PATE, ISTENATA i ZUVOTA

0
75
       Zašto Te milvam?
Justin Mačenika ij pisal za parvite krastijáne slédnotu: „Unezi ud námu, kujatu sa po-možni se briguvat za sirumásete, nija žuvejimi sinca idin obštestven žuvot i, za satu kakotu imami, blagukázvami náša Storitelj pu Isusa Isukrasta Négva Sin i pu Duha Svetija. Na dene, kojtu gu naričemi „Nedele“ se saberémi zágjnu na idno udredénu mestu napreć ráždenji na slancitu i četémi ud „spomenete na apostolete“ i ud pisanjétata na prurocite tolkus, kolkutu mu dupušte vremeto. Sled to, kugá zastáni tozi kojtu četé, ondzi, kojtu mu mámi darži idna reč u kujatu mu deka da žuvejimi pu primera na hubanćite raboti kujatu smi gji čuli u čatenjétu. Posle sinca stánimi da molimi i, taj kaćétu véć sam kázal, gá si izmolimi, ij dunésin hleba, vinutu i udata. Tozi, kojtu mu mámi, taj kaćétu toj znáji, se moli i zafále na Boga i sate drugjijete kázvami: ~men“ (otkas ud „Apologetika“ na Justin Mačenika).
I pá za tezi parvi krastijáne, pagánsći pisanjéta ud unezi vremená tvardat, či tija sa bili hvarleni na gládni lavve u arenite ud Rim i sa si álduvali žuvota, sa molili, sa peli i sa blagukázvali tejnite harsaze. Ud kade da sa imáli tija tazi izvanredna sila? Kade, u tuj slábu čelešku telu i u tazi ugraničéna čeleška rázum ij mogalu da se rudi u nekugášnite krastijáne tazi izvanredna kurážija? Dnés nija niti ni možim da si izmislimi trudnustite na tejna žuvot i pá nija useštemi, či náša žuvot ij mlogu tažak.        Nášta vera dnés ij slobudna i za tazi slobudnust mlogjije tima sa se borili i ne málku ud tej sa zagjinali; i pá kača gá nášte svišti da sa ugásnali. Istena ij, či i dnés vremeto ij tažku. I to ij tažku báš zaradi tuj, či izgladva či ij léku i tuj neštu mu právi námu da mislim, či smi zadosta jáći i možim sami da predelejimi.
E báš tuka stujé tájnata na jakustta na parvite kastijáne: tija sa žuveli uistena sas i u Guspudina Isukrasta. Tija sa imáli sámu nekolku pisanjéta za Isukrasta, no sa Gu puznávali ličnu. Nija smi napalnali bibliotećite na sveta sas pisanjéta za Négu, ama sassém málku Gu puznávami. Tija sa imáli studéni katakombi u kujatu sa se klánili i sa molili, ama tejnotu klánenji i tejnite mulitvi sa bili istensći i gurašti. Nija imami gurašti kašti, ama studéni i zamraznati sarcá. Tija sa bili sámu idin kriváč hora, ama sa bili palni sas kripust. Nija smi miliárde tima, ama némami unazi tejnata kripust! U dnéšnata krastijánska dejnust za žálust mlogu pate se kriji náštu utdaličevanji ud Guspudina. Zaštotu ij po-lésnu da práviš ud kaćétu da slušeš. Po-lésnu ij da hurtuvaš ti, ud kaćétu da Gu ustáviš Négu da hurtuva. Po-lésnu ij da begaš, ud kaćétu da se prečupiš i puniziš.
Mlogjije tima na tozi svet sa pisali za milata. Etu idin takazi citát: „Ni te milvam za tuj kakotu si, negu te milvam za tuj kakotu sam áz gá sam sas tébe“ (Gabriel Jose Garcia Marćuez). Izvanrednu hubanći ljubovni hurti sa tezi, taj li-j? Nekaćé tezi hurti glásat i za námu, krastijánete. Járeša na Božijata mila meneva prez nášte sarcá. Aku stujémi pukraj Négu, počnim da preličemi s Négu. Aku se utdalečimi ud Négu, tugáz i Négvata prelika se utdalečeva ud nášta vatrešnust. Satu kakotu Bog právi za námu ni ji právi biz nija da badim saglásni, zaštotu Toj mu-j storil sas slobudna ole s kujatu možim da izbiremi. Kugá smi zágjnu s krotći hora, počnim i nija da se prekrutevami. Kugá smi zágjnu sas duhovni hora, nija smi po-blizu du visokotu prežuvevanji na duhovnija žuvot. A gulemi umenuvanjéta ud náša žuvot se dugáždet tugáz, kugá sretimi milni za námu hora, kujatu mu puznávat taj kaćétu uistena smi si nija i pá mu ubičet, mu milvat. Aku áz stána drugji čeleć, po-dubar, kugá sam sas tébe, tugáz kolku dubar i hubanći treba da si ti!
Pisátela Ferenc Visky taj ij pisal: „čeleka proba da darži u robstvu čać i Boga“. Aku se prumislimi, za razberémi, či tuj ij istena. }astu pate nášta „mila“ kantu Négu ja vazvami za kolku mlogu Toj ij naprávil za námu. Dabe tugáz, gá smi prubodnati u sarcito i u dušata ud naračvanjétu na Négvata Mila, plamaka na nášta mila kantu Négu se zapáli na ultáre ud náštu sarci. I dabe tugáz više ni Gu milvami spured či „právi“, negu Gu milvami či „ij, či Gu ima“. I još po-više: ni Gu milvami sámu či „ij, či Gu ima“, negu Gu milvami zaštotu i nija počnim da „smi“. A u tazi mila, u kujatu Toj i nija se uidinimi i pretupimi čać du tám, či više ni znájimi koj ij idina i koj ij drugjija, u tazi mila namervami i otguvora na pitankata: „Zašto Te milvam, Guspudine?“ i saštu namervami i žalustta, či ni smi znájali po-napreć da utguvorimi na Négvata mila s nášta mila.
„Te milvam, Guspudine, sila muja. Guspudin ij moja kámak, mojta kripust i moja spásitelj“ (Psálm 18).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here