Kaćé da moliš, da postiš i da dávaš milustinja?

0
62

Evangjélitu: Matija 6, 1 – 6; 16 – 18

„Imájti briga da ni práviti vášte dubri právbi napreć horata za tija da vu vidat; drugjijáče ni šté imati nagráda (pláća) ud váša Baštá, Kojtu ij na nebeto. Taj dára, gá dávaš milustinja, nide sviri sas trumbicata napreć tébe, taj kaćétu právat licimerete u sinagogjite i pu ulicite za da badat puhválvani ud horata. Istenata vu ubáždem: tija sa si dubávili véć tejnata pláća.A gá ti dávaš milustinja, néka levicata ti da ni duznáji kako právi tujata desnica; za tujata milustinja da ustáni u tájna i toja Baštá, Kojtu vidi u tájna, za ti plati.

I gá se moliti, nideti bade kača licimerete, zaštotu tija ubičet da se molat pravnič u sinagogjite i pu ćošacite na ulicite za da gji vidat horata. Istenata vu ubáždem: tija sa si dubávili véć tejnata pláća. A ti gá se moliš, flez u tujétu vatrešnu sobče i zatvuri si vratáta i taj muli se na toja Baštá, Kojtu ij tám u tájna i toja Baštá, Kojtu vidi u tájna, za ti plati.
A gá postiti nideti bade tažni i žálni kača licimerete, zaštotu tija si pumračevat tejnite licá za da gji vidat horata, či postat. Istenata vu ubáždem: tija sa si dubávili véć tejnata pláća. A ti gá postiš, namaži si glavata i umuj si licitu za da ni te vidat horata, či postiš, negu toja Baštá, Kojtu ij u tájna. I toja Baštá, Kojtu vidi u tájna, za ti plati“.

Stárija Zákun: Joel 2, 12 – 13

„No, duma Guspudin, báš i sigá ubarneti se kantu Méne sas satu váštu sarci, sas postenji, sas rév i sas uplákvanji. Sadereti si vášte sarcá, a ne vášte dreji i ubarneti se kantu Guspudina váša Bog, zaštotu Toj ij milustiv i velikodušin, dalgjutarpeliv i bugát u dubrustivust i Se káji za zlotu, kujétu ji- j izprátil varhu vás“.

Prumislénji: Dali sti gládni já za Boga i žaduvati za Négvata svetust? Bog žéli da mu upáli sarcáta sas ogane na Négva Svetija Duh za i nija da možim da stánimi delnici na Négvata svetust i da usvetlevami horata ud naokulu námu sas radustta na Evangjélitu. Svetija Augustin ud Ippona ubážde, či ima dvá fela hora i dvá fela mila: „Idnata ij sveta, a drugata ij egoistična. Idnata ij pudložina na Boga, a drugata išti da stáni idnákva sas Boga“. Nija smi tuj, kujétu milvami. Bog išti da mu uslubudi sarcáta ud satu unuj, kujétu mu darži robjaci na egoisma i na greha. „Sadereti si vášte sarcá, a ne vášte dreji“ duma pruroka Joel (Joel 2, 13). Duh Sveti zámanj ij gutov da preubrazi nášte sarcá i da mu mámi po-deléku pu pate na Boga, na istenata i na svetustta.

Zašto ij pudbelezal Isus na Négvite učenici za mulitvata, postenjétu i milustinjata? Judejcete sa računali tezi tri raboti kača glávni raboti u tejna religiozin žuvot. Sas tezi tri raboti tija sa šteli da badat videni ud drugjijete hora, či sa pubožni. Tezi tri raboti sa bili trite gulemi salpve na kujatu se-j pudpirel idin dubar žuvot. Ama Isus ij pukázal istenskotu sadaržánji na tazi problema. Zašto se moliti, zašto postiti i zašto dávati milustinja? Dali za da vu vidat i sapćásat drugjijete hora i da vu puhválvat? Ali za da dávati sláva na Boga? Guspudin hurtuva jásnu na Négvite učenici za kako zlamenuva trasenjétu na samusébnata sláva, to jest da trasiš da izgladvaš dubre i da pretaglivaš hválenjétu na drugjijete hora. Istenskata pubožnust ij sas mlogu po-više ud tuj, či nija izgladvami napreć drugjiete hora kača svetci ali či nija se useštemi dubre gá preličemi (vankašnu) na idnija svetci. Istenskata pubožnust zlamenuva samusébnu predávanji na Boga i tuj predávanji da badi naprávinu sas mila kantu Boga.

Istenskata pubožnust zlamenuva: dalboku pučitvanji, klánenji i puslušnust. Tuj ij idin pudárak i saštuvremennu idna rabota na Duha Svetija, kujatu mu dupušte da si puklunimi žuvota na Boga sas svetata žélba da badimi pu Négvata ole u satu (viž Isája 11, 1 – 2).

Kuja ij sigurnata pláća, kujatu Isus ja pukázva na Négvite učenici? Tazi pláća ij obštuvanjétu sas Boga náša Baštá. Sámu u Négu namervami palnustta na žuvota, na blažénstvotu i na istenata. Néka mulitvata na Svetija Augustin, napisana u négvite „Ispuvede“, da badi i nášta mulitva, taj u tuj vreme na postenjétu, kaćétu i u seku vreme: „Tugáz, gá bada pudpalnu uidinat sas Tébe, više ništé ima bulevi i nakáze; sassém palin sas Tébe, moja žuvot za badi izpalnat“. Guspudin žéli da mu pudnuvi seku denj i da mu dari novi sarcá palni sas mila i milusarcnust. Ampa nija žélimi li da purasté u námu milata kantu Boga i kantu nášte bližnici? Aku náša otguvor na tazi pitanka ij „dá“, tugáz da Gu trasimi sas nadežde u mulitvi, postenji i darevanji (pumáganji) na tezi, kujatu sa u nuždi.

Mulitva: „Guspudine, dari mi idna žuva vera, idna jáka nadežde i idna gurašta mila kantu Tébe i kantu mojte bližnici! Dari mi usarcénji u prumislevanjétu na Tujata Hurta i udahnuvénji u mulitvata! Dari mi nastojnust i zaduvolstvu u mojte miselji kantu Tébe i kantu Tujata milust i napalni me sas milusarcnust kantu drugjijete hora, osubitu kantu tezi, kujatu sa u nuždi, za da moza da gji pumogna na naj-dubrija nacin!“