KOLADA U STÁR BIŠNOV

0
110

Tazgudišnite Koladni Práznici sa izmenali sas duševna rádust i mlogu milusti
za námu sincata pu tuj, či u nášte familiji, prebráni zágjnu na okulu koladnata
tarpwza smi mogali da slávemi náj-hubanqija práznić ud gudinata i u paruv red
pu tuj, či smi zali del na Svetite Misi i Koladni prográme i koncerte, kujatu sa
bili preprávini da mu zarádvat dušite i da mu spumenat za gulemija dár na
Guspudina Boga, Nwgva Idinrudwnija sin, Guspudin Isukrast.

Praznika na Purudénjetu na Guspudina Isukrasta, Koladata, u Čarkvata ud Stár Bišnov ij izmenal dubre pu religioznija prográm preprávin za vernicite pu slédnija način:

Na Bábin denj večera napreq parvata Koladna Sveta Misa, dic`ta ud Liceja
„Sv. Kiril i Metodij“ mámini ud profesora Marijka Lucaci sa preprávili idin
hubanći program sast`vin ud poeziji i teatrálni igri. Svetata Misa, parvata Koladna
misa, ij bilá udslužina ud guspudina parok Péri Velcov.

Na parvija denj na Kolada sutirnata svetata misa ud 9:00 sahate ij bila udslužina ud guspudina Maći Kalapiš. Napreć svetata misa ud 11:00 saháte dicáta ud ansámbala „Palućenka“, mamini ud kulturnija referent Pali Velcov, sa predstávili idin hubánći prográm sast`vin ud koladni pesmi i poeziji. Svetata misa ij bilá udslužina ud guspudina Jáni Vasil]in, a predicite ud dvete Sveti Misi sa bli ubádini ud guspudina parok Péri Velcov.

Posle pádne u 17:00 saháte u Čarkvata ud Stár Bišnov, profesora Elena Doj]eva Dragomir zágjnu sas dic`ta kujatu svirat na pi`n i orga i kora Jáku Ronkov sa daržali idin koncert sas koladni pesmi i recitala.

Sreqnoštnata sveta misa ij bila udslužina ud guspudina Péri Velcov i guspudina Maci Kalapis. Na drugjija denj na Kolada, Svetata Misa ij bilá udslužina za 50- gudišnite žini i mažje ud nášta paraćija.

Raul COKANJ