Taváne na Bastione Therezia ud Timišvár ij preprávin za različni kulturni sabitija. Tuka se daržat i izložbi. Sétnata izkustvena izložba ud meseca november i parvite deni na decembera ud menatata 2016 gudina ij bilá idna, za kuja ni stiga na ubádiš, izvanredna. Ne bilá idna redovna, tá ij bilá mlogu po-mlogu. Takozi neštu ni se zabráve, ij bilá palna sas pouka i krastijánsku učenji. Takozi neštu redku pate moži da vidiš. Si mogal da vidiš hiljadi primere ud krastijánskata ikonográfija i erminija.

Hubusti ud pručuti ali nipuznáti čarkvi sa bili uklučini u idna umna izložba. U izložbata ima i kartini ama glávanata starna sa izkustvenite predmeti vaz kujatu ustániš i razberéš po-dubre kako iskat mulitvite. Se pitaš, už kako ij iskal hudožnika da ubádi i stigniš da gu razberéš i da badiš saglásin sas négu. U mlogu izložbi se čudimi na izkustvenustta i májsturstvotu na hudožnika, no tuka se čudimi i za kakotu mu ubážde, ama osobenu kaćé ji právi tuj neštu. Istena ij, či sekuj glada i vidi sas négvite oči, zato ni sinca vidimi idnákvu idno i saštotu neštu. Za tuj i žuvota ij prekrásin. I ne sámu za tuj.


Ud distina gudini hudožnicite ne bili zaduvolini sámu sas redovnite izložbi. Sa trasili „neštu novu“ sas kujétu da se dubližat po-mlogu du pusetitelete. Da badat u idno, da badat del ud tvorbata i da ja prudalževat u idno. Taj se-j stignalu da „happening“ ali „performance“.
Ima hora ud sferata na izkustvotu, kujatu znájat da gladat kade pukulénjétu, kujétu za dodi. Tuj ij gulema hárizma, tezi hora sa mečtátele (vizionari)

Izložbata na Silviu Orăviţan ni náj znáš kade da ja turiš, tá glade napreć i nazać sé u tuj vreme. U néja vremeto stánva véčnust ali nitu ni znáš za néji. Silviu Orăviţan ij lugožánsći hudožnik, kojtu se-j javil u izkustvotu u Timišvársćija Sajuz na Hudožnicite. Toj ij stignal idna lična individuálnust u izkustvotu ud celija svet. Zato gulemi i pručuti galeriji ali muzeja ud sveta sa jáku zaduvolini i se fálat gá god imat prelega da pukázvat négvite tvorbi. Toj stujé mlogu u čužbina, ama si dváde u négva rodin kráj sas gulema rádust.
Sas blagudárnust se vrášte u Banáta.


Ud neku vreme nasám négvata tvorba se-j umenala mlogu. Tá ij palna sas krastijánsći simvole, ama tuj ni zlamenuva, či toj ij mistik. Ij sigurnu, či toj ij verin čeleć i sas négvata tvorba mu prekázva na námu kaćé izgladva idin istensći krastijánsći duh. Verata mu udahnuveva négvata tvorba. Pukraj tuj, či ij hudožnik, toj znáji mlogu dubre da badi i scenográf, zlatár ali kaligráf. Ima izvanrednu iztarplénji sas sate detájli, sas mestutu na seku rabota i u kakva svetlust ja gladaš. Tuka sa predstávini hiljadi krastve u različni ali idnákvi formi, ama tija sate u idno sastávet idin gulem križ – belega na nášta vera. Uputrebuva mlogu zlátu i zlátna fárba. Zlátutu zlamenuva svetlust u krastijánskotu izkustvu. Verata ij svetlust, unazi svetlust, kujatu mu usvetleva dušata i mu uvižde u tozi svet. U tazi izložba mlogu raboti preličet sas mozájka, misliš či sa istensći mozájk. Nitu tuj ni jé slučájnu. Za mozájka se kázva, či toj ij véčnija živopis. Zato, možnu, hudožnika ceni mlogu mozájka, spured či šté da mu pusoči trájnustta na krastijánsćija duh. Toj mu káni da vidimi sveta sas négvite oči i da badim po-vnimátelni pu di menuvami, otu hubustta ij pukraj námu. Pusetitelete se useštet tuka kaćé u sgrádata na idna ekuménična katedrála. Tuj ij jásin religiozin urok (lekcija). Blažéni sa unezi, kujatu sa svárili da vidat tazi izložba.
Traseti izložbi, osobenu izkustveni i vášte oči za stignat da gladat i drugu neštu, po-mlogu. Utkasneti málku vreme i za dušata, zašto i tá treba da badi brigosvana. Duha se ukripeva ne sámu sas vera. Horata biz duh se pudivevat, se uzverevat. Už néma li dosta zlo i kahar na sveta? Izkustvotu právi čudési i nitu ni možiti da si predstáviti kakvi vrazći ima usreć verata i izkustvotu.
Rádvajti se, či vaz námu još se namervat galeriji i muzeja. Vazmožnu ij da ni sa dosta. Ama još gji ima.
P.p. (poslepis). Mlogu tvorbi na Silviu Orăviţan sa stignali monumentálni u nekolku hubanći čarkvi.

Boris GROŠKU 849;

Foto: mitropolia-banatului.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here