Kako mu napatstva i kontrolirva žuvota?

0
121

Motto 1: „Videl sam, či usnovnija uzrok za seku rabota i za seku uspeh ij silata na zavistlivustta i na ninavidnustta. Tuj neštu ij pustoš, práznust i gonenji na vetara“ (Eklesiást 4, 4).

Motto 2: „Čeleka biz cél ij preličin sas lagjata, kujatu néma kurmánj – toj ij izustávin, ij ništu, ij ni-čeleć“ (Thomas Carlyle).

Žuvota na seku čeleć ij napatstvan (mámin) i kontroliran ud neštu. Kugátu káreš kulá (automobil), gá nabivaš gvozdej ali peronj, gá udriš topka za golf, to ni práviš drugu neštu, udvan tuj, či gji napatstvaš i gji kontrolirvaš u tozi moment. Ama kuja ij tazi sila, kujatu mu napatstva i mu kontrolirva žuvota?

Vazmožnu ij sigá da si kontroliran ud nekakvi problemi, ud nekako pretiskanji ali ud krájin srok. Vazmožnu ij da si kontroliran ud nekakaj bulašt spomen, ud nekakaj stráh ali ud nisaznátelnu vervanji. Ima stotni situáciji, cennusti ali useštbi, kujatu možat da kontrolirvat toja žuvot. Etu pet takvizi situáciji, kujatu se sreštet náj-častu:

Mlogu hora sa kontrolirani ud useštbata, či sa krivi (se useštet krivi za neštu). Tezi hora si prekárvat celija žuvot sas tuj, či trasat de begat ud razkájvanéjtu i si krijat srama. Horata kontrolirani ud tazi useštba sa manipulirani ud spomene. Tija dupuštet na tejnotu menatu da nji kontrolirva tejnotu badešte. Častu pate tija nisaznátelnu se pedépsvat sami katu sabotirvat tejna sobstven uspeh. Kugátu Kájin ij grešil, négvata krivica gu-j utdelila ud Božijata tukašnust i Bog ij kázal: „Zámanj da begaš i da se lutaš pu zemete“ (Sturénji 4, 12). Tuj neštu upisva náj-mlogjije ud dnéšnite hora. Tija se lutat biz cél iz žuvota.
Nija smi rezultát na náštu menatu, ama ni smi dlažni da badim i robjaci na náštu menatu. Božijata cél nijé ugraničéna ud tojtu menatu. Bog ij naprávil ud idin ubijnić na ime Mojsija idin vladánac. Pá Bog ij naprávil ud idin staršliv čeleć na ime Gedeon idin kurážin geroj. Bog moži saštu taj da naprávi čudésni raboti i sas toja žuvot. Možim da kážim, či Bog ij specialist u dávanjétu na nova vazmožnust na horata. Biblijata kázva: „Blažén ij ondzi, čijétu prestaplénji ij upruspénu… Blažén ij ondzi čeleć, na kogutu Guspudin ni mu zéme u računj prestepenjétu na zápuvestta“ (Psálm 32, 1, 2).

Mlogu hora sa kontrolirani ud nizduvolstvu i jád. Tezi hora zadaržet i ni zabrávet uvredvanjétata i nikade ni gji predelevat.

Umestu da se uslubudat ud bulevata prez upruštinjé, tija puvtáret satu udnovu i udnovu biz prestánka.

Nekuja hora mámini ud nizaduvolstvu „se svivat“ i zatváret vatre u tej tejna jád, dukatu drugjije „izbuhvat“ i si gu nahvarlet jada varhu tezi ud pukraj tej. I dvete tezi reákciji ni sa dubri i ni pumágat.

Nizaduvolstvotu uveć te uráneveva po-više, ud kolkutu te uráneveva čeleka srešte kogutu si nizaduvolin. Čeleka, kojtu te-j uvredil, mlogjije pate zabrávi tuj, či te-j uvredil i si káre nadálja négva žuvot, ama ti prudalževaš da si drázniš bulevata spured tuj, či si spumenuvaš za menatotu, za uvredvanjétu.

Horata, kujatu sa te uvredili u menatotu, ni prudalževat da te uvredvat i sigá, udvan sámu aku ti ni zadaržeš tuj uvredvanji i sé si ji spumenuvaš. Menatotu ij menalu! Više ništu ni moži da ji umené. Sámu tazi ustánata gurčivust te buli. Za da ti badi dubre, nauči ud tuj uvredvanji kakotu treba da naučiš i ustavi gurčivustta na starna. Biblijata duma: „Zaistu jada ubiva bizumnija čeleć, a nizaduvolstvotu sturisva glupavija čeleć“ (Job 5, 2). Mlogu hora sa kontrolirvani ud stráh. Vazmožnu ij straja na tezi hora da varvi ud bulašti prežuvevanjéta, ud nerealištični učekvanjéta, ud utránvanji u familiji u kujatu ij imál gulem kontrol ali či tozi stráh da ima genetičin proizhod. Makár kakaj da ij uzroka na tozi stráh, horata kujatu sa kontrolirani ud straha častu pate izpuštet gulemi vazmožnusti, zaštotu se strahuvat da gji izhaznuvat tezi vazmožnusti. Umestu tuj, tezi hora ubičet da igrájat sigurnu, se pázat ud raskirvanjéta i se trudat da si puddaržet statusćuo-tu.

Straha ij idin zatvor, kojtu samičeć čeleka si gu-j storil i kojtu gu preči da stáni unazi ličnust, kujatu Bog išti ud négu da badi. Treba da se prutivimi na straha sa uružijata na verata i na milata. Biblijata kázva: „U milata nema stráh, no savaršénata mila izpažde straha. Spured či straha usakátva, žuvota u stráh – stráh ud smraćta, stráh ud udsadvanji – ij takazi žuvot, u kojtu milata još ni jé usavaršenstvéna“. (I Iván 4, 18).

Mlogjije hora sa kontrolirvani ud materializam. Tejnata žélba da prebiret imánji se preubrášte u idinstevata cél na tejna žuvot. Tazi niprekasnata i niugásina žélba za natrupvanji na imánji se usnuvena na grešovnotu razbirenji, či aku čeleka ima po-gulemu imánji, toj za badi po-blažén, po-glávin i po-sigurin, no tezi tri predstávi ni sa istensći. Imánjétu nosi sámu vremenitu blažénstvu. Spured, či imánjétu, kujétu čeleka ji-j prebrál ni se umenuva, náj nasétne, čeleka se nasiti ud tuj détu ima i počni da si žéli drugjije po-novi, po-gulemi i po-dubri raboti.

Pá taj laža ij i tuj, či aku nabera po-gulemu imánji za bada po-glávin. Samusébnata cennust na čeleka i négvotu imánji ni sa sé idno i saštotu neštu. Cennusta na čeleka ni stujé u négvotu imanji i Bog kázva, či náj- cenuvittotu neštu u žuvota na čeleka ni jé négvotu imánji!

Náj-razširénata laža u svazka sas parite (novcete) ij tazi, či sas kolkutu čeleć ima po-više novce, sas tolkusi toj za badi po-sigurin. Istenata ni jé tazi. Dukázanu ij, či imánjétu moži da badi izgubénu sámu za idin mig. Istenskata sigurnust se namerva sámu u pudpalnotu uvervanji u Boga.

Mlogu hora sa kontrolirani ud nuždata za udubrénji. Tezi hora dupuštet učekvanjétata na tenite rodnici, na tejna drugár (ali drugárća), na dicáta, na učitelete ali na prijatelete da kontrolivat tejna žuvot. Mlogjije zreli véć hora još se trudat da dubávat udubrénji ud tejnite rodnici, kujatu, častu pate ni možat da badat zaduvolini. Drugjije hora pak trasat da naprávat zámanj na olete na tejnite prijatele ali drugáre i zámanj se plášat i se pitat niprekasnatu kako mislat tezi drugáre i prijatele za tej. Za žálust, unezi, kujatu sledat mložstvotu, stignat da se izgubat u tuj mložstvu.

Ni sa puznáti sate klučove na uspeha, no kluča na pruválata i na pugubénjétu ij trudbata da napráviš na olete na sate. Aku si kontroliran já ud idejite na drugjije hora, tugáz ij sigurnu, či za napusniš Božijte célve za toja žuvot. Isus kázva: „Nikuj ni moži da služi na dváma guspudáre“. (Matija 6, 24).

Ima i drugjije sili, kujatu možat da kontrolirvat žuvota na čeleka, no sate tezi sili mámat du idna i saštata zadanata ulica: niizhaznuvan potencijál (vazmožnust), ninužin stres i idin žuvot palin sas nizaduvolstvu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here