Postenji za Božijtu kraljéstvu

0
55

Evangjélitu: Matija 9, 14 – 15
Tugáz sa se dublizali du Négu učenicite na Ivána i sa kázali: „Zašto nija i farisejete postimi mlogu, a Tujate učenici ni postat? Isus nji-j utguvoril: „Dali treba svatbárete da pláčat gá zaća ij zágjnu sas tej? No za dodat deni kugá zaća za gu zémat ud vaz tej i tugáz tija za postat“.

Stárija Zákun: Isája 58, 1 – 9
Vikaj sas sate tujate sili i nide zastánva, pusni toja glás da se čuji kača trumbica, navisti na Moja nárud négvite grehve i na kaštata na Jákoba tejnite zli právbi. Seku denj Me trasat, zaštotu tija ištat da znájat Mujate patišta kača idin nárud, kojtu ij pravédin i ni se udstarneva ud zákuna na négva Bog. Tija Me pitat za zákunete na pravédnustta i žélat da se dubližat du Boga. Zašto da postimi, aku Ti ni vidiš? Zašto da si punizimi dušata, aku Ti ni sapćásaš? Dá, u dene, kojtu ij udredén za postenji, vija si gladeti vášte raboti i pretiskati sate vášte rabadžije. Vija postiti za da se káreti, da se sváditi megju vás i da udrijti sas sklučna raka; ni postiti kaćétu se dupáde na takazi denj, za váša glás da se čuji gore. Dali takozi postenji ij dupádnu na Méne, idin takazi denj u kojtu čeleka si punizi négvata duša? Da si navidé glavata, da légni na čuvála i u pepele, dali takozi neštu zlamenuva postenji i denj dupádin na Guspudina? Ni znájiti li vija kako postenji Mi harésva? – duma Guspudin. Udkasneti láncvete na nipravédnustta, razvažeti važáta na umaćite, uslubudeti pretisnatite i izčupeti tejnite umaći. Pudeli si toja hleb sas gládnija, prejami u tujata kašta sirumáha, ubleči golija i nide se kri ud tozi, kojtu ij ud toja rod. Tugáz tujata svetlust za svedni kača zura i tujétu izcerevanji za badi blizu. Tujata pravédnust za varvi napreć tébe i za te slédi slávata na Boga. Tugáz za vikaš i Guspudin za te čuji; na tujétu vikanji Toj za utguvori: Etu, sam tuka!

Prumislénji: Dali gladuvaš za Boga? Glaćta za Boga i postenjétu za Négvotu kraljéstvu varvat zágjnu uluváni raka-za-raka. Katu ij bil zapitan zašto Toj i Négvite učenici ni postat, Isus nji-j utguvoril sas primera na idna svátba. U vremeto katu Isus ij žuvel na zemete kača Čeleć, mladužéncete sa si prekárvali „médenija mesec“ u kašti (u tejnite dumá), u idno praznikuvanji zágjnu sas gustenete i svatbárete, kujétu ij trájalu cela nedele! U satu tuj vreme ij kraluvala gulema rádust. Isus Se predstáve Samičeć Sébe kača idin zać i Si predstáve Négvite učenici kača prijatelete na zaća. Prez tuj, Toj žéli da ubádi,
či Bog Se rádva na Négva nárud, taj kaćétu zaća se rádva na négvata drugárća (Isája 62, 5). Da badiš blizu du Boga tuj zlamenuva pudpalna rádust i čistu blažénstvu. Ama Isus spumenuva i tuj na négvite drugáre, či ima idno vreme udredénu za postenji i za punizénji, kugá za se prepráve stiganjétu na Božijtu kraljétsvu i na vráštenjétu na Krále Mesija. Tugáz učenicite na Guspudina za treba da nosat križa na žalustta i na učisténjétu. Za učenicite ima taj idno vreme na radustta zágjnu sas Guspudina, kugá praznikuvat Négvata dubrustivust, kaćétu i idno vreme u kujétu tija trasat Guspudina sas puniznust, prez postenji i prez pukájvanji na grehvete. Aku gladuvami za Guspudina, Tugáz Toj ništé mu ustávi. Négvata milust mu pretagliva kantu prestola na milusarcnustta. Trasimi li nija Guspudina sas uvervanji i dupuštemi li na Négva Duh Sveti da mu pudnuvi žuvota sas Négvata milust i možnust?

Kako postenji harésva na Boga? Čeleka moži da posti ud različni uzroci: za da se uslubudi ud nekakaj hargjev naráv, na kogutu ij stánal robjak, za da spudeli bulevite i téracite sas drugjije hora, ali za da si uzmloži glaćta za Boga i za sate nebésći raboti. Svetija Vasil Gulemija taj ij pisal: „Imáj briga i pazi, tojtu postenji da ni se sastujé samu ud tuj, či se udkázvaš ud jádenji. Istenskotu postenji zlamenuva da se udkážiš ud hargjevite naráve, kujatu te daržat robjak, da se udkážiš ud greha. Sadereti i nakacajti na drébnu sate vášte nipravédni doguvore (kuntráci). Uprusteti na vášte bližnici. Uprusteti nji tejnite grešći.“. Dali nija smi sé po-gládni za Boga, za Négvata svetust i za pudpalnija žuvot, kojtu Toj gu ima i žéli da mu gu dari?

Mulitva: „Ilá, Guspudine, rabuti vatre u námu i nad námu, upali mu i draž mu blizu du Tébe, upij mu sas Tujata mirizma, napravi mu da milvami, napravi mu da tičemi vaz Tébe!“ (Mulitvata na Svetija Augustin).

Pu www.catholica.ro