Istorijata na Balgárija u štémpli

0
88

Parvite balgarsći štémpli sa izlezali na 1 máj 1879 g.1 Ij hurtata za 5 štémpli, kujatu sa bili napičetini u Rusija. Tezi sa idinstvenite balgarsći štémpli kujatu imat cenata u santimi i fránka. Ud štémplata broj 6 (1881 g.) cenite sa upisani u stutinći i leva (100 stutinći = 1 lev).

Balgárija ima idna zadosta dramatična istorija, kujatu častu pate ij tema na različni seriji ud štémpli. Na bázata na istoričesći informáciji i na albuma sas balgarsći štémpli, ij bilo sazdádinu tuje „Filateličesku patuvanji u istorijata na Balgárija”.
1.Parvotu balgarsku cárstvu
Se duma, či balgarete si imat korenete u sibérsćite planini ud naokulu Altáj i sa del ud grupata na hunete. Balgarsćite plemená (puznáti i kača prá- balgare) sa učástvali u po-više migráciji kantu Europa, megju II–VI-ja vek, katu pu tozi náčin sa asimilirali drugjije nárudi. Imetu „balgarin” izgladva či varvi ud tursćija glagol „bulga” (da umešeš, da razbarkaš, da razklátiš) ali ud „bulgak” (kojtu ni sedi na idno mestu = „vagarčev”, buntovnić, rebel).

Ud genetična gledna točka, dnéšnite balgare sa idin smes ud prá-balgare, trákijce i slavjáne.

Prez 632 g. Hán Kubrat (pučinal prez 651 g.) ij ujdinal nekolku balgarsći nomádsći plemená ud Kaukáz, ud megju téčata Kubrát, Murjétu ~zov i
Čarnotu Murjé. Pu tozi náčin Kubrát ij ugudil kráj na balgarsćija nomádsći
žuvot i ij počnal da atakuva Bizantijskata Imperija, katu ij usnuvál idin voenin sajuz megju plemenáta. Toj ij sklučil idin mirin doguvor sas Bizántija i ij sazdál idna daržáva, kujatu se ij raztilela ud téčata Kuban na iztok du téčite Donec i Dnjepar (Nipru) na západ i Čarnotu Murjé na jug.
Idna legenda ubážde, či katu se ij namerval na smartnija odar, Kubrát ij zapuvedal na sinvete mu da dunesat idin snop pračći i sled tuj nji ij zapuvedal da probat da gu prečupat na dve, ama nitu idin ud sinvete mu ne mogal da ji naprávi. Tugáz stárija ij rékal da razvažat snopa, da izvádat pračćite i da gji prečupat idin pu idin. Pu tozi náčin Kubrát ij pukázal na sinvete mu kaćé treba da ustánat plemenáta ujdinati protiv vraga (dušmánete). Drugjijáče, za badat pubedéni idno pu idno.


Záveta na Hán Kubrát

Hán Kubrát sas sinvete

No, za žálust, idin ud sinvete ne štel da sluše tozi savet i sled smraćta na Kubrát plemenáta sa se razdelili. Prez 680 g. petija mu sin, Asparuh, si ij zakárel plemetu pu Dunava i prez sledvaštata 681 g. ij sazdál Parvotu Balgarsku

Hán Asparuh (681-701)

Cárstvu u Balkána, u rajone na Dobrudža.
Razširevanjétu na novata balgarska daržáva ij bilo ugraničénu ud bojnite plemená, kujatu sa žuveli u ravninite ud na sever pa du Čarnotu Murjé na iztok i, pu tozi náčin, toj ij morel da se ubarni kantu sever-západ i jug-západ.


Hán Kubrát (635-665) i Hán Asparuh (681-701)


Hán Asparuh na pać kantu Dunav


Hán Asparuh premineva Dunava

Hán Krum (pučinal prez 814 g.) si ij pusvetil celija žuvot na tazi zadáča. Parenj ij napádnal avárskotu cárstvu ud na sever-západ i ij uklučil Transilvánija u Balgárija. Sled tuj se ij zapatil na jug i prez 811 g. ij prezal ud Bizantijskata Imperija krepostta Sredec (dnéšna Sofija), a homa sled tuj i Nesebar, ud na brega na Čarnotu Murjé, kaćétu i Odrin ud Trákija.


Hán Krum (803-814)

Prez 811 g. bizantijsćija imperátor Nikifor ij napádnal Balgárija, za da si puvarni nazać izgubénite zemi. Krum ij pubil bizantijskata ármija i ij uluvál Nikifora, kogutu po-kasnu gu ij ubil, a ud négva čerep (kratuna) si ij naprávil idna kupa ud kujatu ij pil vinu.


Nikifor ij zadin u plen (uluván)


Praznikuvanji na pobedata nad Nikifor

Prez 813 g. ármijata na Krum ij stignala napreć dzidvete na Carigrád. Balgarete sa preprávili atákata nad grada vreme na máj idna gudina, no taj kaćétu Krum ij umrel ninadéznu u april 814 g., atáka ne bil izvaršin.
Udvan kača gulem vodáč, Hán Krum ij puznát i zaradi tuj, či ij sazdál parvite pisani zákune na Balgárija.
Madársćija konnić ij náj-pručutija balgarsći basorelef, kojtu se namerva na 100 métera visučina, u rajona na sélutu Madára, na iztok ud Šumen. Monumenta ij uklučin u spisaka na UNESCO za svetovnu naslédstvu i se duma, či predstáve Hán Krum. No, spured sétnite izslédvanjéta, izgladva či basorelefa datirva ud kulu 710 g., katu ij caruval Hán Tervel, sina na Hán Asparuh.


Madársćija konnić


Hán Tervel u Carigrád


Madársćija konnić

Prez 852 g. Hán Boris I ij naslédil trona na idna ud náj-silnite daržávi ud Europa ud unuj vreme. Toj ij náj- puznat zaradi tuj, či ij uvél krastijánstvotu u Balgárija, prez 864 g. Pu tozi náčin ij uspel da skluči mirin doguvor sas krastijánskata Bizantijska mperija, a Balgárija da badi prejata po-dubre ud starna na drugjijete daržávi i ij uspel da ujdini dvete dominántni etničesći grupi: krastijánsćite slávjáne i pagánsćite balgare, katu pu tozi náčin ij ukripil idinstvotu na nácijata protiv mlogjijete vragove (dušmáne).
Sled 35 gudini na trona, prez 889 g., Boris I ij abdikiral dubrovolnu za házna na négva sin Vladimir.


Hán Boris I (852-889)


Pukrastvanjétu na Balgárija

Za žálust, Vladimir ij probal da zavarni pagánstvotu u Balgárija i zaradi tuj, prez 893 g., ij bil izhvarlin ud na trona báš ud baštá mu, Boris I, kojtu gu ij ućoravel. Na trona se ij vazkáčil drugjija sin na Boris I, Simeon (893-927).
Pustujánnite bujove na Simeon sa naprávili ud Balgárija náj-silnata slavjánska daržáva ud Europa, i toj častu pate ij naričen u balgarskata istorija „Simeon Velićija”. Toj ij bil idin ambiciozin i naučén čeleć i pud négvotu rakovodstvu ij slédval dvá glávni céla: da naprávi daržávata nizavisima ud starna na bizantijskotu političesku i religioznu vlijánji i da naprávi ud Balgárija náj-silnija „konkurent” na samáta Bizántija.


Boris si ukrunva sina Simeon I


Cáre Simeon I atakuva Carigrád prez 913 g.


Cáre Simeon I ij pubedil bizantijskata ármija prez 917 g. u buja ud Akelos

Sled mlogjije gudini u kujatu ij preigrával bujove, Simeon ij stignal da vláda na náj-gulemata část ud Balkánsćija poluostrov. Prez 913 g. négvata ármija ij stujála napreć Carigrád i na Simeona mu ij bil dádin bláguslova na patriárha i titlata „Cár na Balgárija”. Simeon ij pučinal u 927 g., pu vreme katu se ij preprável da atakuva samija Carigrád.
Pu vremeto na caruvanjétu na Simeon balgarskata kultura i literatura sa se vazdignali mlogu. Samijat Simeon ij učil u Konstantinopol i ij daržál mlogu na balgarskotu izkustvu i na balgarsćija jazić, zaradi kujétu négvata epoha se računi za „zlátna era” u balgarskata istorija, Sled smraćta na Simeon prez 927 g. Balgárija léku-puléku uslábniva zaradi vatrešnite nirazbirenjéta i religioznite nisaglásija, kaćétu i zaradi niprekasnatite bujove sas kumšijsćite daržávi. Princa Svetosláv ud Kiev ij bil pudkupin ud Bizántija za da atakuva Balgárija prez 968/969 g., i balgarsćija cár Petar I ij trebalu da abdikira.


Simeon Velićija (893-927)

Princa Svetosláv ud Kiev atakuva Balgárija prez 968 g.


Imperátora Joán Cimijsći atakuva Balgárija prez 968 g.
Bizantijsćija imperátor Joán Cimijsći ij naflezal u Balgárija prez 971 g. za da izgoni Svetosláva, no ij izhaznuval tazi rabota i za da aneksira iztočnite starni na daržávata i da detronira ud tám sina na Pétar, Boris II-ja.
Ud još nizavisimite části na Balgárija, kujatu sa se namervali na západ ud téčata Iskar (u Makedonija), cáre Samuil (997-1014), zágjnu sas brájćete mu, sa probali da uslubudat ustánalata část na Balgárija ud Bizántija.


Kampánijata na cáre Samuil protiv Bizántija

Sled nekolku pobedi, balgarete sa počnali da badat sé po pretisnati ud starna na po-silnata bizantijska ármija. Prez 1014 g. bizantijsćija imperátor Basil II ij pubedil ármijata na Samuil pu vreme na užásnija boj ud Kelidon, u Makedonija. Pu zápuvest na Basil, kulu 14.000 balgarsći plennici (uluváni) sa bili ućoraveni, katu pu idin ud sto tima ij bil ustávin sámu sas idno uko, za da moži da gji mámi drugjijete du kašti. Dvá dni sled tozi boj Samuil ij pučinal ud sardečin udar, sled katu ij videl sate tezi uslepéni katáni. Sled tozi boj, na Basil ij bil dádin prekura „Basil, ubijnić na balgarete”. Sled čitiri gudini balgarskata daržáva se ij „srušila” sassém i ij bilá uklučina izcelu u Bizantijskata Imperija.

Kirilskata ázbuka (kirilicata)
Ima málku informáciji svarzani sas razvivanjétu na slavjánskata pismenust prez gudinite 800. Za sazdátele na tazi pismenust sa prepuznáti dváma brájće kalugjere, garce ud Solun – Kiril (827-869) i Metodii (825-g. brájćete sa bili izprátini ud bizantijsćija imperátor u Morávija, pu iskanji na princa Rostisláv, kojtu ij štel da razširi i da ujákni liturgijata na slavjánsći jazić, za da zapré vlijánjitu na fránksćite misnici.
(za slédva)

Bjorn H. BAKKEN, Norvegija