Evangjélitu: Matija 6, 7 – 15

„A gá se moliti nideti ubážde mlogjije hurti, taj kaćétu právat pagánete, zaštotu tija mislat, či za badat uslušeni zaradi tejnotu mlogu hurtuvanji. I taj nideti bade kača tej, zaštotu váša Baštá znáji kakvi nuždi imati još napreć vija da Mu ištiti. A vija taj se muleti: «Baštá náš, Kojtu si na nebesáta! Tujétu ime da se pusveti; Tujétu kraljéstvu da dodi; Tujata ole da badi, kaćétu na nebeto taj i na zemete. Dáj mu na námu dnés kátadenšnija hleb; i uprusti mu námu náša dálgj, taj kaćétu i nija upráštemi na nášte dlažnici; i nide mu uvižde u nápast, negu izbávej mu ud zlija. Zaštotu Tujétu ij kraljéstvotu, i možnustta i slávata, du sate vekove. Ámen!» Zaštotu aku vija uprustiti na horata tejnite grešći, tugáz i váša nebésći Baštá za vu uprusti na vás. No aku vija ni uprustiti na horata tejnite grešći, tugáz nitu váša Baštá ništé vu uprusti vášte grešći“.

Stárija Zákun: Isája 55, 10 – 11

„Zaštotu taj kaćétu slezva ćišata i snega ud nebeto i više ni se vrášte tám, negu pujé zemete i ja právi da nikni i da dáva rod i dáva seme na sejáče i hleb za jasćé na gládnija, taj za badi i Mujata Hurta, kujatu izlezva ud Mujate ustá; tá ništé se varni vaz Méne prázna (biz da dadé rod), negu za navarši Mujata ole i za izpalni Mujate plánve“.

Prumislénji: Vervami li nija, či Božijata Hurta ima silata da mu umené i da mu preubrazi žuvota? Pruroka Isája duma, či Božijata Hurta ij kača ćišata i snega, kujatu právat suvata zeme da rážde. Božijata Hurta ima silata da pruniži nášte izsušéni sarcá za da gji naprávi da badat pluduviti. Aku ustávim Božijata Hurta da hváni žili u nášte sarcá, tugáz za badim preubrazéni pu prelikata na Boga i za dubávim silata da varvimi pu Négva pać, kojtu ij pate na milata i na svetustta. Bog išti Négvata Hurta da mu mámi i da mu pudnuvi náčina pu kojtu nija mislim, rábutim i se molim. Svetija Ambrozij, idin ud baštite na Čarkvata, kojtu ij žuvel u IV-ja vek, piši či glávnija uzrok zaradi kogutu nija treba da si utdelimi vreme za da četémi Svetotu Pismu ij tozi, či sámu pu tozi náčin (to jest gá četémi Svetotu Pismu), nija slušemi Isukrasta kaćé mu hurtuva: „Ni si zajat sas Isukrasta? Zašto ni hurtuvaš sas Négu?

Gá četémi Svetotu Pismu, nija slušemi Isukrasta“.

Možim da se dubližimi du Boga sas uvervanji, zaštotu Toj mu čeka sas utorini race da Si prejémi Négvite razniséni dicá. Za tuj Isus ij dál na Négvite učenici náj-savaršénata mulitva u kujatu smejimi da dumami na Boga „Baštá náš“. Tazi mulitva mu uči kaćé da ištimi na Boga tuj, kujétu uistena mu-j nužnu, tuj, kujétu ij glávnu za námu, ne sámu za u tozi žuvot, negu i za u véčnustta. Možim da se ubarnimi kantu Boga, náša Baštá, sas uvervanji i kurážija, zaštotu Isukrast ij utoril za námu pate kantu nebeto prez Négvata smrać i prez Négvotu uzkrasnénji. Gá ištimi pomušt na Boga, za nášta rádust, Toj ni mu dáva tuj kujétu bijmi ji zavredvali, negu mu utguváre sas mila. Toj ij dubrustiv i mu uprášte, ama čeka ud námu za i nija pá taj da právim sas nášte bližnici.

Da si spumenémi za Iván Kasián, idin ud baštite na Čarkvata, kojtu ij žuvel u V-ja vek u idin manastir ud Betlehem i po-kasnu, sas kalugjere ud Egipet. Toj ij pisal za tazi Guspudinuva mulitva i za nuždata da upráštemi ud sarci na nášte bližnici: „Božijata mila ij nivazmožnu da badi izkázana ud čelešćite hurti. Prez tuj, či mu-j dál tazi mulitva, Toj mu uči kaćé da žuvejimi na idin nov náčin. I tuj ni jé satu. Pá pu tazi mulitva, Toj mu dáva idin lésin náčin, pu kojtu da imami tál ud idno dubrustivu sadenji na náša žuvot. Toj mu dáva vazmožnustta da si udléknimi udsadvanjétu, kujétu visi nad námu i da dubávimi uproška za nášte grešći. Či kako drugu bi mogal Bog da naprávi, gá nija Mu ištim da mu uprusti, pá taj kaćétu i nija smi uprustili na náša bližnić? Aku smi verni na tazi mulitva, tugáz za ištimi uproška za nášte grešći dabe sled katu nija smi uprustili na tezi, kujatu sa grešili srešte námu. Ama nija častu pate imami idin hargjev običáj (naráv). Nija glademi nášte grešći protiv Boga sas gulema lékust i dubrustivust, makár kolku tažći da sa tija, no gá ij hurtata za neštu, kujétu se-j grešilu protiv námu, makár kolku da ij to drébnu, nija ištimi da si udtušimi kolku ij možnu po-ostru. Sekuj, kojtu ne uprustil ud dalbučinata na sarcito na négva brát ali sistra, kujatu sa mu grešili, pu tazi mulitva, toj za se udsadi samičeć i ništé dubávi uproška ud Boga“. Dali nija se vládami sas drugjijete hora taj kaćétu nija mislim, či tija zavredvat, ali taj kaćétu mu-j učil Guspudin, to jest sas mila i sas dubrustivust?

Mulitva: „Baštá náš ud nebesáta, si mi dál rázum za da Te puznája, si mi dál ole za da Te služa, si mi dál sarci za da Te milvam. Dáj mi dnés milustta i kadarnustta da pregarna Tujata sveta ole i da si napalna sarcito i rázuma sas Tujata istena i mila, za satu kakotu misla, hurtuvam i práva da badi dupádnu napreć Tébe. Pumugni me da bada dubar i da upráštem na mojte bližnici, taj kaćétu si i Ti sas méne!“

Pu www.catholica.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here