matija, Márku i Luka, u tejnite evangjélsći pisanjéta mu prekázvat kaćé Isus ij bil zavedén ud Duha Svetija da žuveji samičeć u pustinjétu 40 deni i 40 nošti u mulitva i postenji. Márku duma: „Tugáz Duha Gu-j zavél u pustinjétu“ (Márku 1, 12). Zašto ij trebalu Isus da stujé samičeć tolkus dalgju vreme? Dali tuj ij bilo sámu idno ubiknuvénu izprobvanji, kujétu da Gu preprávi za rabotata, kujatu ij slédvalu da ja navarši? Ali Sotun Gu-j premámil u idin kapánj (kljucka)? Tuj ij bilo idno izprobvanji, taj kaćétu dnés sa izprobani pilotete dali sa kadarni da farkat. I Bog Si izprobva Négvite hora za da vidi aku utguváret da badat Négvite instrumente. Bog ij izprobal Abraháma za da mu vidi verata. Israelcete sa bili izprobani u Egipat napreć Bog da gji uslubudi. Nitu Isus ne bil izklučin ud izprobvanji. Sámu, či Sotun ij štel da Gu premámi i Gu-j puzvál da izberé da navarši négvata ole, a ne olete na Baštata. Makár, či ij bil uslábnat, umurén i gládin sled 40 deni postenji, Isus ij udhvarlil sas tvardust hámešnustta na Sotuna. Ud di ij nameril Isus kadarnustta da uceleji u pustinjétu i da izdarži na izkušuvanjétu na Sotuna? Isus Se-j hránil sas hurtata na Négva Baštá i ij nameril kripust katu ij varšil olete na Baštata.

Sotun mu kušuva i námu, katu mu deka da izberémi da si právim nášta ole, a ne olete na Boga. Aku ni moži da mu naprávi da napusnim verata, tugáz proba da mu naprávi da zémimi takvizi udlačbi, kujatu léku-puléku da mu udstarnat ud tuj kakotu Bog išti ud námu.

Isus ij bil izkušuvan kača námu, no Toj ij izhodil da nadvláda greha, ne prez čeleška sila, negu prez milustta i kripustta, kujatu Mu gji-j dál Baštata. Toj ij udkázal da Si právi Négvata ole za da navarši olete na Baštata. Ij izhodil, zaštotu ij žélil da naprávi olete na Négva Baštá i ij bil sigurin, či Baštata za Mu dadé nužnata kripust za da predeleji sate prečulći. Luka ubážde, či Isus ij bil „palin sas Duha Svetija“ (Luka 4, 1).

Katu ij bil izkušuvan ud ničistija, Isus ne probal da se bori sas Négvite čelešći sili, negu Se-j pudpirel na kripustta, kujatu Mu ja-j dával Duha. Isus ij predelel zlojtu, kujétu mu-j daržálu robjaci na greha i na straja ud smraćta (Evreji 2, 14). Négvata puslušnust kantu olete na Baštata i gutovnustta da prejémi križa, sa preubarnali nipuslušnustta na Ádama. Négvata pobeda varhu greha i smraćta ij zaslužila za námu ne sámu upruštinjétu na grehvete negu i náštu usinuvevanji kača sinve i dešteri na Boga.

Kaćé možim da predelejimi greha u náša žuvot? Guspudin mu dareva Négva Duh za da badi za námu kripust, mamáč i raztušitelj gá smi izkušuvani i izprobvani. Guspudin Isukrast zámanj ij gutov da ulejé Négva Duh u námu, za nija da imami kripustta i kurážijata da se prutivimi na greha, da udhvarlimi lažite i hámešnustite na náša niprijatelj Sotun. Bog išti ud námu da „se borimi dubrata borba“ (1 Timotej 6, 12) sas kripustta, kujatu varvi ud Duha Svetija. Dali se pudpiremi nija na Guspudina za taj da imami kripust i pomušt?

Mulitva: „Guspudine, Tujata hurta ij žuvot i rádust za méne. Napalni me sas Toja Duh za da imam kripustta i kurážijata da pregarna Tujata ole u sate raboti i da se udkáža ud satu, kujatu se prutivi na Tujata ole“.

Pu www.catholica.ro