Hurtata „kradé“

0
81

Hurtata „kradé“ zlamenuva „si presvujeva na iskritu ali sas sila neštu čuždu; ugrábva (ubetežva) nekugu“. U stárubalgarsćija jazić sreštemi slédnite hurti: ɤɪаɫɬɢ, ɤɪаɞɟ, ɤɪаɞɟɧъ (= krádin, utkrádnat), ɤɪаɞɟɧɢɟ, ɢɫɤɪаɫɬɢ ɢɫɤɪаɞɟ (= izkradé), ɨɤɪаɫɬɢ, ɨɤɪаɞɟ (= utkrádniva), ɨɭɤɪаɫɬɢ ɨɭɤɪаɞɟ (= utkrádniva), ɤɪаɞɨвɨɞɢɬɢ (= kradé).
Deriváti: kradéc (= čeleć, kojtu kradé), krážba, kradliv (= kojtu kradé; dirliv), krádešći (= iskritu, tájnu; predpazlivu), (ut)krádnat, (ut)krádni, prekradé, prekrádniva.
Hurtata ja sreštemi i u drugjije jazici: srabskuharvátsći – ɤɪàɫɬɢ, ɤɪàɞɟɦ; slovensći – krásti, krádem; rusći – ɤɪаɫɬь, ɤɪаɞý; ukrainsći – ɤɪаɫɬi, ɤɪáɞɭ; belorusći – ɤɪáɫцɢ, ɤɪáɞɭ; češći – krásti, kradu; slovášći – kradnát’, (redku) krást’; polsći – kraść, kradnę; gornulužišći – kra(d)nyć; dolnulužišći
– kša(d)nuś, kša(d)nu, kša(d)ńom; polábsći – kródně (= kradé). U práslavjánsćija jazić namervami hurtite – *krãsti (*krãd-ti), *krãdą. Hurtata se rudeji sas letonsćite hurti – krât, krâju (= prebirem, natrupvam).