Dustujánstvu i gordust – Europejsku gnezdu

0
95

U mlogu europejsći klasifikáciji, ne ud unezi za dubro, sas žálust prepuznávam, či se namerva Balgárija. Pukraj néja – Rumanija. Tazi istena mu buli, spured či znájimi, či ne nija smi krivi. Napreć sas više ud idno hiljádoletije, vazmožnu ij da bi bilo na opaku. Bilo ij idno vreme, katu Balgarskotu cárstvu ij bilo idna ud trite náj-gulemi sili na Europa, zágjnu sas daržávata na Fránkite i sas Bizantijaksta imperija. Satu upáde, ustareva na tozi svet. Ama upádenjétu na Balgárija ij bilo i niprávilnu i tvade žestoku. Taj ij u istorijata, ima ostri zákune.

Za balgarete i tejnite zemi se vazvat mlogu čudésni raboti. Tozi nárud ij idna čudésa, idna žuva čudésa. Zavredva da znájimi štutu po-mlogu za tej, za námu.

•Na sébe si kázvami i sate mu znájat za balgare, balgarsći jazić i za Balgárija. Balgare ij imálu i na drugjije mestá, ne sámu u dnéšnata Balgárija.
•U Balgárija se hurtuva balgarsći jazić, kojtu ij idin ud slavjánsćite jazici.
•Slavjánete sa se presélili u Trákija.
•Trákija ij gulem del ud Balkánsćija poluostrov. Imetu Balkán varvi ud turcete; du tej se-j znájalu za Trákija.
•Trakijcete sa bili idin gulem indoeuropejsći nárud i idin ud náj-stárite nárudi ud sveta. Ud tuka sa izlezali ali sa se tréfili mlogu beležiti raboti. Del ud tej sa vazani za balgarete.
•Istorijata svedoči, či tuka se-j rudilu náj-stárotu zemedelstvu.
•Tuka sa bili náj-stárite mini.
•Tuka se-j rudila náj-stárata mitologija (dumuvinata na Orfej).
•Ud tuka se ispusnali u Garcija unezi, kujatu za stánat „eline“.

•Kulturi i jazici sa nadlažéni na trakijsćija svet.
•Tuj mestu ij premámvalu sé furt. Ud tozi Europejsći kráj sa tragnivali patišta kade Ásija i po-deléku kade Áfrika ama i kade Západna u Severna Europa. Tuka ne bilo lésnu da stroiš. Visoći kámenni planini i dalboći dulini i reki sa právili uslovijata jáku tažći za stroež. Ama pustrojkite sa bili nužni. Tuka se-j žuvelu dubre.
•Ud deléčnotu starnjé pa du dnés tuj mestu ij bilo, ij i za badi idno strategičnu mestu. Kasnu sa razbráli i balgarete, či ruscete sa gji usvubudili ne ud obič kamtu tej, negu spured, či sa zaktevali da stignat du Konstantinopole i, ud tám, du Sredizemnotu murje. Balgarete sase namervali u tejna pać (Cárigrád ij balgarskotu ime na Konstantinopole).
•Náj-stárija grád ud Europa ij balgarsćija Plovdiv. Tozi grád ij nosil preku vremeto po-više imená u négvite máj 4000 gudini. Tuka sa žuveli po-mlogu nárudi.
•Balkána (Balkánsćija poluostrov) i u nášte deni ima ráznuobrázin i bugát folklor, kojtu ima dalboći korene u stári kulturi i religiji. Gulem del ud négu gu-j prezala krastijánskata religija. Tuka folklora još žuveji. Gulem del ud balgarsćija folklor ij izvanrednu stár. Balgarete prudalževat kulturnu mlogu raboti, kujatu sa gji namerili tuka.
•Antropologijata i genetikata pruverevat, či balgarsćija nárud ima témelni indoeuropejsći korene. Náj-mlogjije balgare imat grupata na kravta saštu kaćé stárite europejce.
•Svetovnata kultura ima idna nova ázbuka spured balgarete; tá se uputrebuva i dnés u slavjánsćite pravoslávni daržávi. Ama, čudnu, se uputrebuva i u Mongolija.
•Idin vizantijsći imperátor ij ustánal u istorijata sas idno groznu ime – balgaroubiec. Toj ij dubávil tuj ime spured, či ij mrázil i gu-j bilo stráh ud balgarete i zato gji-j ubil sate kujatu gji-j nameril.
•Balgarete sa parvija krastijánsći nárud, kojtu ij prejal oficiálnu krastijánskata religija u vremeto na knjáz Boris I-ja Pokrastitel u gudinata 864. (Spured, či tugáz balgarete sa bili i na zemite ud sigášnata Rumanija, lésnu se razbire gá i kaćé sa prejali rumancete krastijánskata religija).
•Balgarskata hurta „cár“ varvi ud latinskata hurta „cezar“. Balgarete sa imáli carjé, a ne kraljé. Tuj ubážde neštu, ni jé slučájnu.
•Napreć sas 800 gudini, u vremeto na cár Iván Asen II-ja Balgárija ij puznála náj-gulemotu teritoriálnu razširénji.
•U vremeto na cár Simion Veliki (893-927 g.) Balgáija ij bilá tugávašnata náj-gulema sila. Ij diktuvala tejnata volja i na Bizantijskata imperija.
•Stári kárti pukázvat na sever na Čarnotu murjé i na Kaspijskotu murjé, usreć Dunava i Urálsćite planini – Velika Balgárija ali Stára Balgárija. Imetu Volga treba či ij svarzanu sas balgarete, zaštotu tvarde preliče. Tuka prábalgarete sa bili idin izvanrednu gulem nárud, kogutu nikuj i ništu ne mogalu da gu butnat. Tija sa ustávili osobeni diri, kujatu ne náj rádvali ruscete. Prábalgarete sa bili náj-značitelnija tugávašin nárud, a ne tatárete. Zato ruscete ne šteli da delat slávata sas nikugu. Zato sa udahnuvevali istorici kako da pišat u istorijata. (Gulema sréća sas Ireček).
•Bijmi mogali da prepuznájimi sréćata, kujatu ij spasila balgarete, napreć da mu uništat sassém turcete – dve imperiji. Habsburgskata, kujatu ij rešila celija Dunav da badi tejna. U unuj vreme patištata sa bili málku i nisa bili jáku dubri, taj či udite sa bili po-glávni. Se-j patuvalu mlogu pu uda. Balgarete sa bili na brega na Dunava. Ama Balgárija se-j namervala pud tursku igo. U buja trasiš dušmána na toja dušmánin.

Rusćite carjé homa sled katu sa stignali na brega na Čarnotu murjé sa gladali i na ondzi drugjija kráj, na izleza ud murjétu. Tám se-j namerval Konstantinopole – stolica na osmáncete. Du tám sa bili balgarete. Za da imat uzrok da flezat u Balkáne, ruscete sa iznajédili pánslavizma.

Sé ud Áustrija ij dušal idin česći istorik na ime Konstantin Ireček. Toj si- j pusvetil svoja žuvot na balgarete. Spured négvata ljubov kade balgarete, négvata tvorba za badi udahnuvéna ud istorijata na Balgárija. Sas tazi prelega balgarskata čudésa za stáni dubre puznáta na celata Europa. Sas gulema čest balgarete sa gu naprávili minister u parvotu pravitelstvu sled 1878 g. I sigá négvotu ime ij na gulema čest i balgarete gu pučitvat kaćé geroj.

Tezi sa nekolku miselji, spomene ud balgarskata istorija, osobenu stárata. Sigurnu, mlogu raboti zavredvat da badat ubádini, spumenati. Znája i drugjije, možnu da sam zabrávil já ud tej, ama možnu ij i da ni znája del ud tej.

•Balgarete klátat glavata čudnu za „dá“ ali „ne“. Tija sa samite, kujatu právat na opaku. Tuj neštu ima idna interesna prikazka. Nija ni právim taj. Nija tukašnite, banátsći balgare, smi se utkasnali ud stárata mu dumuvina u zlo i divu vreme. Tuka puléku, biz vrazći sas stárata dumuvina, megju novi hora, puléku smi si dubávili svojata ličnust. Novite hurti smi gji prezali ud tuka, kadetu žuvejimi i taj náša banátsći jazić ij počnal da se različeva ud sigášnija balgarsći. No i nija smi pá balgarska čudésa. Za tozi náša jazić bi trebalu još da se piši. Ne málku, negu mlogu.
•Sé na čuduvit náčin se-j spasila balgarskata kultura u razniséni iz planinite manastire. Tám kalugjere sa pisali knigji i ne ustáveli da zadremi nacionálnotu narodnu saznánje. Tija sa preprávili vazráždenjétu na Balgárija sas idin po- kasin balgasći Renesans.
•Ud sate balkánsći nárudi, balgarete sa náj-rabutlivi, náj-iztarpelivi i náj- hrábri u bujove. Tuj sa-j sapćásali i drugjije i zaradi tuj sa mu nazváli námu balgarete „nemcete na Balkánete“.
•Dulinata na rozite, kráj Kazanlak ij pručuta za trandáferskotu maslo, kujétu ij po-skapu ud zlátotu.
•Sas vreme Balgárija ij stignala savremenna sas celija svet i u kulturata i u sporta. Tá ij europejska daržáva členka na Europejsćija sajuz, ama ima još mlogu da rábuti za da svári da se ubarabi sas západni daržávi. Istorijata se piši sas pot, saldzi i krav i mlogu pate ni se znáji dali za stigniš i du rádust.
•Sassém málku tima znájat za još idna balgarska čudésa, kujatu se-j dugudila u gudinata 2000. Predstávitela na B.D.B. – R. u Maramureş u gradčetu Sighetul Marmaţiei ij nabrál 849 glása, tám kadetu ne žuvel nitu idin balgarin. Sociolozite bi mogali da pišat distina doktorsći tvorbi za tuj neštu. Mlogjije sa se saštisali katu sa videli tuj. Áz znája po-mlogu za tuj, ama ne tuka se prekázva tuj neštu.

Tezi sa nekolku miselji s prelegata na Dene na Balgárija i pusvetevam tuj na balgarete sas dubra ole, ama osobenu na mujate bába i dedu. Ni moža i sled tolkusi gudini da zabráva tejna obič, banátsći balgarsći obič. Ne me učili, negu tija sa bili za méne idin čist žuv primer. I sam sigurin, či kaćé tej ij imálu i drugjije. Sam kam nispukojin za badeštetu. Ne mujétu, unuj ij jásnu. Gladam kade mládite… Sa kam málku i ni razbirem dubre na kade se uprávet. Ama mi varvi na pámeć idna maramurešánska reč: „Nikade ne bilo da ni badi nekaćé“. Tuj taj, za da sklučim sas málku razsmevanji.

U madžársćija himn, tija molat Boga za da gji blagusluvi. E za kako i áz ubáždem: „Bagusluvi, Bože, Balgárija i balgarete!“
Poklon pred tebe, Balgárijo! Balgare, badeti umni!

Boris GROŠKVA 849

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here