„Tozi, kojtu za se punizi, toj za se uzveliči“

0
83

Evangjélitu: Matija 23, 1 – 12
Tugáz Isus ij hurtuval na mložstvotu hora prebráni i na Négvite učenici i Toj nji-j kázal slédnotu: „Pismuznáncete i farisejete sa sedeli na stola na Mojsija; zatuj satu kakotu tija za vu ričát na vás, vija taj da práviti i taj da páziti; no vija da ni práviti tuj, kakotu tija právat, zaštotu tija dumat ama ni právat. Tija vazvat tažći téraci, kujatu mačnu možat da badat nosini i gji digat na ramáta na horata, a tija nitu sas idin prast ni štat da gji butnat. Sate tejnite právbi tija gji právat za da gji vidat horata; si razširevat filakterijite (filakteriji, na latinsći
–phylakterium, sa dve koženi čarni kutijčita, kujatu sadaržet pergaménte sas tekstve ud Biblijata; tezi kutijčita mažjéte evrejce ortodoksálni si gji vazvat sas koženi jarmici, idnotu na levajta raka, a drugotu na čélutu pu vremeto na sutrešnite mulitvi; ij puznátu i sas imetu – tefillah) i si uveličevat pisćulete ud na pulite na tejnite drehi. I tija ubičet da stujat na čélu gá sa na vesélbi i u parvite redve u sinagogjite. I na tej nji harésva horata da nji se klánat pu ulicite i da gji naričet: „Rábi“ (to jest „učitelj“). No vija da ni se naričeti „rábi“, zaštotu sámu idin ij váša Učitelj: Isukrast, a vija sinca sti brájće. I tuka na zemete da ni dumati na nikugu „baštá“, zaštotu váša Baštá ij idin, Kojtu ij na nebeto. Nitu učitele da ni se naričeti, zaštotu váša Učitelj ij idin: Isukrast. I tozi, kojtu ij náj-gulem ud megju vás toj da badi vášta sluga. Kojtu za se uzveliči samičeć sébe, toj za se punizi, a tozi, kojtu za se punizi, toj za se uzveliči.

Stárija Zákun: Isája 1, 10. 16 – 20
Preslušejti hurtata Guspudinuva, vija, mamáče na Sodoma, zapamteti učenjétu Guspudinuvu, vija, nárud na Gomora! Nideti više da práviti hargjevi právbi napreć Mujate oči. Svaršeti idnaž! Naučeti da práviti dubro, traseti pravédnustta, pumugneti pretisnatija, napraveti právica na saráčitu, braneti uduvicata! Iláti da se sadimi, duma Guspudin. Aku vášte grehove za badat čarvéni, Áz za gji pubeleja kača snega, i aku badat kača purpur, Áz za gji napráva beli kača valnata. Aku vija za ištiti i aku za Me slušeti, tugáz za jadéti náj-dubrata rožba na zemete. Ama aku vija ni štéti i aku ni Me slušeti, tugáz sábjata za vu izedé vás, zaštotu taj kázvat Guspudinuvite ustá.

Prumislénji: Koj ij tozi, kojtu ni žéli da badi harésvan i pučitvan ud drugjijete? Ama Bog mu vidi uistena taj kaćétu smi nija – saklétni i grešni hora, kujatu zámanj imami nužda ud Négvata milust i milusarcnust. Isus ij gádil pismuznáncete i farisejete spured, či tija sa žélili drugjijete hora da gji fálat i za tuj sa iskali da badat videni i sapćásani ud horata gá si varšat tejnite religiozni právbi. Nekaćé tija sa šteli da badat dubri primere za evrejcete praktikánte, kača gá tija bija dumali: „Viditi li kolku dubre pázim nija sate naredbi i pravilá na obredite (rituálite) na nášta religija!“ U tejnotu usarcevanji, kujétu ij bilo grešovnu utprávinu kantu religijata, tija sa trasili da dubávat pučitvanji i prepuznávanji po-parenj za tej, ud kaćétu za Boga. Tija sa naprávili ud praktikuvanjétu na tejnata vera po-parenj idin térak, ud kolkutu idna rádust za horata, kujatu bi trebalu da gji služi. Istenskotu pučitvanji na Boga i na Négvite patišta išti ud námu da smi punizni i sas iskrenu sarci, kujétu žéli da badim dupádni sámu na Boga.

Kakva ij istenskata puniznust i zašto treba da badim punizni u nášte miselji, hurti i právbi? Istenskata puniznust ni zlamenuva da se usešteš drébin čeleć ali po-dolin ud drugjijete. Istenskata puniznust mu uslubudeva ud brigata za sami sébe, du katu tuj, či se usešteš drébin i dolin čeleć, te káre da se misliš pá samu na tébe. Puniznustta ij istenskotu razbirenji i puznávanji na samičeć sébe i saštuvremennu ij istenata kujatu dejstva i rábuti. Da se vidimi sami sébe u istena, sas budna rázum, zlamenuva da se vidimi sami sébe taj kaćétu Bog mu vidi (Psálm 138, 1 – 4). Idin punizin čeleć se preceni samičeć sébe realističnu, biz iljuziji ali pretenciji da badi taj, kaćétu ni jé. Idin uistena punizin čeleć se vidi samičeć sébe nitu po-više i nitu po-málku ud kaćétu ij toj uistena. Istenskotu punizevanji mu uslubudeva za da badim taj kaćétu smi si nija uistena, taj kaćétu Bog mu vidi za da ni stánim falosi, ali naprotiv, da ni pádnimi u biznadeždnust. Idin punizin čeleć ni žéli da nosi máska ali da se predstáve napreć drugjijete taj kaćétu ni jé toj uistena. Idin takazi čeleć ni se ustáve da badi nadvládan ud sláva, reputácija, uspeh ali niuspeh.

Puniznustta ij temele na sate drugjijete kripusti, zaštotu tá mu dupušte da vidim i da precenevami právilnu i korektnu, taj kaćétu vidi Bog. Puniznustta mu pumága da badim puslušni za da možim da dubávim istenskotu puznávanji i idna korektna gledka varhu reálnustta. Istenskata puniznust utpráve nášta energija, náštu usarcénji i nášta ambicija za da se darimi sami sébe za neštu po-gulemu i po-visoku ud námu. Puniznustta mu uslubudeva za da možim da milvami i da služimi drugjijete hora biz da čekami nekakva pláća, po- parenj za tejnata ud kaćétu za nášta házna. Apostola Pável mu dáva náj- dubrija primer i náj-dubrajta predstáva na puniznustta – Isus Isukrast –, Kojtu Se-j punizil čać du tám, či ij zal prelikata na robjak i ij bil puslušin čać du smraćta. Dali i nija žélim da služimi taj kaćétu Isus ij služil i ij milval drugjijete hora? Guspudin dareva milust na tezi, kujatu Gu trasat sas puniznust.

Mulitva: Guspudine Isukraste, si stánal robjak zaradi méne, za da me uslubudiš ud tiranijata na briguvanjétu za samičeć sébe, ud tiranijata na orgolijite i na grešnata falosnust. Pumugni me da bada i áz punizin, taj kaćétu si Ti, i da moža da milvam i da služa drugjijete hora!

Pu www.catholica.ro