„Ondzi, kojtu za si izgubi žuvota zaradi Méne, toj za si gu spasi“

0
78

Evangjélitu: Luku 9, 22 – 25
„Čelešćija Sin treba da páti mlogu, da badi udhvarlin ud starijte, ud puglavárete na misnicite i ud pismuznáncete, da badi ubit i na tréćija denj da uzkrasni“. Sled tuj nji-j kázal na sate: „Aku nekuj išti da Me sledi, tugáz toj da se zatáji samičeć sébe, da si zémi seku denj križa i da Me sledi. Zaštotu sekuj, kojtu išti da si spasi žuvota, toj za si gu izgubi, a ondzi, kojtu za si izgubi žuvota zaradi Méne, toj za si gu spasi. Taj dára, kako mu služi na
čeleka aku preigráji celija svet, ama se pugubi samičeć sébe?“

Stárija Zákun: Deuteronom (Drugjija zákun) 30, 15 – 20
Žuvot i smrać sam ti ugudil Áz dnés napreć tébe, i blagukázvanji i prukletstvu. Izberi žuvota za da žuveš ti i tujate naslédnici. Da milvaš toja Guspudin Bog, da slušeš Négva glás i da se zalepiš du Négu; zaštotu u tuj se sastujeva toja žuvot i vremeto na tujate deni, za da žuveš na zemete, kujatu toja Guspudin Bog ja-j ubićál sas kletva na tujate bašti, na Abraháma, na Isáka i na Jákoba, či za nji ja dadé na tej.

Prumislénji: Puznávati li ceruvitata i preubrazitelnata sila na Križa? Katu Isus ij hurtuval za Négvotu pátenji učenicite sa si izgubili nadeždete, zaštotu tija sa videli udhvarlivanjétu i propnivanjétu ne kača idna pobeda i nitu kača idno uslubudevanji, negu kača idno pugubevanji i udsadvanji. Tija ne mogali da razberat kaćé ij možnu tuj, či patméža i smraćta na Isusa da zlamenuvat pobeda i žuvot? Prez tuj, či Isus ij slušel i Se-j pudložil na olete na Négva Baštá, Toj ij umenal i ij puprávil sledite na nipuslušnustta na Ádama. Prez Négvata smrać na križa Toj ij zaslužil uproška za ondzi greh, slobudnust za pretisnatite, cer za tezi, kujatu buleduvat i nov žuvot za udsadinite na smrać. Négvata smrać právi vazmožna nášta slobudnust za da žuvejimi kača sinve i dešteri na Boga. Ima neštu paradoksálnu i čuduvitu u Božijata ekonomija: izgubemi tuj, kujétu ji preigrávami i preigrávami tuj, kujétu ji izgubemi. Gá probami da si vládami sami žuvota i da žuvejimi pu nášta ole, to náj-sétne razberémi, či smi si izgubili žuvota biz nitu kakva házna. Sámu Bog moži da mu uslubudi ud tuj niznánji i ud grešovnite patišta. Gá nija si predadémi žuvota na Boga, Toj mu dáva nov žuvot u Négva Duh i mu ubićáva véčin žuvot. Bog žéli da badimi preprávini duhovnu za da Mu služimi u seku vreme. Gá náštu telu ij uslábnatu ali bulnávu, nija právimi satu vazmožnotu za da uzdrávemi, da ji izcerimi. Tugáz sas kolku po-mlogu bi trebalu da se trudimi i briguvami za náštu duhovnu zdrávi, za zdrávitu na nášte sarcá i na náša rázum!

Kako za dadémi nija na Boga za nášta slobudnust i za véčnija žuvot? Dali smi gutovi da razdadémi satu unuj, kujétu bi mogalu da mu preči da Gu slédimi Négu i da izpalnimi Négva savaršénija plán za náša žuvot? Isus mu ugváde tezi pitanći s kujatu išti da mu dukáre da se mislimi dubre i da precenimi kako ij po-haznuvitu, po-koresnu u žuvota. Vazmožnu ij nekuj da stigni da ima satu kakotu si žéli na tozi svet i na idin dádin moment da si dadé isáp, či ij izgubil náj-cenuvitite raboti ud žuvota. Idin istensći učenić na Isusa ij gutov da se udkáži ud satu zemáljskotu za da ima blažénstvu za da žuveji zágjnu sas Boga.
Žuvota, kojtu gu dáva Bog ij pudpalin i véčin. A radustta, kujatu Bog ja usadeva u nášte sarcá ni moži da badi zasenčina ud nitu kakva žálust ali taga.

Isukrastova križ mu dareva slobudnust i pobeda varhu greha i varhu smraćta. Kakaj ij križa, kojtu Isukrast mu zapuvedva da si gu zémimi seku denj, kača Négvi učenici? Gá nášta ole se krastosva sas Négvata ole, tugáz treba da se naprávi Négvata ole. Križnija pać zlamenuva álduv, takazi álduv, prez kojtu si predávami seku denj žuvota na Isusa. A tuj, kujétu právi vazmožin idin takazi álduv ij milata, kujatu Bog ja uliva u námu prez kravta na Isusa Isukrasta. Apostola Pável mu spumenuva, či „milata na Boga ij bilá ulena u nášte sarcá pu Duha Svetija“ (Rimce 5, 5). Bog mu dareva uveć po-više i po-mlogu ud kolkutu nija se učekvami ali ud kolkutu možim da si predstávimi. Zatuj, gutovi li smi da izgubimi satu za Isukrasta, za da preigrájimi satu sas Isukrasta?

Mulitva: „Guspudine Isukraste, Ti dávam mujata raka za Tujate raboti. Ti dávam mujate kráka za Tujate patišta. Ti dávam mujate oči za da vidiš sas tej taj kaćétu Ti žéliš. Ti dávam moja jazić, za da ubážde Tujate hurti. Ti dávam mojta rázum za Ti da misliš u méne. Ti dávam moja duh za Ti da moliš u méne. I nad satu tuj, Ti dávam mujétu sarci, za Ti da milvaš u méne sate hora. Se dávam na Tébe pudpalnu za Ti da rastéš u méne, za Ti, Guspudine Isukraste, da žuveš, da rábutiš i da moliš u méne!