„Nideti da saditi; nideti da udsadvati“

0
77

Evangjélitu: Luku 6, 36 – 38
Badeti mulustivi, taj kaćétu i váša Baštá ij milustiv. Nideti da saditi i ništé baditi nitu vija sadini; nideti da udsadvati i ništé baditi nitu vija udsadini; upráštejti i za baditi i vija uprusténi. Dávajti i za vu se dáva. Za vu nasipvat sas idna dubra mera, nabita, narasina i sas varh, zaštotu sas kakvatu mera za meriti, pá sas tazi mera za vu se udmeri i na vás.

Stárija Zákun: Daniel 9, 4 – 10
I sam se molil na Guspudina Boga i sam se izpuvedal i taj sam rékal: „O, Guspudine Bože, Kojtu si velik i čudésin, Kojtu Si daržiš ubićávanjétata i upatvanjétata kantu tezi, kujatu Tébe Te milvat i pázat Tujate zápuvesti! Sam grešil, sam prestapil zákuna, sam se vládal kača nipravédnite i prestapnicite, sam se pudignal i sam se udstarnil ud Tujate zápuvesti i zákune. Ni sam slušel Tujate slugji – prurocite –, kujatu sa hurtuvali u Tujétu ime na nášte kraljé, na nášte gulemáše, na nášte rodnici i na celija nárud.

Tujata ij, Guspudine, pravédnustta, a srama na ubraza ij náša, taj kaćétu se pukázva dnés na horata ud Juda i na stanovnicite na Jerusálem i na celija Isráel, tezi ud blizu i unezi ud deléku, u sate daržávi u kujatu Ti si gji razprasnal spured tejnata nipuslušnust i tejnite grehove protiv Tébe. Guspudine Bože, náša ij srama na ubraza, na nášte kraljé, na nášte gulemaše i na nášte rodnici, zaštotu nija smi grešili protiv Tébe; na Guspudina náša Bog ij milusarcnustta i milustta. Nija smi se pudignali protiv Négu. I ni smi slušeli glasa na Guspudina náša Bog za da varvimi u Négva zákun, kojtu Toj mu gu-j dál prez Négvite slugji – prurocite.

Prumislénji: Dali i nija se molimi za milust i milusarcnust? Daniel se-j zasramil napreć Boga spured slábata vera na négva nárud. No tuj neštu ne gu prečilu da išti milust i uproška. Tugáz, gá čeleka usaznáji či ij grešin i sláb, dabe čać tugáz se zasrami. Tuj neštu moži da gu dukáre da se udkáži ud falosnust i licemerstvu ali naprotiv, moži da gu dukáre da fleti još po-dalboku u drugjije srámni grehove! Aku smi pudpalnu iskreni i punizni napreć Boga, tugáz za si prepuznájimi nášte grehove i za si ištimi uproška ud Négu. Dabe tugáz za puznájimi radustta i slobudnustta na pukájvanjétu i na uproškata.

Bog žéli da mu badi na námu náj-dubre i mu uči i námu da trasimi i njia da badi náj-dubre na drugjijete hora, báš i na unezi, kujatu mu mrázat i mu právat zlo. Nášta mila kantu drugjijete hora, báš i kantu unezi, kujatu ni prepuznávat i sa egoistični kantu námu, treba da nosi belega na saštata dubrustivust i milusarcnust, kujatu Bog ja-j pukázal kantu námu. Ij po-lésnu da pukázvami dubrustivust i milusarcnust tugáz ga se čekami da zaslužimi ali da preigrájimi neštu ud tuj náštu vladánji. No sas mlogu po-mačnu ij da badimi dubrustivi i milusarcni gá ni čekami ništu ud drugjijete hora. Nášta mulitva za tezi, kujatu mu právat hargjevu ne samu či uništva silata na puvráštenjétu, negu tá uslubudeva silata na milata, unazi mila, kujatu ij kadarna da utguvori na hargjevotu sas dubro. Kaćé možim da milvami unezi hora, kujatu se vládat sas zlobnust srešte námu? Sas Boga satu ij vazmožnu. Bog dareva sila i milust na tezi, kujatu vervat i prejémet dara na Duha Svetija. Milata na Boga predeleva i izcereva satu, báš i nášte ráni, náša stráj, nášte predumiselji i nášte nakáze. Sámu križa na Guspudina Isukrasta moži da uslubudi ud tiranijata na nikajélnustta, na puvráštenjétu, na umrázata, na zlobnustta. Sámu križa na Guspudina Isukasta moži da mu dadé kurážijata i kadarnustta da udvarnimi na zlojtu sas dubro. Idna takvazi mila ij kadarna da izceri i da spasi horata ud uništvanji. Puznávami li nija uistena silata na utkupitelnata mila i milusarcnust na Isukrasta?

Mulitva: „Guspudine, Tujata mila nosi slobudnust i uprušténji. Napalni me sas Toja Duh Sveti i uslubudi mi sarcito, taj za nikade i ništu da ni moži da me naprávi da si izguba iztarplénjétu, mira i radustta i nikade i ništu da ni moži da me dukáre da se razsarda i da mráza drugjijete hora!“

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here