SAGRADA FAMILIA, Vu kána da ubikulimi sas miseljta Evropata

0
151
     Vu kána da ubikulimi sas miseljta Evropata, za da vidimi, či puznávami mlogu mestá sas tejnite simvole i biz da smi bili tám. U náštu vreme, sas tolkus Internet, aku iskaš da znáš neštu, stiga sámu da natisniš idno butonče. Sigurin sam, či gá čujiti hurtata Paris, homa za se misliti na Eifelskata turna, na katedrálata Notre Dame, kaćétu i na drugjije zabeležitelnusti. Pá taj se dugážde i sas drugjije mestá. Seku mestu si dubáve belega spured idin simvol, kojtu mu dáva ličnustta. Už kakvi bija bili idnija mestá biz tejnite simvole? Mlogu ud tezi sa kulturni simvole i spured tej, tezi mestá pretaglivat mlogu turiste.
Idno pručutu mestu, osobenu u náštu vreme, ij Barcelona. Tuka, pukraj mlogu hubusti, se namerva Basilika Sagrada Familia ali – u katalánsćija jazić – Temple Expliori de la Sagrada Familia. Sat svet ij čul za tazi nisvaršina
čarkva. Tazi sgráda ij istenska izdzidina poema pusveténa na katoličánskata vera, sas kujatu možiš léku da razberéš duha na Ibersćija poluostrov. Tazi sgráda ij šedjovar na svetovnata arhitektura. Náj-gulemata tejna čudésa ij tazi, či tá ij idinstvena na celija svet. Moži da badi málku niprávu, či tazi čarkva ij náj-gulemija simvol na tozi grád, spured, či tuka se namervat mlogu hubusti, gulem del ud kujatu sa svarzani sé sas imetu na arhitekta Antonio Gaudi. Barcelona ij idin ud náj-hubanćite gradove ud sveta.
     Idin dubar ahitekt, gá planirva idna čarkva, toj ij dlažin da nameri unezi formi, kujatu da te pumágat da razberéš duha na unazi vera. Ud van, kaćétu i ud vatre, čarkvata treba da ti prekázva, taj da usešteš, kaćé gá bi čal idna kniga. I tazi kniga treba da ti badi blizu du toja duh. Dubrite arhitekte sa sámu unezi, kujatu imat utkrivanjéta ali se rádvat na Božánsku udahnuvénji.
     Spured, či mlogu hora hurtuvat za Sagrada Familia, bij iskal i áz da vu ubáda nekolku hurti, biz da iskam da mi prepuznájiti celata právica. I áz ja znája ud mlogu udkole. Nisam ja videl ama prepuznávam, či mi harésva izvanrednu mlogu. Tolkus, či aku bi bilo du méne, áz sigurnu ni bi ja svaršil.
Ud katu sam ja videl, sigá mlogu gudini, istena ij, či sámu u svetički, mi-j zaharésala mlogu.
Gradenjétu na tazi čarkva ij počnalu u idno vreme, katu i u Spánia sa sejavevali hora, détu sa napušteli verata. U Spánija tuj ij bilo idna sassém nirazbrána rabota.
Mlogjije tima znájat, či tejna arhitekt ij bil Antonio Gaudi. Nipudpalna istena. Ne toj ij počnal gradenjétu. Parvija tejin arhitekt ij bil Francesco Paula Vilar y Lozana. Na tozi puznát i puštén arhitekt sa mu iskali da naprávi idna nova neogotična čarkva, spured, či u unuj vreme tozi stil ij bil náj- ubičen. Tuj se-j bilo dugudilu u gudinata 1880. Biskupa Jose Maria de Urćuaiona y Vidot, na praznika na Svetija Jozef ud gudinata 1882, ij turil parvija kámak na tazi veličánstvena sgráda. Na skoru vreme rabotite sa počnali da ni utváždet dubre, taj či sled sámu idna gudina sa udkázali ud tozi arhitekt i nitu toj više ne maj štel da si prudalži rabotata.
U gudinata 1883 ij bil prepuračen mládija arhitekt, Antonio Gaudi, kojtu u unuj vreme ij imál sámu 31 gudini. Toj ij bil idin udahnuvén arhitekt ama i idin izvanrednu verin katoličánin. Toj ij prezal rabotata sas gulema serioznust i otguvornust ama ij možnu da ij imál i idno utkritie. Zato toj ne bil saglásin sas ništu ud kakotu ij nameril tám. Ij umenal satu. Naprávil ij drugji nov proekt sas druga predstáva, mlogu po-gulema ud parvata. Biz da napusni gotičnija stil, toj ij dunél i mlogu raboti, kujatu dávat ličnustta na tazi katedrála. Skoru ij stignal da stujé niprekasnatu pukraj stroeža i celija néguv žuvot toj ne se butal ud pukaj stroeža na tazi čarkva. Toj si-j pusvetil žuvota na tazi tvorba (nad 40 gudini!). U stroža ne se butalu ništu biz toj da znáji ali da vidi i biz da udubreva. Ij umrel stránnu, idna sutirna u gudinata 1926, udárin ud idin tramváj, katu ij iskal da prepreči du prez pate stroeža za da si kupi cigáre. Spured, či ij bil stár i sirumášći ublekan, horata sa mislili, či ij neku prosjak, i zato ne gu pumognali homa. Toj ne ustávil proekte i zato ij bilo trudnu da prudalževat stroeža.
Katu sa počnali stroeža, spured veličánstvenustta na čarkvata, sa mislili,
či rabotata za tráji stotni gudini. No sas novata tehnika, rabotite napreduvat po-barzu i zato se nadažduva, či prez distina gudini za svaršat čarkvata.
Za tejna stil se namervat nekolku variánti, taj či ni se znáji kuja ij točnustta. Izobštu sgrádata izgladva gotična i osobenu moderna, ama aku gladaš vnimátelnu, moži da sapćásaš elementi ud stári arhitekturi ali izkustva. Se kázva, či bi mogala da badi u katalánsći modernizam, spaniolska gotična arhitektura ama i „art nouveau“.
Sas prelegata na idno vatikánsku pusešténji ud gudinata 1915, Monseniora Francesco Ragonesi ij kázal za Gaudi: „…toj ij idin Dante na arhitekturata“. Tezi hurti sa idno svedučánstvu za izvanrednu pučitvanji i prepuznávanji na istenskata cennust na tazi čarkva. Prez nekolku gudini, kritika pu izkustvu, Paul Goldberger ij kázal: „Tuj ij náj-izvanrednotu talkuvanji na gotičesćija
stil u arhitekturata“.
Sigurnu, či još mlogjije drugjije sa pisali i hurtuvali za tozi šedjovar.
Izgleda na tazi katedrála preliče na idna prikazka. Mlogu fantastičnu, idinstevnu valnuvanji. Istena ij, či ij izvanrednu gulema, ama ne tuj ji dáva tejnata cennust. Tuka ni znáš u kujé vreme žuveš, ali dali se namervaš já u nebeto, u rája.
Sgrádata ima tri fasádi i na krája za ima osemnájset turni. Iztočnata fasáda ij pusveténa na |uvota i Radustta ali na Koladata (na tejna jazić – Fachada de la Natividad), sas mlogu skulpturi udahnuvéni ud Isukrastovotu ditinstvu. Tuka, taj kaćétu i na drugjijete fasádi, ima tri vratá.
Fasádata ud na západnata starna ij pusveténa na Maćite, na Isukrastovite maći (Fachada de la Pasion). Tá ij naćičina sas skulpturi, kujatu predstávet Maćite i Smraćta Isusovi. Vratáta ud na tazi fasáda sa pusveténi: na Verata, na Nadeždete i na Milata. Udgore néja stražuvat čitiri turni.
Na južnata starna se namerva fasádata na Slávata (Fachada de la Gloria), kujatu šté da badi náj-glávnata fasáda. Tá se počniva sas idna galerija-streja, kujatu ima sédem salpve-koloni. Tezi salpve-koloni sa simvol na darvete na Svetija Duh.
Čarkvata za ima, kaćé idna kruna, osemnájset turni, ud kujatu: dvanájset sa pusveténi na apostolete, čitiri sa pusveténi na evangjelistete i idna ij pusveténa na Božijata Májća. Náj-visokata turna (170 métera visučina) ij pusveténa na Guspudina Isukrasta. Na kráj grada Barcelona ima idno bardu sas visučina ud 171 métera.    Samija Antonio Gaudi ij iskal négvata tvorba da ni badi po-gulema i nitu makár idnákva sas Božánskata, taj či ij planiral visučinata na náj-gulemata turna da badi sas idin méter po-málku ud kaćétu visučinata na tuj bardu (storinu ud Boga). Čarkvata treba da badi visoka, monumentálna, ama taj se dupáde, čeleka nikade da ni se meri sas Boga.
Tuka, u tazi čarkva, horata možat da vidat niizkázani hubusti. E zašto tazi
čarkva káni i pretagliva izvanrednu mlogu turiste. Bi mogalu mlogu da se hurtuva za néja. Sekuj vidi sas négvite oči. Istena ij, či i áz sam čul hurti niprelični ali nizavedini. Taj ij sveta, različin. Ima mlogu turiste, kujatu hodat pu različni mestá biz da razberat mlogu raboti, ama tija právat tuj neštu, zaštotu tuj ij stánalu idna moda.
Vervam, či makár koj vidi Sagrada Familia, za se varni ud tám zaduvolin i rádusin, či ij videl idna čudésa. Duhovna kámenna poema.
Videl sam izvanrednu mlogu svetički sas tazi čarkva i sam stignal da ja ubičem. Strahuvam se da ja vida „na žuvu“, zaštotu se pláša, či vájda ništa svára da vida satu. Moži da zvuči čudnu, ama tuj si-j to. „Davus sum non Oedipus“ („~z sam Davud, a ne Oedip“). Tazi sintágma se uputrebuva gá iskaš da ubádiš, či si ubiknuvém čeleć (Davus), a ne idin satmožin (Oedip = geroj, králj; ud stárugarskata tragedija). Boris GROŠKU 849