Sveta ud pukraj námu, II

0
76

KALEJDOSKOP – MOZAJK
(Sveta ud pukraj námu, II)

 

U predišnija broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, sam započnala idno kasu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud pukraj námu (www.starbisnov.blogspot.com). Pu kaćétu sam pudbelezala, tuj se dalži na rabotata pulogana ud trudbáša za banátskata balgarska kultura, gusp. Miki Márkov, s masterát u manadžementa na mass- media i doktorát u filologija, kojtu ij idin ud náj-ploduvitite balgarsći- palćensći naučéni, kujatu dejstvat u sferata na nášta kultura i civilizácija.
U tozi numer na nuvinata prudalževam s tozi kas pregled, zabelezvajći nekolku ud materiálete (pismeni ali/i audiovideo) uklučini u tozi blog prez 2007 g.:

–u meseca január: Réku da počnimi gudinata s málku smej (šalnivi… izglede); Konkurs on-line (pitanći ud kulturata); Silata na Imetu (Isusvata mulitva), VII-ja (sétin) epizod, ud biskupa Kalistos éare; Svetovnite religiji (statističeska informácija); Za pakale i Rája (interesna „prelika“); Patnika i kučitu; Idna pu idna; Verata i zodijata; Prikazka; Pétrinata (videozapisvanji sas specifičnotu pejenji na májsturćata u ćičenjétu na ruba i redáktorća na emisijata na balgarsći-palćensći jazić ud TVArád – premenata u banátskata balgarska nárudna nusija – Marijka Hajlemás); Aku bij započnala žuvota udnovu (poem); Stapunći pu brega; Zestrea artistică şi culturală este nemuritoare în comuna Dudeştii Vechi (státija u nuvinata Renaşterea bănăţeană, ud 23 január 2007 g.); Noi – revistata na Smikluš;

–u meseca február: videoklipve s Faršángji 2007 u Stár Bišnov; izgled s idna Hubanka pojasna; Dicáta na Bill Gates sedat napreć kompjutera sámu pu 45 menute na denj!; videoklipve s Faršángji 2007 u Timišvár;

–u meseca márt: Zašto se duma, či Banáta ij paruv u Rumanija („Banatu-i fruncea“), státija predstávejći raznuobrázni aspekti – mestá i momente pudredéni kronologičesći); Parvata „lady na Kosmosa“ (Valentina Vladimirovna Tereškova, kujatu na skoru za navarši 80 gudini); izgled predstávejći idna svetica ud piktora bišnuvenin Máću Barone; státija za Groba na Isus?; Nemcete za badat belezani; Rusija moži da stáni náj- bugátata daržáva ud na sveta; aforizmi/sentenciji, ud kujatu spumenevam: „U kapitalizma, ćeleć eksploátirva čeleka. U komunizma ij báš na opaku.“ (John Kenneth Galbraith); šalni… kaćétu na primer: „Idin denj, šéfa duma na rabdžijete: «Sam udlačil, ud sigá nadálja za rábutimi sámu u sreda!» U parvija moment, sate sa ustánali zamájani. Posle, sa počnali da pléštat. Sled tuj, sa se smalčeli, i sa počnali da se gladet idin drugj, uplášini. Sled málku, kátu vidi či nikuj ni duma ništu, šéfa za rečé: «Aku nekuj išti da me pita neštu, néka pita!» Péri se ij nakurážil, ij stánal, se ij pužulil na glavata i duma: «Dubre ij, šéfa, ama za treba da rábutimi báš seku sreda?»“; informácija sas zaglávietu: Cáre Simeon ima unuk; za Praznikuvanji na broja «pi» (3,14)…; státijata Judáš i Vatikán; videoklip sas Marijka Hajlemás, premenata u banátskata balgarska nárudna nusija, peejći pesmata/ pesenjta: «Proletnu vesélji»;

–u april mesec: videoklip predstávejći Lázarica u Bréšća; videoklip s kora Jáku Ronkov sas puznátata pesma Gjergjovdenj; svetičita s Kaćé se vidi Bišnova ud satelit; videoklip ud Prográma za Velikdenj; Hártata na radustta; «Universe» – parvija balgarsći automobil;

–u meseca máj: izglede s Izkustvu ud plájvase i šupilći; Ideji, ideji…; poema Imami vreme ud Octavian Paler; izvádka ud timišvárskata nuvina Agenda zilei ud 10 máj 2007 g. – svetiče s dicáta ud novotu pukulénji na ansámbala „Slávjak“, kujatu sa učástvali s nárudna pesma i igra na prográma uredén s prelegata na Dene na Europa i, saštu, idin videoklip naprávin s tazi prelega;

–u meseca juni: videoklipve ud spektákala za „Svetotu Trojstvu“ (dene na čarkvata) ud Vinga s ansámbala „Balgarče“…; „parodiji“, ud kujatu spumenevam: Káj či…: „Horata ni možat da si liznat laktite…… Krokodila ni moži da si izvádi jazika… … Svinjate ni možat da pugladet nanagore, kantu nebeto… Zapálkata ij blá izmudrina napreć kibrita… 75% ud unezi, kujatu sa prečali tuje, sa probali da si liznat lakaća…“; nekolku klipve ud Parvotu Sv. Prečistinjé ud Stár Bišnov; idna státija predstávejći aspekti ud kulturata na banátsćite balgare, napisana na madžersći (postirvanjétu 153 ud 13 juni 2007 g.): Akiket a vallásuk identitásukban is megtartott (Bánsági bolgárok között); videoklipve ud emisijite na balgarsći-palćensći jazić realizirani ud Boris Áugustinov ali/i Marijka Hajlemás, kujatu sa bili izlačvani pu TV Arád.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here