Na 21 december s pocnivanji u 17 sahate posle pladne u Kastela Nako ud Smiklus ij bilo prepravinu idno srestenji za balgarete-palcene, kujatu zuvejat u tozi manen grad. S prelegata na Gulemija Praznic na Isukrastovotu Purudwnji (25 december) ij bil uredwn za sincata idin kas ij mlogu hubanci program sas Koladni pesmi predstavin ud mladite ud novija ansambal ud Smiklus.

Predsedatela na Smikluskata filiala na B.D.B. – R., gusp. Toni Nakov ij puzdravel sate prebranite, ij zafalel na dicata za tejnata trudba i gji-j pudaril, ud starnata na Balgarskotu Druzstvu ud Banat – Rumanija, sas pu idin sladak koladin pudarak.

Zajdnu sas mladite ij zal del i ij sviril na akordeon i rakovoditela na novija Smiklussci ansambal, gusp. Velcov Pali. Mlogu dubre se briguva za prepravenjwtu na dicata sas poeziji, gosp. Anna Vaszilcsin.

Nekolku ud mladite, kujatu sa si utkrili idin gulem talent na klavir, sa izpeli mlogu ubiceni muzikalni piesi ud sveta. Sa svirili na klavir: Cokanj Glorija, Kukov Ana-Marija, Kukov Jani, Vasilcin Luka i Vasilcin Matej.
Mlogu talentiranija Vasilcin Luka se trudi da sviri na klavir i originalni kompoziciji. Dicata sa mlogu dubre prepravini na pian ud gosp.prof. Elena Dojceva Dragomir.
Idnija stari prucuti i hubanci Koladni pesmi sa bili izpeni sas glas i na kitara ud gusp. prof. Sebi Kukov. Sate, kujatu sa bili u salata sa dubavili idno listu sas teksta na pesmata „Sladku, manenu Isusce, naj-skapotu blagu“, pesma kujatu se-j izpela zajdnu na visoci glas.


Programa se-j sklucil sas idin kas Koladin koncert predstavin s mezdunarodni pesmi prevedwni na nasa jazic ud gosp. dr. Marijka Muntean zajdnu s Adrian Matea na elektronicna orga i Florin Sabadac na kitara.

Gusp. prof. Telbis Pwrku ij izjavil naj-swtne, u nwgvata rec, s gulema radust, ci imam deputat ud starnata na Balgarskotu Druzstvu ud Banat – Rumanija, gosp. Mihaela Csokany, kujatu ij uspela na 11 december 2016 g. da dustigni u Rumanscija Parlament.

„Rabotata kujatu se-j upocnala, gradenjwtu na idna nova Balgarska kasta u Smiklus za mozi da badi duvarsina“ – ij dupalnal gusp. prof. Pwrku Telbis. Srestenjwtu se-j svarsslu sas idno solce kafe ali caj, idno tortice ali idno paharce vinu, ricija, sok, ud kujatu sate sa mogali da zakusat kakotu sa si zwlili. Zwlimi uspeh na dicata ud novija ansambal ud Smiklus, nji zafalem za mlogu hubancija Koladin program i zwlimi na sate „Srwcna i palna sas radusti.