Razhvarleni zimsći miselji

0
93

OU SONT LES NEIGES D’ANTAN

Páde, leti snega, ali kaćé bi kázal balgarina – vali. Gladam kade dvora, tám ij… pá u dumá i si ustávem miseljite udpregnati. Zámanj mi-j harésvalu gá leti snegj. Ud katu se znája sam čekal sas niiztarplénji zimata. Spured zimsćite rádusti nisam useštel stuć, mráz ali mokri kráka. Dali ij tuj krivelj ali ditinska rádust? I du dnés prirodata zabradéna sas snegj me valnuva. Sigurnu, či ne sámu méne. Da bij bil poet…

Tugáz, udkole, bi mi harésvalu da imam i áz sanjiče ali kračune. Du nasétne sam dubávil idno sanjiče kujétu ij bilo málku krivu i zato ij taglilu na idna starna. Smi se prebireli nija dicáta na mestá sas málku bardu za da se ispuštemi. Smi se nadprevárvali, koj moži da stigni po na deléku. Bilo ij lárma i rádust du sled smurdževanji. O, tempora…

Gá god vida snegj, osobenu kojtu treba rinat, se spumenuvam za deda mi Tunču Groškva. Toj ne se náj rádval na snega ud dvora i ud na pate. Ij kám bombal. Zaviše mu-j bilá rabotata. Sámu rinenjétu ne mu fálilu. Ni znája da si-j činal i sas satu detu-j pátil, ij bil sé furt šalniv. Jáku udkole toj ij u véčnija pučinak. Milni spomene. Ij umrel u idin februársći véčar i na skoru ij pošnalu da leti snegj. Ne mlogu, sámu da se pubeleji zemete. Možnu ij, či Guspudin Bog mu-j ubádil, či gu prejéme pukraj Négu. Pámta i deda Pérka Belvalčiva, náš rod, katu ij dušal da gu vidi za sétnija pać, ij ubádil: „Tunčo, drágo, i áz za doda vaz tébe na skoru, za da čapkami snegj“. Nisam zabrávil négva glás, kojtu mi zvuči i siga. Ud idno vreme nasám se misla i áz kaćé se čapka snega i vaz kogu za seda, koj za badi vaz méne?… Vájda aku razberéš snega i négvite tájni, možiš da stigniš po-umin.

Gulema sréća za námu da smi nadaréni sas idin čarovátelin jazić!

Menali sa prez námu još idnaž zimsćite práznici. Tazi zima ij bilá sas mlogu po-studéna ud kaćétu menatite. ćiši, stuć, málku izrasin snegj za Kolada i ostri mrazove na Tri Krále. Menala ij još idna gudina prez námu. Dušata ni ustareva.

Na pošnivanjétu na Advénta ij bil Mikuláš. Mirnite dicá sa si preprávili ubuštini i aku sa bili dubri… možnu ij da sa namerili u tej hárizmi.

Koladata, izvanredin i svetliv krastijánsći práznić, se-j praznikuvala u
čarkvite, u kašti sas celata familija i u sedálištetu na B.D.B. – R. Ama još po- hubanka ij Koladata sas snegj. Pu ulicite mir… néma više dicá da hodat „da pejat na Kolada“. Námu sa mu peli dicáta ud ansámbala „Balgarče“ u sedálištetu na B.D.B. – R. Po-više ud tej ni sa palćene (!) ama sa naučili i nášite Koladni pesmi. Tuj to.

Nitréfina Kolada smi mogali da vidim na televizore na sate prográme. Lármevi i razkrivéni nuvináre sa se penali da mu pusočat kakva različna ij Koladata. Za bedevá, máj satu ij izgladvalu kaćé idna razhvarlena tarpéza ud pazáre. Koladnite pesmi i običáje sa OBRED. Verata ij del ud nášta duša. Takozi neštu ni se ispáde da se pazaruva. Aku se stigni du tuka zlamenuva, či si izgubiš verata. Ni iskam da bada ostar ali opak. Ne satu ima zamestnici. Verata, istenskata vera néma zamestnici.

Už kako mu se još prepráve?…

Gladam, gladam sas rádust ama i sas nizaduvolstvu. Ni moža da bada saglásin sas satu kako vida. Vida mlogu raboti sas kujé nisam saglásin. Ima raboti, kujatu ni mi dávat mira nitu u sana. Gá spa si čini sámu telotu.

Bog ij storil sveta izvanrednu hubančeć, prekrásin. Ni svárim da mu hvánimi krája. Ni udubrevami primere, mislim či zavredvami satu. Sekuj ima négvotu mestu na tozi svet, bi bilo dubre da znájimi tuj i da ni zaktevami i drugu mestu. Čarkovnija nauk ima mlogu primere. Se udivevami biz da znájimi. Šteta.

Gladaj nášta čarkva, gá vidiš i usešteš tejnata hubust, zlámenuva či imaš i estetični razvitija.

Novata gudina… A.D. 2017. Još idna gudina. „Sé žuvi i zdrávi!“, taj sa naračvali nekupać survakárete. Niti tazi gudina ne gji imálu. Sa zajati ali ni vredi… Néka da mu badi tazi gudina dubra i u mir!

Za Tri Krále ij dušal ostar mráz. Ij zamraznala i blagusluvénata uda u
čarkvata. Studénu ij u čarkvata. Verata iska pukora. Ondzi, kojtu ni znáji zapukora, niti da se rádva ni znáji. Už znájimi li kuja i kaćé ij istenskata rádust? Radustta moži da badi i nisréća.

Čekali smi i smi prejali kátagudišnija bláguslov na kaštata. Čudésnu udléknat se usešteš sas tazi prelega. Dodi čarkvata u vás. Ud ditinstvu pámta mirizmata na čarkovnija tamján. Sigá možiš da usetiš kaštata po-gulema, gulema štutu celija svet. Ud sigá pošniš da se misliš na rabotite ud preku gudinata.

Gá i gá véčar se sabiremi u sedálištetu na B.D.B. – R. Tám ij guraštu. Hurtuvami mlogu. Hurti. Ne sinca. Ni znájimi još kako za badi. Nadežtete ij za po-dubro vreme. Hurti. Bi mogalu už da se ubarabimi? Na pate ij tamnu. Už bi bilo dubro idno čukánče? Na zdrávi!

Mlogu svet, biz da badi palna čarkvata na praznika na Pukázvanjétu na Guspudina – Bláguslova na svištite. Hubanći i sas gulem nauk. Glávnite raboti ni treba ubádini, tija se useštet. Ud sigá smi sigurnu u novata gudina. Dáj, Bože, da badi dubra i u mir! Bog pumága sate hora. Ama tija tvarde
častu, sas glupust, ni vidat jásnite raboti, dubrite, zabidvat dubrotu i za bedevá revat za néji. Ama za kako sa tolkusi nikajélni?

U čarkvata ni moži da zakasneš, ama se ispáde da dodiš na vreme. Uvredinija Bog ni biji nikugu, niti grešnite. Toj sámu gji glade žálnu kaćé si nosat križa.

Mi navikvat, či piša nirazumennu. Biz da išta, moži da se tréfi. Trasa i iskustveni dumi, tuj spured či znája za pušténji. Unuj détu ji piša ij iskrenu. Už nijé istena unuj détu piša? Piša da zafála i da fála duha na banátsćite balgare. Gá piša useštem pogleda na mujéte bába i dedu. Tejna duh me udahnuveva. Gá piša seda na hurta sas tej. Spured tej moža da stapa udtáta vremeto. Tija ne se mánali ud mujata duša. Sa zámanj sas méne, biz tej za méne bi ni máj imálu Vinga.

Rabuti za tujéte mečti (sanve), či aku ne, za se nameri nekuj, kojtu da te turi da rábutiš za négvite.

Čul sam mlogu zimsći véčarove, véčar sled véčar, presélvanjétu na zakasneni orljáci. Tuj ij bilo i sled Kolada. Zakasneni, ama pate si gu znájat.
Žálnu revé tejna mamáč i sas négva rév gji zavedé tám, détu ij tejnotu mestu. Négva rév se čuji du námu. Už za kako? Ud kade tolkusi umnust i sila? Sam gji čekal seku véčar. Sam sedel u dvora durkatu nisam gji máj čul. Počit na prirodata. Izvanredni primere. Kolku umnust ij nameril i svetija Frančésku u prirodata. Sinca žuvejimi na tozi svet. Da bi bilo sled mlogu hora, sveta bi bil uništin. Razbirenjétu na prirodata ij gulem nauk. Ni treba da badiš fizik za da ja razberéš.

Slancitu se mači da ugreva; valcete još ne izeli zimata…

Vida slučájnu senći kade na pate… Preličet na bájka Pérka Harlau. Pa, leli, gu néma… E, nitu senćite véć gji nema. Sinca smi senći. Senći, détu ćičat sveta. Néma senća biz svetlust. Sveta bi mogal da badi svetliv. Sveta i Bog. Pámtiti li hurtite: „Fiat lux!“

Ustareva i nášta čarkva. Už glade na námu…

E, da bi imálu po-mlogu snegj, sam sigurin, či bij bil po-udahnuvén. Snega me udahnuveva. Za kako mislat i ubáždet, či nijé dubra ali hubanka zimata? Ima žuvot i hora jáku deléku, na hiljadi kilumétera, tám détu ij dovečna zima. Tám horata sa mlogu po-dubri.

Pud péndžarite kade dvora, blizu du kaštata, ud nekolku gudini imam kokičeta. Sa izniknali udkole, sigá imat bubonći. Jásnu. Za dodi i prulećta. Na skoru. Faršángji. Pepelenji. Balgur. Bába Márta. I na Treti Márt – „Mila, Rodino!“ Znájiti li kako piši na balgarsćija gerb?

OU SONT LES NEIGES D’ANTAN (na francuzći) – Se haznuva častu sas po-više zlaménjéta: „Izgubéni sa stárite hubanći vremená“. „Néma više da se varni hubavotu vreme“. „Žuvejimi sas spomene“ i t.d. („Kade sa snegovete ud nekupać?“)

Boris GROŠKVA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here