KALEJDOSKOP – MOZAJK

0
113

U tazi statija na nuvinata „Nasa glas“, ud pocnivanjétu na 2017 gudina, vu predlagam nekolku pismeni hurti ud mujéte miselji svarzani s 40- gudisnija mi punizin prinos kantu banatskata balgarska kultura, siga, sled navarsvanjétu na 50 gudini zemaljsku stanuvanji u banatskata ramnina. Misla/racuna, ci u mlogjije ud tezi mojte prezuveni momente za se iznameriti i mlogjije ud vas, dragjije citatele, kujatu milvati, pucitvati i, osubitu, se truditi za upazvanjétu i napreduvanjétu na balgarskotu-palcensku blagu – jazic, vera, obicaje i tradiciji, narudna nusija… u idna hurta/izcelu – kultura i civilizacija.

Dusla sam na zemaljscija svet na 12.12.1966, u remnivotu gradce Deta, u familijata na (star) bisnuvenina prof. Karol-Matej Ivancov (trudbas za balgarskata-palcenska kultura) i na brescankata detska ucitelka Patuska Ivancov (bivsa Salman, ucastnica ali/i urednicca na nekuja kulturni programe u Brésca i Timisvar).

Flezala sam u reda na krastijanscija svet, na 27.XII. ud sastata A.D. MCMLXVI (za praznika Sv. Ivan – apostol i evangjelist) prez krastenji u grandioznata carkva „Sv. Ana“ ud rodnotu mi gradce, imajci katu krastnica idna istenska prelika na balgarkata-palcenka (pu rabutlivust, puboznust…)

– brescankata Terezia Petkov (bivsa Tuturilov).
Parvite pet gudini ud ditinstvotu mi sam gji prekarela u rodnotu gradce u kastata na mujate milni brescansci: baba – Katarinka Salman (bivsa Cokanj, sistrata na brescanscija ploduvit poet i publicist Anton Cokanj, kujatu ij razveselevala s tejna bistar/srébarin glas, u mladézcite ji gudini, nekupacsnite sedenci ud rodnotu sélce) i dedu – Mitu Salman. Tija sa mi bili parvata i naj- zlamenitata prelika za hubavu vladanji na idna istenska banatska balgarska familija (prez dustujanstvu, puboznust, serioznust, vrednust…). Radustnu ditinstvu sam imala u ondzi period prekaren s mojta bratovcedka Erika (desterete na milnata mi tétka Mariska i na balgarina katolicanin ud Popeşti Leordeni – Anton Manea, kojtu se ij trudil, s kompetentnust i pedantnust, katu daskal, za nauka na mlogjije pukulénjéta brescansci skulare) i s kumsijscite dica (sarbi, nemce, madzere)… no i s palcencitata ud brescanskata ovuda, kadetu me ij nosila mujata majca, za da si igraja i s tej. Pamta, ci drugjija jazic – rumanscija sam zapocnala da gu uca, kugatu sam bila na kulu tri gudini, u ovudata ud Dédva/Deta, taj katu du tugaz u duma se ij hurtuvalu samu na banatsci balgarsci jazic…
Slédvastite citiri déset leta (i zimi) plus jos pet gudini sam gji prekarela u stolicata na Banat sas zadalbucén nauk, trudba… radusti i patméze izmenali sa pud ubranbata na Bozanskata Pruvidnust. Tuka zasluzva/zavredva da spumena za kulturnite programe organizirani, ud sredata na ’70 gudini na menatija vek, s prelegata na Farsangji, Kirvaj/Zlatna Jésenj i t.d., u festivnata salata ud pukraj paracijata na rimsko-katolicanskata carkva „Ime Marijnu“ ud Mehala, Timisvar, kadetu ij sluzil pater Alfons (Rokus Velcov, bivs salvatorijansci kalugjer) i, posle, sigasnija duhovin pastir – monsenior Gjuka Augustinov (arhidiakon kanonic i dekan). Spured „carvénotu stanji“ ud naprec ’90 gudini, tojest ud sredata na ’80 gudini, tezi kulturni programe, u kujatu sam bila ucastnicca ali/i urednicca, sa se darzali i u kamine ud blizustta na mozijtu „Carvénata zvezda“ ud timisvarskata mala Mehala…

Idin glavin moment ud zuvota na seku krastijanin katolicanin – parvotu mi svetu precistvanji (u 1976 g.) ij svarzanu s carkvata i misnika po-gore spumenati, no i s nekolku sahate ud nauk, na kujatu mojte pukulénce, kujatu smi se precistili za parva féc, tugaz, smi hodili i u carkvata „Presvetotu Sarci Isusovu“ ud kvartala Elisabetin (Lahovary/Bălcescu)…
Drugjija glavin moment ud zuvota na seku vernic katolicanin – krizmanjétu, mi ij ustavilu zadalbucén spomen, osubitu spured carkovnotu imenuvanji. Aku svetskotu mi ime ij imalu svazka s bastinscite rudbini (baba stara i lélka) – Ana, kacétu i s parvotu licnu ime na basta mi – Karol(ina), imetu, kujétu sami si ji izbrala za prejemenjétu na sakraménta „krizmanji“ ij bilo belec za pucitvanji kantu mujata krastnica – Terezia….

Ud profesionalna gledna tocka, bila sam skularca, studentca u Timisvar i u Sofija, profesorca (pu matematika-informatika – drugotu mi uvlecenji –, u Destcija Dvorec ud stolicata na Banat), a, u drugjija del na mojta kariera sam i jos se zanimavam s oblasti ud mujéte parvi uvlecenjéta – lingvistikata i publicistikata, katu redaktorca u sferata na banatskata balgarska kultura i oficialna prevodacca za balgarsci jazic.

Udvan po-gore spumenatite dati, glavni za moja zuvot, ud naprec dugadjajite ud 1989 g., bij zabelezala jos samu: maj 1985 g. – katu sam imala cestta, pukraj drugjije junosi, da bada nagradéna na scenata na Timisvarscija Teatar/Opera ud prof. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, spured ucastvanjétu i mestotu usujatu na nacionalnata etapa/faza na olimpiadata pu rumansci jazic i literatura. Ud tuka ij zadosta jasnu, ci ne me precilu/ uskodilu nikak fakta, ci parvija jazic, kojtu sam gu naucila ij bil banatscija balgarsci jazic, a ne rumanscija…
(Izvadka ud knigata „Memorialisticin mozajk”)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here